Публикации на проф. д-р Анета Денева

Тип: Монография (3)
Заглавие на публикацията: Асиметриите в българската индустрия
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0811-9
Страници: 184

Заглавие на публикацията: Управление на дълготрайните материални активи на предприятието
Съавтори: Цанко Спасовски
Издателство: Военен Географски Център, 2013
ISBN:
Страници: 104

Заглавие на публикацията: Малкият бизнес – организация и проблеми
Издание: Библиотека Стопански свят, 2001, бр.51, с.1-142
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 1310-2737
Страници: 142

Тип: Студия (9)
Заглавие на публикацията: Съвременни форми за съвместен бизнес
Съавтори: Искра Пантелеева, Христо Сирашки, Христина Атанасова, Елена Йорданова, Ивайло Костов, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА, ПЛАМЕН ПАНТАЛЕЕВ, РУМЯНА АНГЕЛОВА, ЙОАНА ПЕТРОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.5-35
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Индустриалната политика на съвременна Европа
Съавтори: Венета Христова, Искра Пантелеева
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.117, с.31-80
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-8054
Страници: 50

Заглавие на публикацията: Съвременни проекции на индустриалната политика
Съавтори: Венета Христова, Христо Сирашки, Катя Личева, Тихомир Личев, ДАНИЕЛ ДИМАНОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.239-266
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.311-338
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Икономически проблеми на енергийното развитие - възобновяеми енергийни източници и икономическа ефективност
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски, РУМЯНА АНГЕЛОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.154-179
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Енергетиката и екологизация на енергийното производство
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, СТАНИМИР СЛАВОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.83-122
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието
Съавтори: Цанко Спасовски
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.326-363
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Европеизирането на дребното българско предприемачество
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0056-5
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Някои методологични аспекти на анализа на достигнатата степен на използване на материалните ресурси (по примера на ХВП)
Издание: Научни трудове. ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов (за следдипломна специализация), 1989, бр.1, с.111-138
Издателство: АИ Ценов, 1989
ISSN: 0204 9503
Страници: 28

Тип: Статия (21)
Заглавие на публикацията: Успехът и неуспехът в предприемачеството или трудния път до успешните бизнес решения
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.219-225
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: The industrial policy of Bulgaria – problems and challenges (Индустриалната политика на България - проблеми и предизвикателства)
Съавтори: Венета Христова
Издание: London Review of Education and Science, 2016, бр.1, с.128-132
Издателство: Imperial College Press, 2016
ISSN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Корпоративна социална отговорност: приносът на бизнеса към устойчиво развитие
Съавтори: Марияна Любенова
Издание: Социално-икономически анализи, 2015, бр.1, с.25-33
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015
ISSN: 1313-6909
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Съвместната предприемаческа дейност - за и против
Съавтори: Ивайло Костов
Издание: Социално-икономически анализи, 2015, бр.1, с.13-25
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015
ISSN: 1313-6909
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Съвременните измерения на корпоративния мениджмънт
Издателство: ДонНУ, 2013
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Индустриалната политика между теорията и практиката
Съавтори: Венета Христова, Катя Личева, Тихомир Личев, Христо Сирашки, ДАНИЕЛ ДИМАНОВ, Кирил Митов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 13

Заглавие на публикацията: EUROPEANDIMENSIONS OFBULGARIA’S INDUSTRIALPOLICY (ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА)
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2012, бр.4, с.67-70
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2012
ISSN: 1817-3772
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Възобновяемите енергийни източници - съвременното предизвикателство пред българската енергетика
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски, РУМЯНА АНГЕЛОВА
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен II, с.143-157
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Двадесет години факултет "Производствен и търговски бизнес"
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.1, с.63-72
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен II, с.67-83
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Финансирането на проекти за възобновяеми енергийни източници – състояние и проблеми
Съавтори: РУМЯНА АНГЕЛОВА
Издание: Индустриален мениджмънт, 2012, бр.1, с.60-73
Издателство: ТУ-София, 2012
ISSN: 1312-3793
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Енергетиката и екологизация на енергийното производство
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен, с.33-54
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Трансформациите в отрасловата структура на българската индустрия
Издание: Народностопански архив, 2010, бр.3, с.79-91
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието (по примера на сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 21.1 Производство на лекарствени вещества и продукти)
Съавтори: Цанко Спасовски
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен, с.63-78
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: On some Truths and Misbeliefs about Bulgarian Sewing Industry (За истините и заблудите в българската шивашка промишленост)
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2009, бр.5, с.99-110
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 12

