Публикации на проф. д.н. Божидар Божинов

Тип: Монография (7)
Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред управлението на информационните технологии в университетите
Издание: Библиотека Стопански свят, 2017, бр.132, с.1-179
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISSN: 1310-2737
Страници: 179

Заглавие на публикацията: Стратегическо управление на информационните технологии във фирмата
Издателство: Neofeeback, 2017
ISBN: 978-619-7329-06-3
Страници: 371

Заглавие на публикацията: Финансово управление на информационните технологии в университетите – предизвикателства и възможности за прилагане на водещи корпоративни практики
Издателство: Neofeeback, 2017
ISBN: ISBN978-619-7329-11-7
Страници: 390

Заглавие на публикацията: Актуални аспекти на банковата политика
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0865-2
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система (2007-2012)
Издание: Библиотека Стопански свят, 2013, бр.122, с.1-168
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1310-2737
Страници: 168

Заглавие на публикацията: Изграждане на банкова осигурителна мрежа (концептуални аспекти)
Издателство: Абагар, 2004
ISBN:
Страници: 188

Заглавие на публикацията: Електронните пари
Издателство: Абагар, 2000
ISBN: 954-427-415-4
Страници: 223

Тип: Студия (16)
Заглавие на публикацията: Подходи и модели за измерване и управление на ликвидността в търговските банки
Съавтори: Георги Ангелов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2015, бр.22, с.5-34
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 1312-3815
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен анализ на търговските банки в България
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Банковият сектор в условията на криза
Съавтори: ПАВЕЛ ДОДОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.34-59
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Проблеми и предизвикателства при изграждането на системи за депозитно застраховане – световен опит
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.CXVI, с.45-88
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0861-8054
Страници: 44

Заглавие на публикацията: Утвърждаване на БНБ като Централна банка
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.18, с.157-166
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Онлайн банкирането в България - състояние и тенденции
Съавтори: Николай Антонов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.17, с.135-160
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Изследване и анализ на възможностите за приложение на виртуализацията в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии. Алманах научни изследвания „Проблеми на бизнеса и висшето образование”
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISBN:
Страници: 43

Заглавие на публикацията: Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.т.12, с.252-279
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Идентифициране на факторите, влияещи върху фискалния капацитет на българските общини
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2008, бр.т.8, с.5-46
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 1312-3815
Страници: 42

Заглавие на публикацията: Количествена оценка на кредитния риск
Съавтори: Жельо Вътев, Георги Георгиев, Бисер Кръстев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.4, с.146-180
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Количествена оценка на кредитния риск
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2006, бр.т.4, с.146-180
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 1312-3815
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Рейтингова система за дистанционен мониторинг на банките в България
Съавтори: Жельо Вътев, Георги Георгиев, Бисер Кръстев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.3, с.5-38
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 34

Заглавие на публикацията: Рейтингова система за дистационен мониторинг на банките в България
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2005, бр.т.3, с.5-40
Издателство: АИ Ценов, 2005
ISSN: 1312-3815
Страници: 36

Заглавие на публикацията: Възникване и еволюция на банковата осигурителна мрежа в България. Годишник на Стопанска академия, т. CIII
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2004
ISBN:
Страници: 56

Заглавие на публикацията: Безналичные платежи в современной экономике
Издателство: 1С-Паблишинг, 2003
ISBN: 966-7952-18-5
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Уеб-базираните технологии – нов етап в процесите на обучение и самоподготовка на студентите
Съавтори: Ваня Григорова, Венцислав Диков, Карина Саркисян-Дикова, Виктор Монев
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2003, бр.1, с.48-68
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 1312-3815
Страници: 21

