проф. д-р Атанас Атанасов

проф. д-р Атанас Атанасов

Заемани към момента длъжности:
Звено Факултет "Стопанска отчетност"
Длъжност Вр. ИД Декан
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Ръководител катедра
Звено Катедра "Счетоводна отчетност"
Длъжност Професор