Публикации на проф. д-р Анета Денева

Тип: Монография (4)
Заглавие на публикацията: THE INTERGENERATIONAL FAMILY BUSINESSES AS A STRESS MANAGEMENT INSTRUMENT FOR ENTREPRENEURS VOL. 1 (Междупоколенческите семейни бизнеси като инструмент за управление на предприемаческия стрес - т. 1)
Съавтори: Виолета Блажева, Даниел Павлов, Маргарита Бакрачева, Диана Железова-Миндизова, Станка Дамянова, Деница Загорчева, Евгени Станимиров, Андрей Костов, Anna Wуjcik-Karpacz, Jaroslaw Karpacz, Joanna Rudawska, Suzana Demyen, Venera Manciu, Jeanina Ciurea, Matei Tama?ila, Larisa Ivascu, Andra Diaconescu, Gabriela Strau?i, Laura Milos, Марина Шерешева, Александър Гудков, Елена Дедкова, Иван Михайлович, Милица Величкович, Vasilika Kume, Anisa Kume, Erila Haska, Ilie Mihai Taucean
Издателство: Русенски унив. А. Кънчев, 2020
ISBN: 978-954-712-794-4
Страници: 126

Заглавие на публикацията: Асиметриите в българската индустрия
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0811-9
Страници: 184

Заглавие на публикацията: Управление на дълготрайните материални активи на предприятието
Съавтори: Цанко Спасовски
Издателство: Военен Географски Център, 2013
ISBN:
Страници: 104

Заглавие на публикацията: Малкият бизнес – организация и проблеми
Издание: Библиотека Стопански свят, 2001, бр.51, с.1-142
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 1310-2737
Страници: 142

Тип: Студия (9)
Заглавие на публикацията: Съвременни форми за съвместен бизнес
Съавтори: Искра Пантелеева, Христо Сирашки, Христина Атанасова, Елена Йорданова, Ивайло Костов, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА, ПЛАМЕН ПАНТАЛЕЕВ, РУМЯНА АНГЕЛОВА, ЙОАНА ПЕТРОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2016, бр.23, с.5-35
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 1312-3815
Страници: 31

Заглавие на публикацията: Индустриалната политика на съвременна Европа
Съавтори: Венета Христова, Искра Пантелеева
Издание: Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.117, с.31-80
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 0861-8054
Страници: 50

Заглавие на публикацията: Съвременни проекции на индустриалната политика
Съавтори: Венета Христова, Христо Сирашки, Катя Личева, Тихомир Личев, ДАНИЕЛ ДИМАНОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2013, бр.19, с.239-266
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.311-338
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 28

Заглавие на публикацията: Икономически проблеми на енергийното развитие - възобновяеми енергийни източници и икономическа ефективност
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски, РУМЯНА АНГЕЛОВА
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.16, с.154-179
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 26

Заглавие на публикацията: Енергетиката и екологизация на енергийното производство
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, СТАНИМИР СЛАВОВ
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2011, бр.14, с.83-122
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1312-3815
Страници: 40

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието
Съавтори: Цанко Спасовски
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.13, с.326-363
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1312-3815
Страници: 38

Заглавие на публикацията: Европеизирането на дребното българско предприемачество
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISBN: 954-23-0056-5
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Някои методологични аспекти на анализа на достигнатата степен на използване на материалните ресурси (по примера на ХВП)
Издание: Научни трудове. ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов (за следдипломна специализация), 1989, бр.1, с.111-138
Издателство: АИ Ценов, 1989
ISSN: 0204 9503
Страници: 28

Тип: Статия (22)
Заглавие на публикацията: Нормативната рамка на българската индустрия – опит за справяне със стопанските кризи
Издание: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, 2019, бр.4, с.228-239
Издателство: Икономически университет - Варна, 2019
ISSN: 2534-9244
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Успехът и неуспехът в предприемачеството или трудния път до успешните бизнес решения
Издание: Knowledge - International Journal. Scientific papers, 2019, бр.31.1, с.219-225
Издателство: IKM - Skopje, 2019
ISSN: 2545-4439
Страници: 7

Заглавие на публикацията: The industrial policy of Bulgaria – problems and challenges (Индустриалната политика на България - проблеми и предизвикателства)
Съавтори: Венета Христова
Издание: London Review of Education and Science, 2016, бр.1, с.128-132
Издателство: Imperial College Press, 2016
ISSN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Корпоративна социална отговорност: приносът на бизнеса към устойчиво развитие
Съавтори: Марияна Любенова
Издание: Социално-икономически анализи, 2015, бр.1, с.25-33
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015
ISSN: 1313-6909
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Съвместната предприемаческа дейност - за и против
Съавтори: Ивайло Костов
Издание: Социално-икономически анализи, 2015, бр.1, с.13-25
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015
ISSN: 1313-6909
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Съвременните измерения на корпоративния мениджмънт
Издателство: ДонНУ, 2013
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Индустриалната политика между теорията и практиката
Съавтори: Венета Христова, Катя Личева, Тихомир Личев, Христо Сирашки, ДАНИЕЛ ДИМАНОВ, Кирил Митов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 13