Тип: Статия (55)
Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред академичния CIO при управлението на информационните технологии в университетите
Издание: Известия на ТУ - Габрово, 2017, бр.55, с.25-32
Издателство: Унив. изд. Васил Априлов, 2017
ISSN: 1310-6686
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Approaches to managing information technology in universities - organizational aspects (Подходи при управлението на информационните технологии в университетите - организационни аспекти)
Издание: Web of Scolar, 2017, бр.1, с.13-14
Издателство: Б. и., 2017
ISSN: 2518-1688
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Current issues of financial management information technology in universities (Актуални въпроси на финансовото управление на информационните технологии в университетите)
Издание: Актуальные проблемы экономики и управления, 2017, бр.1, с.30-36
Издателство: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического проборостроения, 2017
ISSN: 2409-0778
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Financing activities of modern universities - approaches, challenges, problems (Финансиране на съвременните университети - подходи, предизвикателства, проблеми)
Издание: Juvenis scientia: Международный научный журнал, 2017, бр.2, с.25-26
Издателство: ООО "Издательство "Социально-гуманитарное знание", 2017
ISSN: 2414-3782
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Management models in universities - pportunities, problems and challenges (Управленски модели в университетите - възможности, проблеми и предизвикателства)
Издание: Авангард науки, 2017, бр.2, с.21-25
Издателство: Б. и., 2017
ISSN: 2519-4895
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Problems IT management in universities (Проблеми пред управлението на информационните технологии в университетите)
Издание: Сolloquium-journal, 2017, бр.1, с.49-51
Издателство: Б. и., 2017
ISSN: 2520-2480
Страници: 3

Заглавие на публикацията: The challenges facing IT academic management – the results of the study of the Balkan universities (Предизвикателства пред академичния ИТ мениджмънт - резултати от изследване на балканските университети)
Издание: Методы науки, 2017, бр.2, с.4-7
Издателство: Б. и., 2017
ISSN: 2541-8041
Страници: 4

Заглавие на публикацията: The Role of IT Managers in Higher Education – Preliminary Results from CEE Universities Survey 2016 (Ролята на ИТ мениджърите във висшето образование - предварителни резултати от изследване в университетите в Централна и източна Европа (2016))
Издание: Актуальные проблемы современности: наука и общество, 2017, бр.1, с.43-49
Издателство: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»., 2017
ISSN: 2308-8923
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Навлизането на информационните технологии в балканските университети – концептуални въпроси и практически предизвикателства
Издание: Компютърни науки и комуникации, 2017, бр.1, с.8-19
Издателство: Бургаски свободен унив., 2017
ISSN: 1314-7846
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред управлението на съвременните университети
Издание: Социално-икономически анализи, 2017, бр.1, с.16-28
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017
ISSN: 1313-6909
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Съвременният университетски ИТ център – организационни взаимодействия и предизвикателства пред дейността му
Издание: Известия на ТУ - Габрово, 2017, бр.1, с.66-72
Издателство: Унив. изд. Васил Априлов, 2017
ISSN: 1310-6686
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Управление на информационните технологии в университетите – концептуални и практически аспекти
Издание: Hi Tech, 2017, бр.1, с.10-30
Издателство: Б. и., 2017
ISSN: 2534-9996
Страници: 21

Заглавие на публикацията: Chalenges for ensuring the data security of commercial banks (Предизвикателства пред обезпечаването на информационната сигурност в търговските банки)
Издание: Бизнес управление, 2016, бр.3, с.7-20
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0861-6604
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Enterprise Architecture in the Firm Management Framework (Архитектурата на предприятието в рамката на фирмения мениджмънт)
Издание: Проблеми Економiки, 2016, бр.4, с.98-106
Издателство: Видавничий Дiм "IНЖЕК", 2016
ISSN: 2222-0712
Страници: 9

