Публикации на проф. д.н. Борислав Борисов

Тип: Монография (19)
Заглавие на публикацията: Нови парадигми в планирането
Съавтори: Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова-Великова, Михаил Чиприянов, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Jadvyga Chiburiene
Издателство: Профит Принт, 2020
ISBN: 978-619-7557-04-6
Страници: 263

Заглавие на публикацията: Административен капацитет на държавната администрация в България
Издателство: Стефанов и Сашева, 2019
ISBN: 978-619-7527-00-1
Страници: 408

Заглавие на публикацията: Иновативни методи и модели за управление на общините
Издателство: Стефанов и Сашева, 2019
ISBN: 978-619-7527-01-8
Страници: 416

Заглавие на публикацията: Облачно базирани системи за финансиско управуванье и контрола
Съавтори: Румяна Георгиева
Издателство: Научен институт за менаџмент и знаење, Скопје, 2019
ISBN: 978-608-4834-13-7
Страници: 123

Заглавие на публикацията: Бенчмаркінг регіонального розвитку краïн Східноï Европи: Болгарія, Польща, Словаччина, Украïна (Бенчмаркинг на регионалното развитие на страните от Източна Европа: България, Полша, Словакия, Украйна)
Съавтори: Маргарита Богданова, Андрей Захариев, Анастасия Марчева, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Ева Цветанова, Андрій Крисоватий, Эвгений Савельэв-и-други
Издателство: ТНЕУ, 2018
ISBN: 978-966-654-486-8
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Бугарската државна администрациjа. Анализа, капацитети и развоjни проекции.
Издателство: Научен институт за менаџмент и знаење, Скопје, 2018
ISBN: 978-608-4834-04-5
Страници: 374

Заглавие на публикацията: Ролята на знанието, обучението и компетенциите в организациите от публичния сектор
Съавтори: Драгомир Маринов
Издание: Библиотека Стопански свят, 2016, бр.128, с.1-183
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1310-2737
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Методологически и организационни аспекти на планирането в България (проблеми и решения)
Съавтори: Маргарита Богданова, Елица Лазарова, Мариела Стоянова, Михаил Чиприянов, Надежда Веселинова, Евгени Тодоров, Ева Цветанова, Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1106-5
Страници: 320

Заглавие на публикацията: Иновативни модели за управление на общините
Издателство: Издателство на ЕПУ, 2012
ISBN: 978-954-2983-07-1
Страници: 269

Заглавие на публикацията: Системи за финансово управление и контрол. Концептуален модел за общини
Издателство: Издателство на ЕПУ, 2012
ISBN: 978-954-2983-06-4
Страници: 900

Заглавие на публикацията: Управление на публични проекти
Съавтори: Милен Балтов
Издателство: РИС-Варна ООД, 2010
ISBN: 978-954-8165-08-2
Страници: 170

Заглавие на публикацията: Наръчник за създаване на клъстери и възможностите за бизнеса за работа в мрежа в трансграничния регион на Петрич, Разлог и Струмяни, България и Серес и Нео Патрици, Гърция
Съавтори: Милен Балтов, Диана Копева, Лалка Борисова
Издателство: СД "Ракурс", 2007
ISBN: 978-954-90716-7-2
Страници: 95

Заглавие на публикацията: Устойчиво развитие на общините
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2002
ISBN:
Страници: 115

Заглавие на публикацията: SWOT анализ на общините от Видинска област
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0018-2
Страници: 154

Заглавие на публикацията: Определяне и оценка на рейтинга на фирми и неправителствени организации
Издателство: Асоциация на българските оценители, 2001
ISBN:
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо развитие на Дунавския регион - състояние, потенциал, перспективи
Съавтори: Тихомир Личев, Иван Марчевски, Стоян Проданов, Светослав Илийчовски
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2001
ISBN: 978-954-23-0040-3
Страници: 211

Заглавие на публикацията: Социално-икономическо състояние и перспективи за развитие на общините от Дунавския регион
Съавтори: Иван Марчевски, Стоян Проданов, Тихомир Личев, Светослав Илийчовски
Издателство: Асоциация на Дунавските общини "Дунав", 2001
ISBN: 954-23-0040-9
Страници: 210

