Класиране на проектни предложения - Кампания 2021

 

Код

Наименование на проектното предложение за научноизследователски проект

Ръководител

Комплексна оценка на АЕК

Решение на АЕК

Одобрен бюджет

3-2021

Състояние и възможности за развитие на българския туризъм в условията на COVID-19

Проф. д-р Марияна Божинова

98,5

Одобрено за финансиране

2500

6-2021

Аналитични модели при оценка на финансовата устойчивост на предприятията

Доц. д-р Силвия Костова

98,5

Одобрено за финансиране

2200

8-2021

Изследване актуалните тенденции пред счетоводната професия в България – нови концепции и приложни решения

Доц. д-р Галина Чиприянова

98,5

Одобрено за финансиране

1600

5-2021

Статистическа оценка на перспективите пред цифровата икономика

Доц. д-р Маргарита Шопова

98,0

Одобрено за финансиране

3500

2-2021

Международното разделение на труда и мястото на българската икономика – тенденции и перспективи

Проф. д.ик.н Таня Горчева

97,0

Одобрено за финансиране

3200

12-2021

Анализ на пазарната кошница с R

Доц. д-р Тодор Кръстевич

97,0

Одобрено за финансиране

2400

13-2021

Проучване на пазарния профил на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. д-р Пламен Йорданов

94,0

Одобрено за финансиране

2000

16-2020

Създаване на концептуален компетентностен модел на специалиста по планиране

Доц. д-р Евелина Парашкевова-Великова

90,5

Одобрено за финансиране

4100

4-2021

Профилиране пазара на туристически продукти

Доц. д-р Иван Марчевски

89,0

Одобрено за финансиране

2500

1-2021

Състояние, тенденции и предизвикателства пред финтех сектора у нас

Проф. д.ик.н Божидар Божинов

87,0

Резерва

-

14-2021

Предизвикателства пред ценообразуването при електронната търговия у нас в условията на пандемия

Доц. д-р Валентин Милинов

87,0

Резерва

-

9-2021

Изследване потенциала на блоковите технологиите за информационен обмен в разпределена изчислителна среда

Гл. ас. д-р Мария Ташкова

84,5

Резерва

-

7-2021

Стратегическият мениджмънт – съвременна форма за конкурентоспособно фирмено управление

Гл. ас. д-р Милен Динков

84,0

Резерва

-

10-2021

Стандартизацията – път към устойчиво развитие на агробизнеса

Гл. ас. д-р Радка Ненова

78,0

Неодобрено за финансиране

-

15-2020

Дигитализация на стопанствата в аграрния сектор – стратегически приоритет на европейската политика

Доц. д-р Виолета Блажева

57,0

Неодобрено за финансиране

-

11-2021

Повишаване качеството на обучението в дигитална среда

Ст. преп. д-р Петър Тодоров

53,0

Неодобрено за финансиране

-

Код

Наименование на проектното предложение за частично финансиране на научен форум

Ръководител

Комплексна оценка на АЕК

 

 

НФ-2-2021

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век – тенденции и предизвикателства

Доц. д-р Румен Ерусалимов

99,5

Одобрено за финансиране

13000

НФ-3-2021

Международна научно-практическа конференция на тема: ”Дигиталната трансформация в контрола и анализа – рискове и възможности”

Проф. д-р Георги Иванов

99,0

Одобрено за финансиране

2000

НФ-1-2021

Кръгла маса: Приносът на висшето образование за интелигентен растеж в икономиката

Ст. преп. д-р Виктор Монев

78,5

Неодобрено за финансиране

-