Заглавие на публикацията: The Business Architecture in Strategic Management of Modern Company (Бизнес архитектурата в стратегическото управление на съвременната компания)
Издание: Актуальные проблемы экономики и управления, 2016, бр.4, с.77-83
Издателство: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического проборостроения, 2016
ISSN: 2409-0778
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Информационните революции и навлизането на информационните технологии в управлението на съвременните фирми
Издание: Социално-икономически анализи, 2016, бр.2, с.125-133
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2016
ISSN: 1313-6909
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Actual problems of information security in banks activities (Актуални проблеми на информационната сигурност на банковата дейност)
Издание: Web of Scolar, 2016, бр.5, с.6-8
Издателство: Б. и., 2016
ISSN: 2518-1688
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Bank Security – Major Manifestations and Aspects (Банковата сигурност – основни проявления и аспекти)
Издание: Народностопански архив, 2016, бр.3, с.3-16
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0323-9004
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Information security in banking: conceptual issues (Информационната сигурност в банковото дело - концептуални въпроси)
Издание: Актуальные проблемы современности: наука и общество, 2016, бр.2, с.38-41
Издателство: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»., 2016
ISSN: 2308-8923
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Penetration of Information Technologies and Systems in the Companies’ Activities – Brief Evolutionary Overview (Навлизането на информационните технологии и системи в дейността на фирмите - кратък еволюционен преглед)
Издание: Актуальные проблемы современности: наука и общество, 2016, бр.4, с.21-24
Издателство: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»., 2016
ISSN: 2308-8923
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Risk Management in Banking – basic principles and approaches (Управление на рисковете в банковото дело - основни принципи и подходи)
Издание: Актуальные проблемы экономики и управления, 2016, бр.3, с.48-55
Издателство: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического проборостроения, 2016
ISSN: 2409-0778
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Trends in the use of information and educational technologies in universities - preliminary results from CEE universities survey 2016 (Тенденции в използването на информационни и образователни технологии в университетите - предварителни резултати от проучване на университетите в Централна и източна Европа (2016))
Издание: Бiзнес Iнформ, 2016, бр.12, с.71-76
Издателство: ХНЕУ, 2016
ISSN: 2222-4459
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Банковата сигурност – основни проявления и аспекти
Издание: Народностопански архив, 2016, бр.3, с.3-17
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0323-9004
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Информационната сигурност през XXI век – концептуални аспекти
Издание: Компютърни науки и комуникации, 2016, бр.1, с.40-50
Издателство: Бургаски свободен унив., 2016
ISSN: 1314-7846
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред обезпечаването на информационната сигурност в търговските банки.
Издание: Бизнес управление, 2016, бр.3, с.7-23
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0861-6604
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Flashes from the Past: Establishment of the Bulgarian national Bank as Central bank of Bulgaria (Проблясъци от миналото: Утвърждаване на Българска народна банка като Централна банка на България)
Издателство: Social Science Research Network, 2015
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Flashes from the Past: The Origin and Development of Banking in Bulgaria (Проблясъци от миналото: Възникване и развитие на банковото дело в България)
Издателство: Social Science Research Network, 2015
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Flashes from the Past: The Origin and Development of Banking Supervision in Bulgaria (Проблясъци от миналото: Възникване и развитие на банковия надзор в България)
Издателство: Social Science Research Network, 2015
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Перспективи пред моделите за ранно предсказване на кризисните ситуации в банковия сектор
Издание: Народностопански архив, 2013, бр.2, с.3-15
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Причини за възникване на банковите кризи в съвременния свят
Издание: Диалог, 2013, бр.1, с.1-10
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1311-9206
Страници: 10