Заглавие на публикацията: Стратегически анализ в бизнес оценяването.
Съавтори: Димитър Панайотов
Издателство: Асоциация на българските оценители, 2000
ISBN:
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Приватизацията
Съавтори: Георги Герганов
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 120

Тип: Студия (22)
Заглавие на публикацията: Индекс на административния капацитет на държавната администрация в Република България за 2020 година
Издание: Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2020 година, 2021, бр.1, с.1-45
Издателство: АИ "Ценов", 2021
ISSN: 2738-8565
Страници: 45

Заглавие на публикацията: Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2019 година
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1814-9
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Териториално райониране на Р България - проблеми и перспективи
Съавтори: Маргарита Богданова, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2019, бр.27, с.125-155
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2019
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Административен капацитет на изпълнителната власт
Съавтори: Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.70-103
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Методи за оценка капацитета на държавната администрация
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.CXXI, с.19-78
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISSN: 0861-8054
Страници: 60

Заглавие на публикацията: Системите за финансово управление и контрол в българските общини - състояние и перспективи
Съавтори: Красимира Славева, Пламен Петков, Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2018, бр.25, с.7-38
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2018
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1380-9
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Нормативна и методологична рамка на плановата дейност в Република България – възможности за подобряване
Съавтори: Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, част II, с.37-65
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 29

Заглавие на публикацията: Пространственото планиране като част от плановата система
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Юрий Кузнецов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2017, бр.24, с.7-36
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Системите за финансово управление и контрол в общините – десет години по-късно
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1374-8
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Изследване капацитета на областните администрации в България
Съавтори: Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, КРИСТИНА ПАВЛОВА, Драгомир Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.205-234
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Практиката на общините при разработване на планови документи за програмния период 2014-2020 година
Съавтори: Юлиян Господинов, Евелина Парашкевова-Великова, Драгомир Маринов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.261-291
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Разработване на система от процедури за осигуряване качеството на плановите процеси в бизнес организациите (организационнно - технологичен аспект)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.372-418
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Процесът на инвестиране в иновации при фирмите от козметично-парфюмерийния бранш
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Теодора Георгиева
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.8, с.273-304
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Приложение на АВС анализа при планиране на проектните дейности
Съавтори: Станка Тонкова, Димитър Панайотов, Неделчо Митев, Теодора Георгиева, Маргарита Богданова, Михаил Чиприянов, Анастасия Марчева, Надежда Веселинова, Ева Цветанова, Тодорка Павлова, Младен Ставрев, Тодор Кокалов, Медиха Юсеин
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.246-282
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Приложение на АВС анализа при планиране на проектните дейности
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.246-282
Издателство: СА "Д. А. Ценов", 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 37

Заглавие на публикацията: Модел за устойчиво управление на общините
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0057-3
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Стратегически план за развитие на Община Силистра
Съавтори: Стоян Проданов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2001
ISBN:
Страници: 70

Заглавие на публикацията: Управленски умения на 21-ви век
Издателство: Институт по публична администрация и енроинтеграция, 2001
ISBN:
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Параметри на състоянието и отчитане на несистематичния риск. (Неопределеността като измерител на хаоса и риска)
Издателство: АИ Ценов, 1996
ISBN:
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Пазарен модел за оценяване на предприятието в условията на несъвършена конкуренция
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 1995, бр.XC, с.217-263
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISSN: 1313-6542
Страници: 47

Заглавие на публикацията: Върху еволюцията на предприятието като стопанско-организационна форма
Издание: Научни трудове. ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов (за следдипломна специализация), 1986, бр.1, с.87-110
Издателство: АИ Ценов, 1986
ISSN: 0204 9503
Страници: 24