Заглавие на публикацията: EUROPEANDIMENSIONS OFBULGARIA’S INDUSTRIALPOLICY (ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА)
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2012, бр.4, с.67-70
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2012
ISSN: 1817-3772
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Възобновяемите енергийни източници - съвременното предизвикателство пред българската енергетика
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски, РУМЯНА АНГЕЛОВА
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен II, с.143-157
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Двадесет години факултет "Производствен и търговски бизнес"
Издание: Народностопански архив, 2012, бр.1, с.63-72
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 0323-9004
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки, Цанко Спасовски
Издание: Диалог, 2012, бр.Тематичен II, с.67-83
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1311-9206
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Финансирането на проекти за възобновяеми енергийни източници – състояние и проблеми
Съавтори: РУМЯНА АНГЕЛОВА
Издание: Индустриален мениджмънт, 2012, бр.1, с.60-73
Издателство: ТУ-София, 2012
ISSN: 1312-3793
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Енергетиката и екологизация на енергийното производство
Съавтори: Георги Сирашки, Христо Сирашки
Издание: Диалог, 2011, бр.тематичен, с.33-54
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISSN: 1311-9206
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Трансформациите в отрасловата структура на българската индустрия
Издание: Народностопански архив, 2010, бр.3, с.79-91
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието (по примера на сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 21.1 Производство на лекарствени вещества и продукти)
Съавтори: Цанко Спасовски
Издание: Диалог, 2010, бр.тематичен, с.63-78
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1311-9206
Страници: 16

Заглавие на публикацията: On some Truths and Misbeliefs about Bulgarian Sewing Industry (За истините и заблудите в българската шивашка промишленост)
Издание: Narodnostopanski arhiv, 2009, бр.5, с.99-110
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2009
ISSN: 0323-9004
Страници: 12

Заглавие на публикацията: За истините и заблудите в българската шивашка промишленост
Издание: Народностопански архив, 2008, бр.4, с.33-45
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISSN: 0323-9004
Страници: 13

Заглавие на публикацията: Промените в размера на предприятието в условията на преход
Издание: Народностопански архив, 2001, бр.1, с.23-34
Издателство: АИ Ценов, 2001
ISSN: 0323-9004
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Актуальные проблемы оперативного управления индустриальными преприятиями (Актуални проблеми на оперативто управление на индустриалните предприятия)
Издание: Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, 2000, бр.17, с.80-85
Издателство: Економiчна думка, 2000
ISSN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Индустриальное предприятие в структуре современной экономики Болгарии (Индустриалното предприятие в структурата на съвременната българска икономика)
Издание: Вiсник Тернопiльськоi академii народного господарства, 2000, бр.17, с.52-54
Издателство: Економiчна думка, 2000
ISSN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: Суровинната база на захаропроизводството - състояние и перспективи
Издание: Народностопански архив, 1990, бр.1, с.74-81
Издателство: АИ Ценов, 1990
ISSN: 0323-9004
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Обобщаващ показател за икономическа ефективност от научно-техническия прогрес
Съавтори: Иван Тотев
Издание: Народностопански архив, 1989, бр.4, с.419-425
Издателство: АИ Ценов, 1989
ISSN: 0323-9004
Страници: 7

Тип: Доклад (24)
Заглавие на публикацията: The place of machine parts production in the restructuring Bulgarian industry (Мястото на машиностроенето в преструктурирането на българската индустрия)
Издание: MATEC Web of Conferences, 2019, бр.297, с.167-172
Издателство: EDP Sciences, 2019
ISSN: 2261-236X
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ – 45 години в полза на науката, образователния процес и националната икономика
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Стимулите в предприемачеството
Съавтори: Венета Христова
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: За мястото и ролята на българската индустрия
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Обучението в докторантура като форма за споделяне на знания - организационни и финансови аспекти
Съавтори: Румяна Лилова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1185-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Нормативно регламентиране на българската индустрия
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN: 978-954-23-1086-0
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Участието на бизнеса в обучението по отрасловите специалности - проблеми и възможности
Издателство: Абагар, 2014
ISBN: 978-619-168-103-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Нормативната регламентация на българската индустриална политика
Съавтори: Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-1005-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Мястото на човешкия фактор в корпоративната социална отговорност
Съавтори: Марияна Любенова
Издателство: Ико-консулт, 2013
ISBN: 978-954-8235-09-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Индустрията-фактор за макроикономическа стабилност
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: EUROPEAN INDUSTRIAL POLICY SCENARIO AND BULGARIA (Европейския сценарий на българската индустриална политика)
Съавтори: Венета Христова
Издателство: Academic publishing house "Cenov", 2013
ISBN: 978-954-23-0867-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: " Индустриалната политика - теория и практика "
Съавтори: Тихомир Личев, Катя Личева, Венета Христова, Кирил Митов, Христо Сирашки
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0774-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Индустриалната политика на България - някои проблеми и перспективи
Съавтори: Венета Христова
Издателство: ТУ-София, 2012
ISBN:
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Фактори, влияещи върху качеството на обучението - едно емпирично проучване
Съавтори: Петър Кънев, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: INVESTMENT IN RENEWABLE ENERGY SOURSES (Инвестиции във възобновяеми енергийни ресурси)
Съавтори: Цанко Спасовски
Издание: Trakia journal of sciences: Series Social sciences, 2011, бр.2, с.178-185
Издателство: Trakia University, 2011
ISSN: 1313-7069
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Проблеми на отрасловото преструктуриране в индустрията (по примера на винопроизводството в България)
Съавтори: Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0680-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Управлението на проекти през призмата на производствения мениджмънт
Издателство: Б. и., 2011
ISBN:
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Европейските фондове и програми - средство за постигане целите на Лисабонската стратегия
Съавтори: РУМЯНА АНГЕЛОВА
Издателство: Наука и икономика ИУ - Варна, 2010
ISBN: 978-954-21-0491-9
Страници: 10

