Публикации на доц. д-р Емил Николов

Тип: Монография (2)
Заглавие на публикацията: Корпоративна социална отговорност: оповестяване на нефинансова информация
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978-954-23-1754-8
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Устойчивост на фирмената конкурентоспособност
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN:
Страници: 198

Тип: Студия (9)
Заглавие на публикацията: Изследване на отношението към предприемачеството и нагласата за стартиране на собствен бизнес на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна
Съавтори: Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Йордан Иванов, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Иванов, Петя Биолчева, Стефан Калпачев, Ивайло Костов, Борислав Боев, Айтен Сабри, Кармен Вранчев, Боян Вранчев, Деница Николова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2021, бр.29, с.48-81
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2021
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Докладване на корпоративната социална отговорност
Съавтори: Емил Николов, Явор Станев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, Част II, с.257-289
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 33

Заглавие на публикацията: Оценка на социалната отговорност на българските производители на велосипеди
Съавтори: Емил Николов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.149-178
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Предприемачески нагласи на студентите за стартиране на собствен бизнес и/или за реализиране на предприемаческа идея
Съавтори: Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова, Георги Гуцев, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА, Ивайло Костов, Нели Килиджийска, Марин Маринов, Георги Сирашки
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, 'част II, с.320-348
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Обучението на персонала - генератор на фирмени знания
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов, Георги Гуцев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.448-477
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Разработване на концептуален модел на управление на фирмените знания
Съавтори: Любчо Варамезов, Георги Гуцев, Емил Николов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.15, с.5-52
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 48

Заглавие на публикацията: Модернизация и фирмена конкурентоспособност - теоретични и практически аспекти и ефекти
Съавтори: Любчо Варамезов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2009, бр.9, с.5-42
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Оценка на фирмената конкурентоспособност
Съавтори: Емил Николов
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.кн. 1, с.90-113
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1313-6542
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба
Съавтори: Любчо Варамезов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2007, бр.7, с.130-164
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Тип: Статия (14)
Заглавие на публикацията: ASSESSING THE QUALITY OF SUSTAINABILITY REPORTING: A CASE STUDY OF BULGARIAN SOFIX COMPANIES (ОЦЕНКА КАЧЕСТВОТО НА ДОКЛАДВАНЕТО НА УСТОЙЧИВОСТТА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СОФИКС КОМПАНИИ)
Съавтори: Емил Николов
Издание: Economic and Social Development, 2023, бр.100, с.27-36
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023
ISSN: 1849-7535
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Integration of non-financial reporting in the Bulgarian most traded companies
Съавтори: Марияна Божинова, Емил Николов
Издателство: SGEM WORLD SCIENCE (SWS) Scholarly Society, 2021
ISBN: 978-619-7603-28-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Инициатива за корпоративна прозрачност. Аналитичен доклад България
Съавтори: Емил Николов, Марина Стефанова, Весела Петрова, Олга Пенева, Атанас Атанасов
Издателство: Фондация "Каузи", 2021
ISBN: 978-954-92792-9-0
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Докладване на корпоративната социална отговорност чрез използване на комюникета за напредъка
Съавтори: Емил Николов
Издание: Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2018, бр.5, с.151-167
Издателство: УИ Стопанство, 2018
ISSN: 0861-9344
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Global Reporting Initiative and its implementation in Bulgarian and Ukrainian enterprises (Глобалната инициатива за докладване и нейното възприемане от българските и украинските предприятия)
Съавтори: Емил Николов
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2016, бр.4 (46), с.182-187
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2016
ISSN: 1817-3772
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Глобалната инициатива по отчeтност
Съавтори: Емил Николов
Издание: Диалог, 2014, бр.4, с.21-37
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Обучението на персонала в българските бизнес организации
Съавтори: Емил Николов
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.4, с.83-98
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Проблеми пред обучението на персонала в българските предприятия
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов, Георги Гуцев
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен - II, с.1-16
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Модел на управление на фирмените знания
Съавтори: Любчо Варамезов, Георги Гуцев, Емил Николов
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен - окт., с.1-15
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Как да запазим ценните служители
Съавтори: Емил Николов
Издание: Човешки ресурси, 2010, бр.3, с.12-13
Издателство: Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, 2010
ISSN: 1312-319X
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Възможности за повишаване конкурентоспособността на предприятията от циментовата индустрия на България
Съавтори: Емил Николов
Издание: Диалог, 2009, бр.5, с.151-166
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Циментовата индустрия в България
Съавтори: Емил Николов
Издание: Икономика, 2009, бр.3, с.23-28
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2009
ISSN: 1314-376X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Циментовата индустрия в България - състояние и перспективи
Съавтори: Емил Николов
Издание: Народностопански архив, 2008, бр.3, с.102-118
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0323-9004
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Производството на вискозна коприна в Европа: наложителни са технологични иновации
Съавтори: Емил Николов
Издание: Икономически живот, 2007, бр.2056, с.10-11
Издателство: Хирон, 2007
ISSN: 0205-0994
Страници: 2