Тип: Статия (26)
Заглавие на публикацията: INTEGRATED PLANNING AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGIONS
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Христо Сирашки, Мариела Стоянова
Издателство: OCERINT- International Organization Center of Academic Research, 2021
ISBN: 978-605-06286-5-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Управлението на риска във висшите училища в България - нормативно изискване и/или практическа необходимост
Издание: Бизнес управление, 2020, бр.4, с.5-19
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 0861-6604
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Интегриране на стратегическото и бизнес планиране в организациите
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2020, бр.40.1, с.49-55
Издателство: IKM - Skopje, 2020
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Новото регионално деление на България - формален акт или целенасочена политика
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2018, бр.26.1, с.317-323
Издателство: IKM - Skopje, 2018
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: The implementation of COSO’S ICIF in Bulgaria’s municipal administrations / Wdrażanie Zintegrowanego Ramowego Modelu Nadzoru Wewnętrznego (ICIF) Komitetu Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (COSO) w administracjach gminnych w Bułgarii (Прилагане на Интегрираната рамка за вътрешен контрол (ICIF) на модела COSO в България)
Издание: Ekonomia XXI Wieku, 2018, бр.2, с.17-29
Издателство: Wroclaw University of Economics, 2018
ISSN: 2353-8929
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Възможностите на игровизацията за обучението по бизнес планиране
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2018, бр.28.1, с.285-290
Издателство: IKM - Skopje, 2018
ISSN: 2545-4439
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Изследване на административния капацитет на държавната администрация в България
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2018, бр.23.4, с.959-966
Издателство: IKM - Skopje, 2018
ISSN: 2545-4439
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Индекс на административния капацитет на държавната администрация
Издание: Бизнес управление, 2018, бр.1, с.5-23
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISSN: 0861-6604
Страници: 19

Заглавие на публикацията: Оценка на компетенциите на служителите в държавната администрация
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2018, бр.22.3, с.737-744
Издателство: IKM - Skopje, 2018
ISSN: 2545-4439
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Иновативен подход за разработване на бизнес планове чрез WEB и Cloud базирани софтуерни решения
Издателство: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2017
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Innovations in the Public Finance Control – necessary and required
Издание: Science. Business. Society : International Scietific Journal, 2016, бр.3, с.39-42
Издателство: Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, 2016
ISSN: 2367-8380
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Представяме ви словашкия автор Щефан Кашай и неговата петология „Предприятие и предприемачество”
Издание: Бизнес управление, 2016, бр.1, с.67-70
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0861-6604
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Несъвършенства в прилагането на SWOT анализа
Издание: Народностопански архив, 2015, бр.1, с.17-36
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0323-9004
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Modern administration - a condition for sustainable development
Издателство: Verlag SWG imex GmbH, 2014
ISBN:
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Политика, администрация, демокрация
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0884-3
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Scientific provocation as a method for simulating the participation of distance learning students (Научната провокация като метод за стимулиране подготовката на студентите в дистанционното обучение)
Издателство: Маркетинг i менеджмент iновации, 2011
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Повишаване качеството на плановите процеси в бизнес организациите чрез процесен подход (организационно-технологичен аспект)
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен , с.78-91
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Процес на осъществяване на иновестиционни проекти в иновационната фирмена дейност
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Теодора Георгиева
Издание: Диалог, 2009, бр.1, с.126-150
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISSN: 1311-9206
Страници: 25

Заглавие на публикацията: Ефективни форми на публично-частни партньорства
Издателство: Бургаски свободен унив., 2006
ISBN: 978-954-9370-47-8
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Възможности за самооценка и анализ на системите за устойчиво управление на твърдите битови отпадъци
Издание: Управление и устойчиво развитие, 2006, бр.3-4, с.167-173
Издателство: Лесотехнически университет, 2006
ISSN: 1311-4506
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Balanced System of Strategy Implementation Indicators (Балансирана система от показатели за изпълнение на стратегията)
Издание: Ekonomske teme, 2005, бр.1, с.71-79
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2005
ISSN: 0353-8648
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Възможности за балансиране на общинските бюджети в условията на финансови ограничения
Съавтори: Лалка Борисова
Издание: Народностопански архив, 2000, бр.4, с.57-63
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възможности за определяне на фирмения рейтинг на българските предприятия
Издание: Икономически живот, 1999, бр.21, с.28-28
Издателство: Хирон, 1999
ISSN: 0205-0994
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Общинската приватизация ще дава приходи
Издание: Икономически живот, 1993, бр.27, с.3-3
Издателство: Хирон, 1993
ISSN: 0205-0994
Страници: 1

