Проект № 2017-1-BG01-KA107-035838 се осъществява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, КД 107 на ЕС. Бенефициент на проекта е СА "Д. А. Ценов" - Свищов (България). В рамките на срока на изпълнение на проекта са реализирани общо 76 входящи и изходящи мобилности на студенти и персонал, в т.ч. 26 входящи и 3 входящи студентски мобилности с цел обучение и 23 входящи и 24 изходящи мобилности на персонал с цел преподаване. Една от входящите студентски мобилности е с нулев грант. В географско изражение мобилностите са проведени в рамките на 24 партньорски висши училища от 14 държави (България, Албания, Армения, Грузия, Южна Корея, Молдова, Черна гора, Руска федерация, Сърбия, Южна Африка, Тайван, Украйна, Узбекистан, Виетнам). В студентските мобилности участват студенти от ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" и ОНС "доктор", разпределени по пол както следва: 17 жени и 12 мъже. От мобилностите на академичен персонал са се възползвали 21 мъже и 26 жени.

Основните цели на проекта са: повишаване информираността на академичната общност на ВУ за програма Еразъм+; популяризиране на програмата и европейските ценности сред академичната общност на ВУ; засилване на международното измерение на висшето образование чрез коопериране с висши училища от партниращи държави с цел бъдещо участие в мултипартньорски проекти и създаване на образователни и научни мрежи; подпомагане на кариерното развитие на студентите и персонала; създаване на ново, мобилно академично общество с отворено самосъзнание, европейски ценности и трансферни умения.

Вследствие на проведените мобилности са постигнати следните съпътстващи ефекти: укрепване на контактите и включване в академични мрежи; повишен интерес на студенти и персонал за входяща и изходяща мобилност между България и партниращи страни; обсъждане на възможности и подготовка на съвместни проекти за изграждане на капацитет по КД203 на програма Еразъм+; популяризиране на възможностите за публикуване в научните издания на СА "Д. А. Ценов"; участие на СА "Д. А. Ценов" при провеждане на едномесечни обучения за повишаване на квалификацията на преподаватели от висши училища от партниращи страни, финансирани по линията на правителствени фондове; предприемане на стъпки по стартиране на програма за двойна диплома в ОКС "бакалавър"; популяризиране на докторските програми, развивани от СА "Д. А. Ценов".