доц. д-р Емил Николов

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор по научна специалност 05.02.18 “Икономика и управление (индустрия), от 03.2006 до 03.2009
Институция: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Магистър по "Стопанско управление", от 2004 до 2005
Институция: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Бакалавър по "Стопанско управление", от 2000 до 2004
Институция: Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”, България, Свищов
Образователна степен: Икономист – организатор, специалност „Бизнес – администрация”, от 1996 до 2000
Институция: ДП БГЦПО, гр. Плевен, България, Плевен
Образователна степен: Уъркшоп на тема: „Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в процеса на професионална подготовка: професионални обучители за малки и средни предприятия – AC4SME“, от 10.07.2018 до 10.07.2018
Институция: Европейска комисия, България, Русе
Образователна степен: TRAIN THE TRAINERS HEInnovate interactive training, от 14.06.2018 до 14.06.2018
Институция: Academy of Economic Studies of Moldova, Молдова, Кишинев
Образователна степен: Преподавателска мобилност - Еразъм+, от 02.04.2018 до 06.04.2018
Институция: RRiF College of Financial Management, Хърватия, Загреб
Образователна степен: Преподавателска мобилност – Еразъм +, от 19.03.2018 до 23.03.2018
Институция: Projecta, ,
Образователна степен: Scrum Fundamentals Certified, от 2017
Институция: Projecta, ,
Образователна степен: Six Sigma Yellow Belt, от 2017
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Член на Факултетен съвет на факултет "Производствен и търговски бизнес", от 2016
Работодател: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Глевен асистент, от 30.08.2010
Работодател: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 21.10.2009 до 30.08.2010
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Алумни координатор към катедра "Индустриален бизнес и предприемачество", от 2017 до 2020
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Еразъм+ координатор на ниво катедра, от 2017
Работодател: Община Свищов, Бългаия, СВищов
Заемана длъжност: Общински съветник, от 11.2015 до 11.2019
Работодател: "Свилоза-ЗИК" АД, България, Свищов
Заемана длъжност: Консултант, от 19.09.2006 до 01.05.2007
Работодател: "Свилоза" АД, България, Свищов
Заемана длъжност: Икономист, от 07.2005 до 03.2006
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски B2 B2 B2 B2 B1
Руски B2 B2 A2 A1 A1
Проекти:
Организация: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"
Заглавие: Обучението на персонала - генератор на фирмени знания , от 03.2011 до 12.2011
Организация: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"
Заглавие: Разработване на концептуален модел за управление на фирмените знания , от 03.2010 до 12.2010
Организация: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"
Заглавие: Модернизация и фирмена конкерентоспособност - теоретични и практически аспекти и ефекти , от 03.2008 до 12.2008
Организация: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов"
Заглавие: Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба , от 03.2006 до 12.2006
Организация: Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" , Р. България , Свищов
Заглавие: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд , от 25.09.2013
Описание: Изпълнявах функциите на академичен наставник