Заглавие на публикацията: Отчитане на неопределеността и риска при стратегическото планиране във фирмите
Издание: Народностопански архив, 1991, бр.4, с.13-20
Издателство: АИ Ценов, 1991
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Ефективното стопанисване и задачите на планирането
Издание: Народностопански архив, 1989, бр.3, с.297-303
Издателство: АИ Ценов, 1989
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Тип: Доклад (39)
Заглавие на публикацията: Необходимо ли е ново териториално деление на страната - защо, как и кога?
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1892-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Напълно автоматизирания луксозен комунизъм - опит за подмяна на идеологията с технология
Съавтори: Дмитрий Лем
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Децентрализација и побољшање административног капацитета локалних власти - стање за ефикасну прекограничну сарадњу Децентрализацията и повишаване на административния капацитет на местните власти - условие за ефективно трансгранично сътрудничество
Издателство: Народна библиотека "Бранко Милковиh", 2019
ISBN: 978-86-84733-09-4
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Особености на управлението на проектния риск в организациите от публичния сектор
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Перспективи за развитие на науката и иновациите в Стопанска академия „Д. А. Ценов“.
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Трансферът на знания и ролята на университетите в националната иновационна система
Съавтори: Драгомир Маринов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Необходими съответствия за ефективност на висшето обрзование
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2016
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Планирането не се нуждае от реабилитация, а от рекогнитизация
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1075-4
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Икономико-математически модел на закона за публично-частното партньорство
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Възможности за модернизиране на обучението по публична администрация
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: Нов бълг. унив., 2013
ISBN: 978-954-535-792-3
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Европейската образователна политика и нейните национални рефлексии
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Уроците на моя учител
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0760-0
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Иновационните стратегии – седем години по-късно
Издателство: Издателство на ЕПУ, 2012
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Модерната публична администрация
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0686-3
Страници: 10

Заглавие на публикацията: С поглед към планов хоризонт 2020
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2011
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: За хаоса в планирането
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISBN: 978-954-23-0480-7
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Вариации на тема "Икономическа криза"
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2009
ISBN: 978-954-9432-37-4
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Анализ на административния капацитет - фактор за повишаване ефективността на публичните администрации
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2009
ISBN: 978-954-21-0409-4
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Научната провокация като метод за стимулиране активността на студентите в дистанционното обучение
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2007
ISBN: 978-954-9432-23-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Нематериалните активи като обект на планиране в бизнесорганизациите
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2007
ISBN: 978-954-21-0346-2
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Регионалните иновационни стратегии и възможностите за конвергенция на европейските региони
Издателство: Международно висше бизнес училище, 2006
ISBN: 954-9432-16-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: За качеството на плановите документи
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISBN: 954-23-0301-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Маркетингови решения при емитиране на общински облигации
Издателство: УИ Стопанство, 2005
ISBN: 954-494-651-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Изграждане на административен капацитет за ефективна финансова политика на общините
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0231-2
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Регионалната политика на България по пътя към Европейския съюз
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN: 954-23-0193-6
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Възможности за развитие на сътрудничеството между местните и регионални власти от Черноморските страни
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 966-639-156-2
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Системите за финансово управление и контрол и качеството на публичните услуги
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2003
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Трансграничното сътрудничество на местните и регионални власти от Балканските страни - състояние и перспективи
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN: 954-23-0113-8
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Принципни подходи и практически прийоми при разработването на стратегическите планове за регионално развитие
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0076-X
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Модел за устойчиво управление на общинските финанси
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2001
ISBN: 954-90919-2-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Определяне на разходите за публичните услуги чрез остойностяване на база дейности
Издателство: УНСС, 2001
ISBN:
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Паралел между икономическите условия в общините и индекса за човешко развитие
Съавтори: Лалка Борисова
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0031-X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Паралел между икономическите условия в общините и индекса за човешко развитие.
Съавтори: Лалка Борисова
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN: 954-23-0031-X
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Устойчивост и хаос в поведението на икономическите системи
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Оптимизация на отношението "икономическа ефективност-социална ефективност"
Издателство: АИ Ценов, 1995
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Определяне на справедливите пазарни наеми на недвижимите имоти на база вещната им стойност
Съавтори: Пламен Найденов
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 1995
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране и контролинг
Издателство: АИ Ценов, 1993
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Възможности на Jgn-метод за диагностика на състоянието на промишленото предприятие
Издателство: ВФСИ Д. А. Ценов, 1987
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Някои насоки за усъвършенстване на планирането на научно-техническия прогрес в системата на вътрешната търговия
Издателство: ВФСИ Д. А. Ценов, 1983
ISBN:
Страници: 11

