Проект № 2015-1-BG01-KA103-013738 се осъществява с финансовата подкрепа на програма "Еразъм+", КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 9 студентски мобилности с цел обучение и 23 мобилности на персонал, в т.ч. 11 мобилности на академичен персонал с цел преподаване и 12 мобилности на персонал с цел обучение. В географско изражение мобилностите са проведени в рамките на партньорски университети от 11 Програмни държави. В студентските мобилности участват студенти от ОКС "бакалавър", разпределени по пол както следва: 1 жена и 8 мъже. От мобилностите на персонал са се възползвали 4 служители и 19 души академичен персонал, от които 13 жени и 10 мъже.

 

Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност за програма "Еразъм+" и запознаването им с новите моменти за организация на образователна мобилност през програмния период 2014-2020 г.; популяризиране на Програмата и европейските ценности сред академичната общност; засилване на международното измерение на висшето образование чрез коопериране с висши училища от ЕС с цел бъдещо участие в мултипартньорски проекти и създаване на образователни и научни мрежи; подпомагане на кариерното развитие на студентите и персонала; създаване на ново, мобилно, европейско общество с отворено самосъзнание и трансферни умения.

 

С оглед осигуряването на по-големи възможности за входяща и изходяща мобилност, е разширено портфолиото от партньори на СА "Д. А. Ценов" както количествено, така и географски. В съответствие със стратегията за включване в процеса на интернационализация и програмата на ръководството за мандат 2016-2020 г. са сключени 19 нови междуинституционални споразумения за мобилност с висши училища от Кипър, Чехия, Белгия, Полша, Германия, Италия, Испания, Франция, Румъния и Литва. В следствие на проведените мобилности са отчетени някои допълнителни спин-оф ефекти: укрепване на контактите и изграждане на мрежи по интереси; предприемане на действия по организиране на съвместни творчески форуми; привличане на студенти и преподаватели за входяща мобилност; обсъждане на възможности за съвместно участие в проекти по КД 2 и Еразъм Мундус двойни магистърски програми; популяризиране на възможностите за публикуване в научните издания на СА "Д. А. Ценов" и за продължаване в третата степен на висше образование и др.