гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

гл. ас. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Главен асистент