Сключени договори - Кампания 2021
 

Код на
проекта

Тема

Ръководител на проект

Бюджет
 в лв.

1

2-2021

Международното разделение на труда и мястото на българската икономика – тенденции и перспективи

Проф. д.ик.н Таня Горчева

3200,00

2

3-2021

Състояние и възможности за развитие на българския туризъм в условията на COVID-19

Проф. д-р Марияна Божинова

2500,00

3

4-2021

Профилиране пазара на туристически продукти

Доц. д-р Иван Марчевски

2500,00

4

5-2021

Статистическа оценка на перспективите пред цифровата икономика

Доц. д-р Маргарита Шопова

3367,60

5

6-2021

Аналитични модели при оценка на финансовата устойчивост на предприятията

Доц. д-р Силвия Костова

2200,00

6

8-2021

Изследване актуалните тенденции пред счетоводната професия в България – нови концепции и приложни решения

Доц. д-р Галина Чиприянова

1600,00

7

12-2021

Анализ на пазарната кошница с R

Доц. д-р Тодор Кръстевич

2400,00

8

13-2021

Проучване на пазарния профил на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Пламен Йорданов

2000,00

9

16-2021

Създаване на концептуален компетентностен модел на специалиста по планиране

Доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

4100,00

10

НФ-2-2021

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства

Доц. д-р Румен Ерусалимов

13000,00

11

НФ-3-2021

Международна научно-практическа конференция на тема: ”Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”

Проф. д-р Георги Иванов

2000,00

ОБЩО:

38867.60