проф. д-р Анета Денева

Образование и квалификация:
Институция: Свободен факултет на Русенски университе "Ангел Кънчев", България,
Образователна степен: дългосрочна специализация по английски език, от 30.09.1992 до 30.03.1993
Институция: ВФСИ "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: редовен докторант към катедра "Икономика и управление на промишлеността", от 20.03.1986 до 20.07.1990
Институция: ВФСИ "Д.АЦенов", България, Свищов
Образователна степен: магистър по икономика, от 1980 до 1985
Позиции:
Работодател: СА "Д.А.Ценов", ,
Заемана длъжност: професор, от 16.05.2013
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Декан на факултет Производствен и търговски бизнес, от 07.2011 до 30.03.2016
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: заместник-ръководител катедра, от 2007 до 2010
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: член на Контролния съвет на СА, от 2003 до 2007
Работодател: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Председател на Общото събрание на факултет "Производствен и търговски бизнес", от 2003 до 2007
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 03.07.2001
Работодател: СА "Д А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доктор по икономика, от 27.12.1990
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Руски C1 C2 B2 B2 B2
английски A2 A2 A2 A2 A2
Проекти:
Организация:
Заглавие: Индустриалната политика теория и практика , от 03.2012 до 12.2012
Организация:
Заглавие: Проблеми на енергийното развитие - възобновяеми енергийни източници , от 03.2011 до 11.2011
Организация:
Заглавие: Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост , от 03.2011 до 11.2011
Организация:
Заглавие: Енергетиката и екологизацията на енергийното производство , от 03.2010 до 11.2010
Организация:
Заглавие: Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието (по примера на подсектор "Производство на химични вещества, продукти и влакна" и раздел 24.4 "Производство на лекарствени вещества и продукти") , от 03.2009 до 11.2009
Организация:
Заглавие: Индустриалната политика теория и практика , не е посочено
Организация: СА "Д. А. Ценов"
Заглавие: Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов” , не е посочено
Организация:
Заглавие: Отраслова лаборатория по предприемачество и екипни бизнес-симулации” на Световната банка , от 01.05.2003 до 05.2004
Организация:
Заглавие: Българо-Американска програма “Икономически знания в СОУ” – участници “Център за икономически знания” – Синсинати, “Център за икономически знания” Делауер и МОНТ , от 23.03.1995 до 31.12.1996
Организация:
Заглавие: международен проект по програмата ТЕМПУС -–EC TEMPUS PROJECT JEP 3468-92/3 “Създаване и развитие на малкото предприятие”, , от 05.1993 до 05.1995