Заглавие на публикацията: Връзката "наука-практика" и ролята й в обучението по отрасловите специалности
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0442-5
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Новите хоризонти на корпоративното управление
Издателство: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006
ISBN: 954-524-501-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Реалните потребности на практиката и адекватния отговор на обучението по специалност "Икономика на индустрията"
Съавтори: ПАВЛИНКА АСЕНОВА
Издателство: Унив. изд. ИУ - Варна, 2004
ISBN:
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Катедра "Икономика и управление на индустрията" - 30 години в полза на националната индустрия
Съавтори: Иван Тотев
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0135-9
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Управлението на проекти - важен елемент на производствената стратегия на предприятието
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN: 954-23-0135-9
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Малките и средните предприятия - фактор за нарастване на трудовата заетост в условията на преструктурираща се икономика
Издание: Ekonomske teme, 2000, бр.2, с.373-381
Издателство: Ekonomski fakultet u Nisu, 2000
ISSN: 0353-8648
Страници: 9

Тип: Учебник (15)
Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Искра Пантелеева, Венета Христова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1593-3
Страници: 159

Заглавие на публикацията: Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
Съавтори: Венета Христова, Зоя Иванова, Мариела Вакинова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1629-9
Страници: 166

Заглавие на публикацията: Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
Съавтори: Венета Христова, Зоя Иванова, МАРИЕЛА ВАКИНОВА - ПЕТРОВА
Издателство: Ай анд Би ООД, 2017
ISBN: 978-619-7281-25-5
Страници: 192

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1446-2
Страници: 149

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1262-8
Страници: 146

Заглавие на публикацията: Икономика на предприятието
Съавтори: Любчо Варамезов, Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1190-4
Страници: 295

Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост
Съавтори: Искра Пантелеева, Сергей Найденов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 142

Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Венета Христова, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0969-7
Страници: 160

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите (Учебно пособие за дистанционно обучение)
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0551-4
Страници: 167

Заглавие на публикацията: Индустриална икономика
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0820-1
Страници: 191

Заглавие на публикацията: Индустриална икономика
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: Авангард принт, 2008
ISBN: 978-954-337-062-7
Страници: 181

Заглавие на публикацията: Икономически основи на предприятието
Издателство: Абагар, 2006
ISBN:
Страници: 294

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 183

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкия бизнес
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN:
Страници: 180

Заглавие на публикацията: Икономически основи на предприятието
Издателство: Абагар, 2001
ISBN: 954-427-438-3
Страници: 216

Тип: Учебно помагало (15)
Заглавие на публикацията: Управление на корпоративната собственост. Свитък с изпитни материали
Съавтори: Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 20

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Любчо Варамезов, Петър Кънев, Сергей Найденов, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN:
Страници: 96

Заглавие на публикацията: Ръководство за дистанционно обучение по дисциплината "Индустриална икономика"
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 54

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по "Индустриална икономика"
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Индустриална политика
Съавтори: Венета Христова, Искра Пантелеева
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN:
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите (Свитък с изпитни материали)
Съавтори: Емил Николов
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN:
Страници: 27

Заглавие на публикацията: Учебно ръководство по дисциплината "Икономика на предприятието"
Съавтори: Емил Николов, Зоя Иванова
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0753-2
Страници: 176

Заглавие на публикацията: Ръководство за дистанционно обучение по „Индустриална икономика"
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 50

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по „Индустриална икономика”,
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 16

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по „Мениджмънт на корпорациите"
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2008
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петър Кънев, Радослав Габровски, Любчо Варамезов, Венета Христова, Искра Пантелеева, Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2006
ISBN:
Страници: 70

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на корпорациите
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Свитък с изпитни материали по „Мениджмънт на корпорациите"
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2004
ISBN:
Страници: 23

Заглавие на публикацията: Методика за написване на магистърски проект (Ръководство за дистанционно обучение)
Съавтори: Петър Кънев, Радослав Габровски, Любчо Варамезов, Венета Христова, Искра Пантелеева, Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2003
ISBN:
Страници: 70

Заглавие на публикацията: Мениджмънт на малкия бизнес
Съавтори: Георги Гуцев
Издателство: АИ Ценов, 2002
ISBN:
Страници: 32