проф. д.н. Божидар Божинов

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, България, Свищов
Образователна степен: Доктор, от 1998 до 2001
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, България, Свищов
Образователна степен: Икономист по социално-икономическа информация, от 1991 до 1996
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, България, Свищов
Образователна степен: Икономист-счетоводител, от 1991 до 1997
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Икономист по социално-икономическа информация Специалност „Икономическа информатика”, специализация „Приложно програмиране” , от 1991 до 1996
Институция: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Икономист-счетоводител Специалност „Счетоводство и контрол”, специализация „Банково счетоводство” , от 1991 до 1997
Институция: Техникум по строителство „Георги Димитров”, Велико Търново, България,
Образователна степен: Техник-геодезист Специалност „Геодезия, картография и фотограметрия” , от 1985 до 1989
Институция: LRQA Bulgaria Сертифицираща организация , България,
Образователна степен: Вътрешен одитор на системи по качеството по стандарта ISO 9001:2000, от 2005
Институция: LRQA Bulgaria Сертифицираща организация, България,
Образователна степен: Мениджър по качеството, от 2005
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 1998 до 2001
Позиции:
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: професор, висше училище, от 11.12.2013
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, висше училище, от 2009 до 2013
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 2002 до 2009
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 2001 до 2002
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, България, Свищов
Заемана длъжност: Хоноруван асистент, от 1998 до 2001
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: главен редактор на списание "Диалог", от 2014 до 2014
Работодател: Стопанска академия "Д.А. Ценов", ,
Заемана длъжност: член на редакционен съвет на Годишник на СА "Д.А. Ценов", от 2013 до 2015
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: член на редакционен съвет на списание "Народостопански архив", от 2013 до 2013
Работодател: Сдружение „Национална изследователска мрежа”, София, България, София
Заемана длъжност: Член на Управителен съвет, от 2008
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Директор на Академичен компютърен център, от 2007 до 06.2015
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Мениджър по качеството, от 2004 до 2007
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител секция "Уеб-базирани технологии за дистанционно обучение", от 2002 до 2010
Работодател: Съюза на учените в България, България,
Заемана длъжност: Член на Съюза на учените в България, от 2001
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Секретар МП "Банков мениджмънт", от 2001
Работодател: Стопанска академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Председател, от 01.01.1999 до 01.01.2001
Работодател: Стопанска академия "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Докторант, от 01.03.1998 до 01.03.2001
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов, Ем. Чакъров 2, България, Свищов
Заемана длъжност: Програмист, от 1996 до 1998
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски B2 B2 B2 B2 B2
Руски
Руски език B2 B2 B2 B2 B2
Проекти:
Организация:
Заглавие: Усъвършенстване на рейтинговата система ПЕРЛА за дистанционен мониторинг на търговските банки в България , от 01.04.2013 до 31.11.2013
Организация: Стопанска академия "Д.А. Ценов"
Заглавие: Българският банков сектор в условията на криза – предизвикателства и уроци от миналото , от 01.04.2012 до 01.11.2012
Организация: Стопанска академия "Д.А. Ценов"
Заглавие: Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България , от 01.04.2011 до 31.11.2011
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: “Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в България” , от 2009
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: “Изследване и анализ на възможностите за приложение на виртуализация в учебно-преподавателския и изследователския процес по дисциплини, свързани с новите информационни технологии” , от 2009
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: “Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение” , от 2009
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование” , от 2009
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: “Идентифициране на факторите, влияещи върху фискалния капацитет на българските общини” , от 2007
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: “Създаване на система за количествена оценка на кредитния риск в българските банки” , от 2006
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: “Рейтингова система за дистационен мониторинг на банките в България” , от 2005
Организация: СА „Д. А. Ценов” , България , Свищов
Заглавие: Разработване на Web-базирана матрица за дистанционно обучение и оценка , от 2002
Организация: Стопанска академия "Д.А. Ценов"
Заглавие: ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08 – 0015 Изграждане на интегрирана система за управление на СА „Д. А. Ценов" , от 2013 до 2014
Описание: Основната цел при реализирането на проекта е повишаване качеството на образователния и научен продукт в Стопанска академия чрез усъвършенстване на основните, управленските и поддържащите процеси в институцията. Той ще бъде изпълняван в продължение на 24 месеца.
Организация: фонд „Научни изследвания” към МОН
Заглавие: „Комплексно осигуряване на научните изследвания и трансфера на знания в областта на икономиката, администрацията и управлението в ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор” чрез интегриран научен център - Център за дистанционно обучение и изследвания”, СА „Д.А. Ценов” – Свищов (2009-2011) , от 2008 до 2011
Организация: Българска Народна Банка
Заглавие: „Банковата осигурителна мрежа в България (в периода 1928-1943 г.)” , от 2004
Описание: Гост-изследовател в БНБ по програмата за гост-изследователи (второ полугодие на 2004)
Организация: МОН и Световната банка
Заглавие: "Създаване на център за интерактивно обучение и изследвания по финанси, банково дело, социални науки и застраховане” , от 2002
Организация: фондация Отворено общество
Заглавие: "Електронните пари и валутният борд: Случаят на България” , от 2000