Заглавие на публикацията: The Role of Thornton and Bagehot for the Development of Lender of Last Resort Concept (Ролята на Торнтън и Багехот за развитието на концепцията за кредитор от последна инстанция)
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2012, бр.4, с.40-44
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2012
ISSN: 1817-3772
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Banking Supervision in the modern world (discussing some conceptual issues) (Банковият надзор в съвременният свят (дискусия на някой концептуални въпроси))
Издателство: ДонНТУ, 2012
ISBN: 978-966-377-142-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България
Съавтори: Николай Антонов
Издание: Диалог, 2012, бр.т1, с.59-67
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Интегрирана информационна система осигурява учебния и академичния процес в Стопанска академия – Свищов
Издание: CIO, 2008, бр.0, с.18-20
Издателство: Ай Си Ти Медиа, 2008
ISSN: 1311-3151
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Възникване и развитие на българската банкова осигурителна система до края на 40-те години на ХХ век
Издание: Бизнес управление, 2006, бр.1, с.33-48
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISSN: 0861-6604
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Възможности за интеграция и съвместна дистрибуция на застрахователни и банкови продукти в България
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2004, бр.1, с.42-47
Издателство: БИП 1993, 2004
ISSN: 1311-7947
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Концептуални въпроси при изграждането на система за гарантиране на влоговете на гражданите
Издание: Икономическа мисъл, 2004, бр.2, с.38-51
Издателство: Инст. за иконом. изсл. при БАН, 2004
ISSN: 0013-2993
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Депозитното застраховане и стабилността на банковата система
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2003, бр.4, с.2-6
Издателство: БИП 1993, 2003
ISSN: 1311-7947
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Отдалеченото банкиране в България – текущо състояние и основни дистрибутивни канали
Издание: Бизнес управление, 2003, бр.2, с.73-86
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISSN: 0861-6604
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Evolution and Present Status of Bulgarian Card Market
Издателство: Electronic Payment Systems Observatory Newspaper, 2002
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (Асоциацията на полските банкери има своя роля в платежната система)
Издание: Пари, 2002, бр.114, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (В Кипър функционират търговски, специализирани кредитни и кооперативни банки)
Издание: Пари, 2002, бр.78, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (Валутният борд предопределя платежните отношения в Литва)
Издание: Пари, 2002, бр.109, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (Единната наднационална европейска система за международни разплащания TARGET)
Издание: Пари, 2002, бр.68, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (Междубанковите договорни отношения – основа за безналичните разплащания)
Издание: Пари, 2002, бр.63, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (НБУ стимулира сътрудничеството между финансовите институции)
Издание: Пари, 2002, бр.99, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (Реформите в Словения изместват Агенцията за плащанията)
Издание: Пари, 2002, бр.174, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (Централната банка регулира плащанията в Румъния)
Издание: Пари, 2002, бр.129, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Европейски системи за клиринг и сетълмент (Чешката централна банка управлява с пазарни инструменти)
Издание: Пари, 2002, бр.83, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2002
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Плащанията с банкови карти в България
Издание: Банки Инвестиции Пари, 2002, бр.7, с.38-41
Издателство: БИП 1993, 2002
ISSN: 1311-7947
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Възможностите на Интернет икономиката не се използват напълно
Издание: Пари, 2001, бр.15/1, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2001
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Електронните пари и тяхното въздействие върху паричната маса в България
Издание: Пари, 2001, бр.30, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2001
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Някой правни въпроси относно използването на електронните пари
Издание: Пари, 2001, бр.22, с.1-2
Издателство: Бизнес Медиа Груп АД, 2001
ISSN: 0861-5608
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Електронните пари и данъчните измами
Издание: Икономика, 2000, бр.2, с.1-3
Издателство: Стандарт Финанс АД, 2000
ISSN: 1314-376X
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Електронните пари в системата на управлението на разплащанията
Издание: Бизнес управление, 1999, бр.1, с.71-78
Издателство: АИ Ценов, 1999
ISSN: 0861-6604
Страници: 8

Тип: Доклад (22)
Заглавие на публикацията: Evolutionary entry of information technology in universities - key findings and research (Еволюционно навлизане на информационните технологии в университетите - ключови достижения и изследвания)
Издателство: Центр научного знания «Логос», 2017
ISBN: 978-5-905519-03-1
Страници: 4

