Публикации на гл. ас. д-р Цветан Павлов

Тип: Монография (3)
Заглавие на публикацията: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВЪРХУ РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ – УРОЦИТЕ, КОИТО НАУЧИ ЕВРОПА
Съавтори: Мариела Стоянова, Александрина Александрова, Димитър Костов, Иван Ангелов, Искрен Таиров, Кристина Шопова, Тихомир Върбанов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2023
ISBN: 978-954-23-2401-0
Страници: 145

Заглавие на публикацията: Economics and management: PhD students’ start-up scientific research (Икономика и управление: докторантски пилотни научни изследвания)
Съавтори: Андрей Захариев, Борислав Боев, Борислав Боянов, Борислава Славова-Петкова, Боряна Георгиева, Диана Ефтимова, Димчо Шопов, Георги Ангелов, Георги Димитров, Илияна Вутова, Ирина Пъшева, КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА, Марий Стоянов, Мария Янева, Мирослав Костадинов, Надежда Стефанова, Нина Костадинова, Петя Йорданова, Пресиян Василев, Росен Колев, Силвия Заркова, Таня Йорданова, Цветелин Борисов, Цветелина Иванова, Зорница Крумова
Издателство: Фабер, 2019
ISBN: 978-619-00-0948-1
Страници: 328

Заглавие на публикацията: Economics and management: students’ start-up scientific research (Икономика и управление: студентски пилотни научни изследвания)
Съавтори: Андрей Захариев, Alexandra Petrova, Antoaneta Kulaksazova, Beatris Lyubenova, Bilyana Damyanova, Denitsa Kirilova, Gabriela Georgieva, Georgi Georgiev, Gergana Baurenska, Gloria Koncharska, Ivana Dimova, Kostadinka Shumanova, Liliya Petkova, Neylin Ahmed, Nikita Yordanov, Veronika Asenova, Violina Kirilova
Издателство: Фабер, 2019
ISBN: 978-619-00-0949-8
Страници: 176

Тип: Студия (6)
Заглавие на публикацията: Effects of financial transfers on redistribution and risk sharing within the EU and the Euro Area
Съавтори: Димитър Костов
Издание: International Journal of Innovative Research and Scientific Studies (IJIRSS), 2023, бр.4, с.795-803
Издателство: Innovative Research Publishing, 2023
ISSN: 2617-6548
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Machine Learning Algorithm for Mid-Term Projection of the EU Member States’ Indebtedness (Алгоритъм за машинно самообучение за средносрочна прогноза на задлъжнялостта на страните-членки на ЕС / https://doi.org/10.3390/risks11040071)
Съавтори: Силвия Заркова, Димитър Костов, Петко Ангелов, Андрей Захариев
Издание: Risks, 2023, бр.71, с.1-17
Издателство: MDPI, 2023
ISSN: 2227-9091
Страници: 17

Заглавие на публикацията: THE EFFECT OF EXOGENOUS VARIABLES ON P/E DETERMINANTS IN THE CONTEXT OF EXPECTED POST COVID-19 CRISIS RECOVERY - THE CASE OF BALKAN CAPITAL MARKETS (ЕФЕКТ НА ЕКЗОГЕННИТЕ ПРОМЕНЛИВИ ВЪРХУ ДЕТЕРМИНАТИТЕ ЦЕНА/ПЕЧАЛБА В КОНТЕКСТ НА ОЧАКВАНОТО СЛЕД COVID-19 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - СЛУЧАЯТ НА БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ )
Съавтори: Венелин Терзиев, Андрей Захариев, Калоян Петков, Димитър Костов
Издание: Economic and Social Development, 2021, бр.66, с.184-203
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021
ISSN: 1849-7535
Страници: 20

Заглавие на публикацията: THE BROKERAGE INSURANCE COMPANIES UNDER COVID-19 FRAMEWORK (THE BULGARIAN EXPERIENCE) (ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Галина Захариева, Людмил Кръстев, Димитър Костов, Стефан Станимиров, Силвия Заркова, Николай Здравков
Издание: Economic and Social Development, 2020, бр.58, с.369-383
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISSN: 1849-7535
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Модел за социално-икономическо развитие на българското Придунавие
Съавтори: Росица Колева, Красимир Шишманов, Никола Янков, Галина Захариева, Александрина Александрова, Венцислав Василев
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN:
Страници: 32

Заглавие на публикацията: The Effect of Exogenous Variables on P/E determinants. The Case of Balkan Capital Markets. (Ефект на екзогенните променливи върху детерминантите на P/E коефициента. Случаят с балканските капиталови пазари.)
Съавтори: Андрей Захариев, Калоян Петков
Издателство: Social Science Research Network, 2016
ISBN:
Страници: 0

Тип: Статия (9)
Заглавие на публикацията: MODELLING LONG-TERM BOND SPREADS OF EUROPEAN COUNTRIES IN THE CONTEXT OF FINANCIAL INTEGRATION MEASUREMENT (Моделиране спреда на дългосрочните облигации на европейските страни в контекста на измерването на финансовата интеграция)
Съавтори: Димитър Костов
Издание: Economic and Social Development, 2022, бр.87, с.97-107
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022
ISSN: 1849-7535
Страници: 11

Заглавие на публикацията: Aspects of Financial Integration in the Context of Regional Development Policy (Аспекти на финансовата интеграция в контекста на политиката за регионално развитие)
Съавтори: Мариела Стоянова, Александрина Александрова, Марияна Павлова-Бънова, Димитър Костов, Евгени Овчинников
Издателство: BC GRUP AS, 2022
ISBN: 978-605-70583-6-2
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Поведенческо моделиране на пазарната изменчивост на българския капиталов пазар
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 14

