Подадени проектни предложения - Кампания 2021
 

Код

Дата на подаване

Час на подаване

Наименование на проектното предложение за научноизследователски проект

Ръководител

Заявен бюджет
в лв.

1

1-2021

23.02.2021

15:20 ч.

Състояние, тенденции и предизвикателства пред финтех сектора у нас

Проф. д-р Божидар Божинов

4994,88

2

2-2021

25.02.2021

14:00 ч.

Международното разделение на труда и мястото на българската икономика – тенденции и перспективи

Проф. д.ик.н Таня Горчева

4560,00

3

3-2021

26.02.2021

09:00 ч.

Състояние и възможности за развитие на българския туризъм в условията на COVID-19

Проф. д-р Марияна Божинова

2700,00

4

4-2021

26.02.2021

13:30 ч.

Профилиране пазара на туристически продукти

Доц. д-р Иван Марчевски

2959,20

5

5-2021

26.02.2021

14:30 ч.

Статистическа оценка на перспективите пред цифровата икономика

Доц. д-р Маргарита Шопова

4493,20

6

6-2021

01.03.2021

10:06 ч.

Аналитични модели при оценка на финансовата устойчивост на предприятията

Доц. д-р Силвия Костова

2500,00

7

7-2021

01.03.2021

10:07 ч.

Стратегическият мениджмънт – съвременна форма за конкурентоспособно фирмено управление

Гл. ас. д-р Милен Динков

2247,75

8

8-2021

01.03.2021

11:52 ч.

Изследване актуалните тенденции пред счетоводната професия в България – нови концепции и приложни решения

Доц. д-р Галина Чиприянова

2900,00

9

9-2021

01.03.2021

13:05 ч.

Изследване потенциала на блоковите технологиите за информационен обмен в разпределена изчислителна среда

Гл. ас. д-р Мария Ташкова

2516,28

10

10-2021

01.03.2021

13:15 ч.

Стандартизацията – път към устойчиво развитие на агробизнеса

Гл. ас. д-р Радка Ненова

2208,93

11

11-2021

01.03.2021

13:30 ч.

Повишаване качеството на обучението в дигитална среда

Ст. преп. д-р Петър Тодоров

3000,00

12

12-2021

01.03.2021

14:00 ч.

Анализ на пазарната кошница с R

Доц. д-р Тодор Кръстевич

2995,00

13

13-2021

01.03.2021

14:28 ч.

Проучване на пазарния профил на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Пламен Йорданов

5500,00

14

14-2021

01.03.2021

15:30 ч.

Предизвикателства пред ценообразуването при електронната търговия у нас в условията на пандемия

Доц. д-р Валентин Милинов

4994,88

15

15-2020

01.03.2021

15:40 ч.

Дигитализация на стопанствата в аграрния сектор – стратегически приоритет на европейската политика

Доц. д-р Виолета Блажева

2634,00

16

16-2020

01.03.2021

15:55 ч.

Създаване на концептуален компетентностен модел на специалиста по планиране

Доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

5439,74

 

 

 

 

 

Общо:

57000,66

Код

Дата на подаване

Час на подаване

Наименование на проектното предложение за частично финансиране на научен форум

Ръководител

Заявен бюджет
в лв.

1

НФ-1-2021

01.03.2021

11:18 ч.

Кръгла маса: Приносът на висшето образование за интелигентен растеж в икономиката

Ст. преп. д-р Виктор Монев

1296,00

2

НФ-2-2021

01.03.2021

14:25 ч.

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства

Доц. д-р Румен Ерусалимов

15000,00

3

НФ-3-2021

01.03.2021

15:05 ч.

Международна научно-практическа конференция на тема: ”Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”

Проф. д-р Георги Иванов

2000,00

 

 

 

 

 

Общо:

18296,00