Проект 2014-1-BG01-KA103-000035 се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 103 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" – Свищов (България). В рамките на проекта са реализирани 10 мобилности на академичен персонала (с цел обучение и с цел преподаване) и 7 студентски мобилности. Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност за програма "Еразъм+" и запознаването им с новите моменти за организация на образователна мобилност през програмния период 2014-2020 г.; популяризиране на Програмата и европейските ценности сред академичната общност; засилване на международното измерение на висшето образование чрез коопериране с висши училища от ЕС с цел бъдещо участие в мултипартньорски проекти и създаване на образователни и научни мрежи; подпомагане на кариерното развитие на студентите и персонала; създаване на ново, мобилно, европейско общество с отворено самосъзнание и трансферни умения.

 

Като част от стратегията за интернационализация, Еразъм+ офисът към СА „Д. А. Ценов“ – Свищов предприема редица различни дейности за повишаване на осведомеността и интереса към програмата сред студентите и персонала. Проведени са състезания и информационни дни както за персонала, така и за студентите.  Раздадени им са като подарък тениски, чаши, моливи и флаш дискове с логото и лозунга на Еразъм+ програмата. Организирани си лични срещи с персонала и талантливи студенти, групови дискусии с координаторите на Еразъм+ офиса към Центъра за международно сътрудничество и проекти. Засилва се ролята на катедрените координатори.

 

През периода на проекта са подписани 4 нови Еразъм+ договора и са осъществени 17 броя входящи мобилности, в т.ч. 7 броя входяща студентска мобилност и 10 броя входяща мобилности на персонал. За първи път студенти от първи, втори и трети курс участват едновременно в обмена на програмата. Подобряват се професионалните, езиковите и социалните умения и компетенции както на студентите, така и на персонала.