доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

Заемани към момента длъжности:
Звено Институт за научни изследвания
Длъжност Директор
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Стратегическо планиране"
Длъжност Доцент
Звено Алманах "Научни изследвания"
Длъжност Главен редактор