проф. д.н. Борислав Борисов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор на науките, от 18.05.2018
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, от 12.10.1999
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Магистър, не е посочено до 1983
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: професор, от 06.06.2012
Работодател: С А "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 13.05.2003
Работодател: С А "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Преподавател, от 20.03.1986
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски C1 B2 B2 B2 B1
руски C2 C1 C1 C1 B2
Проекти:
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: ИНИ Проект №13-2014"Изследване на новата планова практика на общините по разработване на планови документи за новия програмен период 2014-2020 - от 11.04.2014 до 01.12.2014 , от 11.04.2014 до 01.12.2014
Описание: Обща цел на проекта: създаване на научно базиран инструментариум за повишаване качеството на плановите процеси свързани с подготовката, реализацията, отчитането и оценката на стратегически планови документи за регионално развитие (по примера на ОПР). Специфичната цел на проекта: Разработване на набор от критерии, които да осигуряват възможност за обективна оценка на качеството на общинските планове за развитие.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: ИНИ Проект № 18-2013 "Оценка на административния капацитет на публичните администрации и провеждане на годишен конкурс за най-добра администрация в България" - от 28.11.2013 до 01.12.2014 , от 28.11.2013 до 01.12.2014
Описание: Двугодишен научноизследователски проект. Първа група проекти: Проекти за научни изследвания в областите на науката, в които СА „Д. А. Ценов” подготвя студенти и докторанти Приоритет ІІ. Изследване на проблемите на икономиката Подприоритет ІІ.4. Устойчиво национално и регионално развитие, ефективно използване на природните ресурси.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Разработване на система от процедури за осигуряване качеството на плановите процеси в бизнес организациите (организационно – технологичен аспект) - от 15.05.2009 до 15.11.2009 , от 15.05.2009 до 15.11.2009
Описание: Основна цел на проекта е разработването на система от процедури за осигуряване на качеството на плановите процеси в бизнес организациите като основа за осъществяване на успешно управление в условията на непрекъснато усъвършенстване на европейската планова практика. Обектът на изследването – плановата фирмена практика, ще бъде анализирана от гледна точка на концепцията за непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите и повишаване на фирмените компетенции в областта на планирането. Очакваните приноси от реализацията на проекта се свързват със създаването на научно обоснована и съобразена с практиката методика за осигуряване на качеството на плановите процеси в дейността на българските фирми, предимно представители на МСП и с дефинирането на система от инструкции и процедури, свързани с организационното прилагане на методиката.
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Разработване на методика за осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност - от 15.05.2007 до 31.10.2007 , от 15.05.2007 до 31.10.2007
Описание: Целите на проекта са аналитико-методологични с приложен характер. Стремежът е да се направи задълбочен анализ на нормативните стандарти и установената практика за финансиране на иновационната дейност и да се разработи научно обоснована методика за осъществяване на инвестиционни проекти за процесно и продуктово обновяване във фирмите като основа за тяхната модернизация и функциониране, съобразено с изискванията на динамично променящата се външна среда. Разработването на система от инструкции и процедури, свързани с организационното прилагане на методиката, осигурява приложния характер на разработката.