Заглавие на публикацията: The information security challenges of modern universities (Предизвикателства пред информационната сигурност в съвременните университети)
Издателство: Олимп, 2017
ISBN: 978-5-9909666-2-8
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Universities and information technology - key aspects and role of high schools (Университетите и информационните технологии - ключови аспекти и роля на висшите училища)
Издателство: МЦНС"Наука и Просвещение", 2017
ISBN: 978-5-9909726-0-5
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Penetration of Information Technologies in the Companies’ Activities (Навлизане на информационните технологии във фирмената дейност)
Издателство: Олимп, 2016
ISBN: 978-5-9909061-4-3
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Информационната сигурност през XXI век - проблеми и предизвикателства
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2016
ISBN:
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Evolutionary Development of Models for Penetration of Information Technologies in Business (Модели на еволюционно развитие на навлизането на информационните технологии във фирмата)
Издателство: МЦНС "Наука и Просвещение", 2016
ISBN: 978-5-9908977-9-3
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Предизвикателства пред информационната сигурност в търговските банки
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1188-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: VJL 2.0 - академични иновации и глобални предизвикателства в U-обучението по икономика и управление
Съавтори: Андрей Захариев
Издателство: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2016
ISBN: 978-954-07-4114-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Еволюция на банковия надзор в България
Издателство: Авангард Прима, 2013
ISBN: 978-619-160-130-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Институционализация на банковия надзор
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Трансмисионни механизми на глобалната финансова криза
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0773-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Virtual Joint Learning® - минало и настояще
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Възникване и развитие на световната финансова криза
Съавтори: ПАВЕЛ ДОДОВ
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0600-5
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Кой ползва електронното банкиране (резултати от анкетно проучване 10-11.2011 г.)
Съавтори: Николай Антонов
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2012
ISBN: 978-954-21-0600-5
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Електронното банкиране в България, състояние и проблеми
Съавтори: Николай Антонов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0677-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Развитие и предизвикателства пред системата “Virtual Joint Learning”®
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 2

Заглавие на публикацията: The deposit insurance in Bulgaria: Is the time for change?
Издателство: CUGURA Print, 2003
ISBN: 86-403-0528-5
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Предотвратяване на информационно-базирани банкови бягства чрез достатъчна и качествена публично достъпна информация за състоянието на банковия сектор
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0158-8
Страници: 2

Заглавие на публикацията: The Bulgarian banks’ competitiveness: the case of remote banking.
Издателство: Fundatiei pentu Studii Europene, 2003
ISBN: 973-8254-42-6
Страници: 10

Заглавие на публикацията: What Bulgarian Banks Offer via Internet: an overview
Издателство: Абагар, 2002
ISBN: 954-427-477-4
Страници: 107

Заглавие на публикацията: Възникване на нова валута за Интернет икономиката
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2002
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Електронните пари и тяхното потенциално влияние върху паричната маса в България
Издателство: АИ Ценов, 2000
ISBN:
Страници: 2

Тип: Учебник (24)
Заглавие на публикацията: Въведение в банковото дело
Издателство: АИ "Ценов", 2021
ISBN:
Страници: 149

Заглавие на публикацията: ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISBN: 978-954-23-1880-4
Страници: 438

Заглавие на публикацията: Ръководство за провеждане на електронно обучение в среда Office 365 (Guide for e-learning with Office 365)
Съавтори: Камелия Божинова
Издателство: Social Science Research Network, 2020
ISBN:
Страници: 0

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите плащания
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1463-9
Страници: 150

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Цветан Павлов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1108-9
Страници: 334

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стефан Симеонов, Стоян Проданов, Ангел Ангелов, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Анелия Радулова, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1092-1
Страници: 540

Заглавие на публикацията: Анализ на банковата дейност
Съавтори: Жельо Вътев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0931-4
Страници: 396

Заглавие на публикацията: Въведение в банковото дело
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0818-8
Страници: 248

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите разплащания
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0859-1
Страници: 376

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Жельо Вътев, Валери Ненков, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Валентин Милинов, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0871-3
Страници: 264

Заглавие на публикацията: Управление на риска в търговската банка
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0886-7
Страници: 216

Заглавие на публикацията: Финанси
Съавтори: Величко Адамов, Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Андрей Захариев, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Валентин Милинов
Издателство: Абагар, 2012
ISBN: 978-954-427-991-2
Страници: 784

Заглавие на публикацията: Търговско банкерство
Съавтори: Емил Михайлов, Жельо Вътев, Сергей Радуканов
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0510-1
Страници: 181

Заглавие на публикацията: Технология за провеждане на уеб-базирано дистанционно обучение
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISBN:
Страници: 64

