Приложение 1

Сключени договори по одобрени проектни предложения - Кампания 2022

Код на
проекта

Тема

Ръководител на проект

Бюджет
в лв.

1

1-2022

Устойчив и приобщаващ растеж - европейската перспектива

Проф. д. ик. н Таня Горчева

3150,54

2

2-2022

Социално-икономическа конвергенция на животозастрахователния и осигурителния пазар в България

Доц. д-р Венцислав Василев

4978,53

3

3-2022

Статистически измерения на кръговата икономика – теоретични, методологични и практико-приложни аспекти

Доц. д-р Пламен Петков

7571,00

4

4-2022

Актуални аспекти при обучението на специалисти с висше счетоводно-икономическо образование

Доц. д-р Галина Чиприянова

3150,00

5

5-2022

Регионални ефекти от преките германски инвестиции в българската икономика

Проф. д-р Любчо Варамезов

6850,00

6

6-2022

Стратегически аспекти на електронното административно обслужване в общините

Гл. ас. д-р Елица Лазарова

5662,99

7

7-2022

Стратегически възможности за развитие на туристическа дестинация България посредством икономиката на преживяванията

Проф. д-р Марияна Божинова

5700,00

8

8-2022

Анализ на дигиталната екосистема на местна туристическа дестинация

Доц. д-р Петя Емилова

7503,64

9

9-2022

Готовност на студентите-икономисти от висшите училища в Северен централен район на планиране за реализация на трудовия пазар в условията на дигитална трансформация

Проф. д-р Пенка Шишманова

5484,20

10

10-2022

Макропруденциалната политика - средство за устойчиво и балансирано развитие на икономиката

Проф. д-р Стоян Проданов

3810,08

11

11-2022

Дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси във  финансовите предприятия в България

Проф. д-р Андрей Захариев

3000,00

12

НФ-1-2022

85 години Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – традиции и иновации

Доц. д-р Румен Ерусалимов

9000,00

13

НФ-2-2022

Кръгла маса бизнес лингва

Ст. преп. д-р Виктор Монев

275,00

ОБЩО:

66135.98