Тип: Учебник (16)
Заглавие на публикацията: Етични стандарти и антикорупционни практики в публичната администрация
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1437-0
Страници: 136

Заглавие на публикацията: Интегрирани процеси в проектното управление
Съавтори: Маргарита Богданова, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1354-0
Страници: 187

Заглавие на публикацията: Методическа и нормативна рамка за разработване на проекти
Съавтори: Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1356-4
Страници: 201

Заглавие на публикацията: Проекти и програми за регионално развитие и подобряване на градската среда
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1615-2
Страници: 123

Заглавие на публикацията: Системи за управление и контрол в публичния сектор
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова, Георги Иванов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1435-6
Страници: 139

Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране на образованието
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1350-2
Страници: 147

Заглавие на публикацията: Териториална администрация и административен капацитет
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1310-6
Страници: 126

Заглавие на публикацията: Управление на бизнес процеси в публичната администрация
Съавтори: Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1469-1
Страници: 230

Заглавие на публикацията: Управление на риска в проект
Съавтори: Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1471-4
Страници: 163

Заглавие на публикацията: Основи на планирането и програмирането
Съавтори: Маргарита Богданова, Михаил Чиприянов, Христо Сирашки, Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1353-3
Страници: 272

Заглавие на публикацията: Софтуер за управление на проекти
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1488-2
Страници: 124

Заглавие на публикацията: Управление на програми и проекти
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1335-9
Страници: 162

Заглавие на публикацията: Мениджърски планов тренинг
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2015
ISBN:
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Устойчиво развитие
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2012
ISBN:
Страници: 89

Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране
Съавтори: Димитър Панайотов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 954-23-0021-2
Страници: 361

Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране
Съавтори: Димитър Панайотов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2000
ISBN:
Страници: 361

Тип: Учебно помагало (15)
Заглавие на публикацията: Управление на делегираните бюджети
Съавтори: Христо Сирашки
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1589-6
Страници: 116

Заглавие на публикацията: Управление на знанието
Съавтори: Христо Сирашки, Маргарита Богданова
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2018
ISBN: 978-954-23-1612-1
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Управление на устойчивото развитие
Съавтори: Христо Сирашки
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2017
ISBN: 978-954-23-1470-7
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Симулационна игра по грантови програми на ЕС
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1579-7
Страници: 83

Заглавие на публикацията: Проекти и програми за регионалното развитие и подобряване на градската среда
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 149

Заглавие на публикацията: Симулационна игра по грантови схеми на ЕС
Съавтори: Юлиян Господинов
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1070-9
Страници: 124

Заглавие на публикацията: Софтуер за управление на проекти
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 138

Заглавие на публикацията: Стpатегическо планиране
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 247

Заглавие на публикацията: Стратегическа рамка за реализиране на проекти
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Управление на програми и проекти
Съавтори: Маргарита Богданова
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 117

Заглавие на публикацията: Управление на делегираните бюджети
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 79

Заглавие на публикацията: Стратегическо планиране в образованието
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 174

Заглавие на публикацията: Системи за управление и контрол
Съавтори: Евелина Парашкевова-Великова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN:
Страници: 118

Заглавие на публикацията: Териториална администрация
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2009
ISBN:
Страници: 98

Заглавие на публикацията: Финансовият анализ в бизнесоценяването. Методи за прогнозиране на продажбите и оценка на финансовите инвестиции.
Съавтори: Стоян Проданов
Издателство: Асоциация на българските оценители, 2003
ISBN:
Страници: 60