Заглавие на публикацията: Търговско банкерство
Съавтори: Жельо Вътев, Емил Михайлов, Сергей Радуканов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2010
ISBN:
Страници: 182

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Величко Адамов, Радко Радков, Теодора Димитрова, Явор Димитров
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-847-2
Страници: 472

Заглавие на публикацията: Централно банкерство
Съавтори: Валентин Милинов, Теодора Димитрова, Марин Маринов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 72

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите разплащания
Съавтори: Явор Димитров, Александър Попов
Издателство: Абагар, 2006
ISBN: 954-427-707-2
Страници: 660

Заглавие на публикацията: Дистанционен анализ на банковата дейност (методическо ръководство)
Съавтори: Жельо Вътев, БИСЕР КРЪСТЕВ, Георги Георгиев
Издателство: Абагар, 2005
ISBN:
Страници: 175

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Емил Михайлов
Издателство: Абагар, 2005
ISBN:
Страници: 387

Заглавие на публикацията: Банково обслужване на икономическите агенти
Съавтори: Емил Михайлов, Жельо Вътев, МАРИАНА АСЕНОВА, БИСЕР КРЪСТЕВ, Маруся Станчева-Линкова, Нигохос Канарян, Георги Георгиев
Издателство: Абагар, 2003
ISBN:
Страници: 385

Заглавие на публикацията: Технология за провеждане на уеб-базирано дистанционно обучение (ръководство за дигитализиране на учебните материали и подготовка на уеб-модулите за дистанционно обучение)
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2003
ISBN:
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Технология за провеждане на уеб-базирано дистанционно обучение (ръководство за работа с уеб-базирана система за самоподготовка и автоматизирана оценка на знанията - студентски модул)
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2003
ISBN:
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Анализ на банковата дейност
Съавтори: Жельо Вътев, Ангел Ангелов
Издателство: Абагар, 1998
ISBN:
Страници: 257

Тип: Учебно помагало (17)
Заглавие на публикацията: Теория на парите
Съавтори: Теодора Димитрова, Сергей Радуканов, Иван Маринов, Георги Ангелов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0898-0
Страници: 316

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Теодора Димитрова, Георги Ангелов, Иван Маринов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0858-4
Страници: 362

Заглавие на публикацията: Въведение в банковото дело (методическо ръководство)
Съавтори: Сергей Радуканов, Иван Маринов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0805-8
Страници: 288

Заглавие на публикацията: Технология за провеждане на уеб-базирано дистанционно обучение (ръководство за работа с уеб-базирана система за самоподготовка и автоматизирана оценка на знанията - студентски модул)
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2011
ISBN:
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Търговско банкерство
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2010
ISBN:
Страници: 32

Заглавие на публикацията: Банков анализ
Съавтори: Жельо Вътев
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Теория на парите и кредита
Съавтори: Валентин Милинов, Теодора Димитрова
Издателство: Абагар, 2009
ISBN: 978-954-427-846-5
Страници: 350

Заглавие на публикацията: Централно банкерство
Съавтори: Теодора Димитрова, Марин Маринов
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISBN:
Страници: 104

Заглавие на публикацията: Технология за провеждане на уеб-базирано дистанционно обучение
Съавтори: Павел Илиев
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2006
ISBN:
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Технология за провеждане на уеб-базирано дистанционно обучение (ръководство за работа с уеб-базирана система за самоподготовка и автоматизирана оценка на знанията – студентски модул)
Съавтори: Павел Илиев
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2006
ISBN:
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Въведение в банковото дело
Издателство: Абагар, 2005
ISBN: 954-427-643-2
Страници: 352

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите разплащания
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2003
ISBN:
Страници: 91

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите разплащания
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2003
ISBN:
Страници: 92

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите разплащаня
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2003
ISBN:
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите разплащания
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2001
ISBN:
Страници: 24

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите разплащания
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2001
ISBN:
Страници: 84

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на банковите разплащания
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2001
ISBN:
Страници: 42