Проект № 2017-1-BG01-KA103-035825 се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 19 студентски мобилности, в т.ч. 9 с цел обучение и 10 с цел практика и 27 мобилности на персонал, в т.ч. 17 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 10 мобилности на персонал с цел обучение. От мобилностите с цел преподаване 60% имат за цел развиване на педагогическите умения и уменията за разработване на учебни планове и програми. В географско отношение мобилностите са проведени в рамките на партньорски университети от 15 Програмни държави. В студентските мобилности участват студенти от ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", разпределени по пол както следва: 14 жени и 5 мъже. От мобилностите на персонал са се възползвали 4 служители и 23 души академичен персонал, от които 19 жени и 8 мъже. Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност за програма Еразъм+ и запознаването им с новите моменти за организация на образователна мобилност през програмния период 2014-2020 г.; популяризиране на Програмата и европейските ценности сред академичната  общност; засилване на международното измерение на висшето образование чрез коопериране с висши училища от ЕС с цел бъдещо участие в мултипартньорски проекти и създаване на образователни и научни мрежи; подпомагане на кариерното развитие на студентите и персонала; създаване на ново, мобилно, европейско общество с отворено самосъзнание и трансферни умения. С оглед осигуряването на по-големи възможности за входяща и изходяща мобилност, през отчетния период е разширено портфолиото от партньори на СА "Д. А. Ценов". В съответствие със стратегията за включване в процеса на интернационализация и програмата на ръководството за мандат 2016-2020 г. са сключени 6 нови междуинституционални споразумения за мобилност с висши училища от Полша, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Италия. В следствие на проведените мобилности са отчетени някои съпътстващи ефекти: укрепване на контактите и изграждане на мрежи по интереси; организиране на съвместни творчески форуми; привличане на студенти и преподаватели за входяща мобилност; обсъждане на възможности за съвместно участие в проекти по оперативни програми; обсъждане на възможности за включване в научни мрежи и стартиране на програма за обучение по двойна диплома; популяризиране на възможностите за публикуване в научните издания на СА "Д. А. Ценов"; въвличане на партньори в реализацията на дейности по проект по ОП "НОИР" др.