Заглавие на публикацията: За истините и заблудите в българската шивашка промишленост
Издание: Народностопански архив, 2008, бр.4, с.33-45
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Промените в размера на предприятието в условията на преход
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.1, с.23-34
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Актуальные проблемы оперативного управления индустриальными преприятиями (Актуални проблеми на оперативто управление на индустриалните предприятия)
Издание: Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, 2000, бр.17, с.80-85
Издателство: Економiчна думка, 2000
ISSN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Индустриальное предприятие в структуре современной экономики Болгарии (Индустриалното предприятие в структурата на съвременната българска икономика)
Издание: Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, 2000, бр.17, с.52-54
Издателство: Економiчна думка, 2000
ISSN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Суровинната база на захаропроизводството - състояние и перспективи
Издание: Народностопански архив, 1990, бр.1, с.74-81
Издателство: АИ Ценов, 1990
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Обобщаващ показател за икономическа ефективност от научно-техническия прогрес
Съавтори: Иван Тотев
Издание: Народностопански архив, 1989, бр.4, с.419-425
Издателство: АИ Ценов, 1989
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Тип: Доклад (23)
Заглавие на публикацията: Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – 45 години в полза на науката, образователния процес и националната икономика
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Стимулите в предприемачеството
Съавтори: Венета Христова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: За мястото и ролята на българската индустрия
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Обучението в докторантура като форма за споделяне на знания - организационни и финансови аспекти
Съавтори: Румяна Лилова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Нормативно регламентиране на българската индустрия
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Участието на бизнеса в обучението по отрасловите специалности - проблеми и възможности
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Нормативната регламентация на българската индустриална политика
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1005-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Мястото на човешкия фактор в корпоративната социална отговорност
Съавтори: Марияна Любенова
Издателство: Ико-консулт, 2013
ISBN: 978-954-8235-09-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Индустрията-фактор за макроикономическа стабилност
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: EUROPEAN INDUSTRIAL POLICY SCENARIO AND BULGARIA (Европейския сценарий на българската индустриална политика)
Съавтори: Венета Христова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: " Индустриалната политика - теория и практика "
Съавтори: Тихомир Личев, Катя Личева, Венета Христова, Кирил Митов, Христо Сирашки
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Индустриалната политика на България - някои проблеми и перспективи
Съавтори: Венета Христова
Издателство: ТУ-София, 2012
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Фактори, влияещи върху качеството на обучението - едно емпирично проучване
Съавтори: Петър Кънев, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY SOURSES (Инвестиции във възобновяеми енергийни ресурси)
Съавтори: Цанко Спасовски
Издание: Trakia journal of sciences: Series Social sciences, 2011, бр.2, с.178-185
Издателство: Trakia University, 2011
ISSN: 1313-7069
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проблеми на отрасловото преструктуриране в индустрията (по примера на винопроизводството в България)
Съавтори: Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0680-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Управлението на проекти през призмата на производствения мениджмънт
Издателство: Б. и., 2011
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Европейските фондове и програми - средство за постигане целите на Лисабонската стратегия
Съавтори: РУМЯНА АНГЕЛОВА
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0491-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Връзката "наука-практика" и ролята й в обучението по отрасловите специалности
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Новите хоризонти на корпоративното управление
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006
ISBN: 954-524-501-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Реалните потребности на практиката и адекватния отговор на обучението по специалност "Икономика на индустрията"
Съавтори: ПАВЛИНКА АСЕНОВА
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2004
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Катедра "Икономика и управление на индустрията" - 30 години в полза на националната индустрия
Съавтори: Иван Тотев
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0135-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Управлението на проекти - важен елемент на производствената стратегия на предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0135-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Малките и средните предприятия - фактор за нарастване на трудовата заетост в условията на преструктурираща се икономика
Издание: Ekonomske teme, 2000, бр.2, с.373-381
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2000
ISSN: 0353-8648
Страници: 9

Тип: Учебник (15)
Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Искра Пантелеева, Венета Христова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1593-3
Страници: 159

Заглавие на публикацията: Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
Съавтори: Венета Христова, Зоя Иванова, Мариела Вакинова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1629-9
Страници: 166

Заглавие на публикацията: Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
Съавтори: Венета Христова, Зоя Иванова, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА
Издателство: Ай анд Би ООД, 2017
ISBN: 978-619-7281-25-5
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1446-2
Страници: 149

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1262-8
Страници: 146

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1190-4
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Венета Христова, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0969-7
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите (Учебно пособие за дистанционно обучение)
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0551-4
Страници: 167

Заглавие на публикацията: Индустриална икономика
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0820-1
Страници: 191

Заглавие на публикацията: Индустриална икономика
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: Авангард принт, 2008
ISBN: 978-954-337-062-7
Страници: 181

Заглавие на публикацията: Икономически основи на предприятието
Издателство: Абагар, 2006
ISBN:
Страници: 294

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкия бизнес
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN:
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Икономически основи на предприятието
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 954-427-438-3
Страници: 216

Тип: Учебно помагало (15)
Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост. Свитък с изпитни материали
Съавтори: Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Любчо Варамезов, Петър Кънев, Сергей Найденов, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 96

Заглавие на публикацията: Ръководство за дистанционно обучение по дисциплината "Индустриална икономика"
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 54

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по "Индустриална икономика"
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Венета Христова, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Учебно ръководство по дисциплината "Икономика на предприятието"
Съавтори: Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0753-2
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Ръководство за дистанционно обучение по „Индустриална икономика"
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 50

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по „Индустриална икономика”,
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по „Мениджмънт на корпорациите"
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петър Кънев, Радослав Габровски, Любчо Варамезов, Венета Христова, Искра Пантелеева, Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 70

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по „Мениджмънт на корпорациите"
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петър Кънев, Радослав Габровски, Любчо Варамезов, Венета Христова, Искра Пантелеева, Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN:
Страници: 70

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкия бизнес
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN:
Страници: 32