проф. д-р Атанас Атанасов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: доктор по икономика, от 03.05.2004
Институция: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: икономист-счетоводител, от 1994 до 1999
Институция: ТС "Ангел Попов", България, В. Търново
Образователна степен: строителен техник , от 1988 до 1992
Позиции:
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Професор, от 14.05.2013
Работодател: Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Доцент, от 20.01.2009 до 13.05.2013
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 2007 до 20.01.2009
Работодател: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Старши асистент, от 2004 до 2007
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Декан, от 07.2011 до 03.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Организатор "СФУК", от 2009 до 2011
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Секретар на МП "Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия", от 2006
Работодател: ППОК "Изгрев - 93", България, с. Царевец
Заемана длъжност: Счетоводител, от 1999 до 2000
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Руски B2 B1 B1 B1 B1
Английски A2 A1 A1 A1 A1
Проекти:
Организация: ИНИ към СА "Д. А. Ценов" - Свищов , България , Свищов
Заглавие: „Съвременното обучение по счетоводство в СА „Д. А. Ценов” в унисон с националните и европейските приоритети” , не е посочено
Описание: Обучението по счетоводство е неразривна част от подготовката на специалисти в областта на икономиката не само в Р България, но и в международен план. Този факт прави актуален и значим проблема с неговото съдържание и качество. В тази връзка екипът на проекта изследва съществуващата практика на обучението по счетоводство във висши училища от страни-членки на Европейския съюз и във висшите държавни икономически училища у нас, и на базата на сравнителен анализ се предлагат насоки за неговото усъвършенстване в СА “Д. А. Ценов” – Свищов в унисон със съвременните национални и европейски приоритети.
Организация: Европейски социален фонд
Заглавие: "Повишаване адаптивността на заети лица" , не е посочено
Описание: Обучение на заети лица по част от професия.