гл. ас. д-р Владимир Кръстев

Образование и квалификация:
Институция: Българска академия на науките. Институт по математика и информатика, България, София
Образователна степен: доктор, научна специалност 01.01.11 "Изследване на операциите", от 29.12.2008 до 29.11.2013
Институция: СА "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър, от 1998 до 2001
Институция: СУ "Св. Климент Охридски", България, София
Образователна степен: магистър, от 1988 до 1993
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. ЦЕНОВ", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 2011
Работодател: СА "Д. А. ЦЕНОВ", България, Свищов
Заемана длъжност: старши асистент, от 1998 до 2011
Работодател: СА "Д. А. ЦЕНОВ", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 01.12.1995 до 1998
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски език
руски език
Проекти:
не е посочено