Тип: Доклад (22)
Заглавие на публикацията: Корпоративна социална безотговорност
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2069-2
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Корпоративна социална отговорност в условията на Ковид-19
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1892-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Разкриване на нефинансова информация от големите български държавни предприятия
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Позитивни ефекти от интегрирането на корпоративната социална отговорност в предприятията от туристическата индустрия на България
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Интегриране на корпоративната социална отговорност в земеделските кооперации
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1762-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Основни направления на корпоративната социална отговорност
Съавтори: Емил Николов
Издателство: TU-SOFIA, 2019
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Развитие на корпоративната социална отговорност в България
Съавтори: Емил Николов
Издателство: TU-SOFIA, 2019
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Корпоративната социална отговорност в областта на човешките ресурси. Примерът на българските мобилни оператори
Съавтори: Емил Николов, Гергана Димчева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Международни инициативи за докладване на корпоративната социална отговорност
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1734-0
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Позитивни и негативни ефекти от корпоративната социална отговорност
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Глобалният договор като инструмент за интегриране на корпоративната социална отговорност в българските предприятия
Съавтори: Емил Николов
Издателство: TU-SOFIA, 2017
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Споделяне на знанията в предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1187-4
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Напътствия за отчитане "G4"
Съавтори: Емил Николов
Издателство: ТУ-София, 2016
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Проблеми на бизнес средата в България (по примера на предприятията, произвеждащи автомобилни части и принадлежности)
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управление на знанията в аграрното предприятие
Съавтори: Емил Николов, Любчо Варамезов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1012-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Повишаване на фирмената конкурентоспособност чрез възприемане на концепцията за социална отговорност
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Ико-консулт, 2013
ISBN: 978-954-8235-09-9
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Оценка на резултатите от обучението на персонала
Съавтори: Емил Николов
Издателство: ТУ-София, 2012
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Основни проблеми пред обучението на персонала в българските компании
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0680-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Технология на управление на фирмените знания
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов
Издателство: Б. и., 2011
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Управление на текучеството
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Технически университет - София, 2010
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Конкурентна стратегия за фирмен успех
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2007
ISBN: 978-954-23-0372-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Проблеми пред конкурентоспособността на българските предприятия
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN: 954-23-0316-5
Страници: 7

Тип: Учебник (21)
Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2337-2
Страници: 202

Заглавие на публикацията: Управление на проекти в инудстията
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2335-8
Страници: 154

Заглавие на публикацията: Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов, Явор Станев, Зоя Иванова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2022
ISBN: 978-954-23-2336-5
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов, Явор Станев, Зоя Иванова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2076-0
Страници: 165

Заглавие на публикацията: Предприемачество
Съавтори: Искра Пантелеева, Любчо Варамезов, Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2052-4
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
Съавтори: Любчо Варамезов, Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2075-3
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Анета Денева, Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1889-7
Страници: 276

Заглавие на публикацията: Управление на екипи и комуникации
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1922-1
Страници: 268

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов, Явор Станев, Ивайло Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: ISBN 978-954-23-1923-8
Страници: 368

Заглавие на публикацията: Управление на проекти в индустрията
Съавтори: Емил Николов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2019
ISBN: 978-954-23-1753-1
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Антикризисно управление на корпорацията
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1447-9
Страници: 131

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкото предприятие
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1627-5
Страници: 167

Заглавие на публикацията: Управление на екипи и комуникации
Съавтори: Искра Пантелеева, Зоя Иванова, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1552-0
Страници: 223

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Искра Пантелеева, Зоя Иванова, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1553-7
Страници: 320

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите
Съавтори: Анета Денева, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1262-8
Страници: 146

Заглавие на публикацията: Управление на човешките ресурси
Съавтори: Искра Пантелеева, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: Фабер, 2017
ISBN: 978-619-00-0584-1
Страници: 465

Заглавие на публикацията: Антикризисно управление на корпорацията
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Емил Николов, Сергей Найденов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1196-6
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Анета Денева, Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1190-4
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Искра Пантелеева, Зоя Иванова, Емил Николов
Издателство: Фабер, 2015
ISBN: 978-619-00-0226-0
Страници: 364

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Сергей Найденов, Искра Пантелеева, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: Фабер, 2014
ISBN: 978-619-00-0147-8
Страници: 348

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите (Учебно пособие за дистанционно обучение)
Съавтори: Анета Денева, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0551-4
Страници: 167

Тип: Учебно помагало (2)
Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Анета Денева, Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Учебно ръководство по дисциплината "Икономика на предприятието"
Съавтори: Анета Денева, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0753-2
Страници: 176