гл. ас. д-р Емил Николов

гл. ас. д-р Емил Николов

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Индустриален бизнес и предприемачество"
Длъжност Главен асистент