Заглавие на публикацията: Възможности за подобряване на портфейлното представяне на база дивидентни стратегии и привързаността към местния пазар
Съавтори: Валентин Милинов
Издание: Народностопански архив, 2016, бр.2, с.32-53
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0323-9004
Страници: 22

Заглавие на публикацията: Сравнителен анализ на водещи модели за оценка на финансови активи, основани на потреблението
Съавтори: Стоян Проданов
Издание: Народностопански архив, 2016, бр.1, с.22-51
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISSN: 0323-9004
Страници: 30

Заглавие на публикацията: Приложение на поведенческите финанси при моделиране на българската рискова премия на акциите
Издание: Бизнес управление, 2015, бр.2, с.96-130
Издателство: АИ Ценов, 2015
ISSN: 0861-6604
Страници: 35

Заглавие на публикацията: Dividend puzzle on Bulgarian stock exchange - Opportunity for аn abnormal risk-adjusted returns
Издание: Економiчний вiсник Донбасу, 2014, бр.бр. 4 (38), с.121-125
Издателство: Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”,, 2014
ISSN: 1817-3772
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Критичен анализ на развитието на поведенческите финанси
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2014, бр.8, с.427-443
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISSN: 1313-6542
Страници: 17

Заглавие на публикацията: Влияние на финансовите деривати върху капиталовия пазар на големите европейски борси
Съавтори: Стефан Симеонов
Издание: Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, бр.18, с.114-134
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISSN: 1312-3815
Страници: 21

Тип: Доклад (14)
Заглавие на публикацията: Поведенчески инвестиционни стратегии – възможност за устойчиви резултати от активно инвестиране
Издателство: АИ Ценов, 2021
ISBN: 978-954-23-2067-8
Страници: 9

Заглавие на публикацията: THE EFFECT OF EXOGENOUS VARIABLES ON P/E DETERMINANTS IN THE CONTEXT OF EXPECTED POST COVID-19 CRISIS RECOVERY - THE CASE OF BALKAN CAPITAL MARKETS (Abstract) (ЕФЕКТ НА ЕКЗОГЕННИТЕ ПРОМЕНЛИВИ ВЪРХУ ДЕТЕРМИНАТИТЕ ЦЕНА/ПЕЧАЛБА В КОНТЕКСТ НА ОЧАКВАНОТО СЛЕД COVID-19 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - СЛУЧАЯТ НА БАЛКАНСКИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ (Резюме))
Съавтори: Венелин Терзиев, Андрей Захариев, Калоян Петков, Димитър Костов
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2021
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: THE BROKERAGE INSURANCE COMPANIES UNDER COVID-19 FRAMEWORK (THE BULGARIAN EXPERIENCE) (Abstract) (ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ) (Резюме))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Галина Захариева, Людмил Кръстев, Димитър Костов, Стефан Станимиров, Силвия Заркова, Николай Здравков
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Пъзел с изменчивостта – методология за тестване на БФБ
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Тестване на българския капиталов пазар за слаба форма на ефективност
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1371-7
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Моделиране на рискова премия на българските акции чрез краткосрочната склонност към избягване на загубите
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1186-7
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Consumption-based asset pricing models with multiple goods: an overview
Издателство: Одеський нацiональний економiчний унiверситет, 2016
ISBN:
Страници: 4

Заглавие на публикацията: Анализ концептуальных различий между поведенческими и традиционными финансами (Анализ на концептуалните разлики между поведенческите и традиционните финанси)
Издателство: ТНЕУ, 2014
ISBN:
Страници: 5

Заглавие на публикацията: SOFIX – структура, динамика, дивидентна доходност, пазарни множители
Издателство: АИ Ценов, 2013
ISBN: 978-954-23-0909-3
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Bulgarian stock exchange and the West-European stock exchanges in the period of turbulences of financial markets (Българска фондова борса и западноевропейските фондови борси в периода на сътресения на финансовите пазари)
Съавтори: Стефан Симеонов
Издателство: Авангард Прима, 2013
ISBN: 978-619-160-130-1
Страници: 7

Заглавие на публикацията: The parent company puzzle on Bulgarian Stock Exchange
Издание: Збiрник наукових праць Черкаського державного технологiчного унiверситету Серiя: Економiчнi науки, 2013, бр.33, с.85-90
Издателство: ЧДТУ, 2013
ISSN: 2306-4420
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Влияние на финансовите деривати върху пазарите на базовия актив
Съавтори: Стефан Симеонов
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 7

Заглавие на публикацията: Психологически наклонности и евристики - основи на поведенческите финанси
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0796-9
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Моделиране на балансовата печалба на публични дружества в условията на криза
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0681-8
Страници: 12

Тип: Учебник (3)
Заглавие на публикацията: Поведенчески финанси
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2021
ISBN: 978-954-23-2118-7
Страници: 217

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Стоян Проданов, Димитър Костов
Издателство: Академично издателство - Ценов-, 2020
ISBN: 978-954-23-1877-4
Страници: 222

Заглавие на публикацията: Методика за написване на дипломна работа
Съавтори: Румяна Лилова, Андрей Захариев, Теодора Димитрова, Божидар Божинов, Жельо Вътев, Пламен Пътев, Стоян Проданов, Стефан Симеонов, Валентин Милинов, Ангел Ангелов, Анелия Радулова, Марин Маринов, Александър Ганчев, Людмил Кръстев, Петя Василева, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Димитър Костов
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1108-9
Страници: 334

Тип: Учебно помагало (3)
Заглавие на публикацията: Въведение във финансите
Съавтори: Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Стефан Станимиров, Иван Маринов, Николай Антонов, НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА, Александрина Александрова, Ренета Росева, Танер Исмаилов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Петя Василева, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ, Калоян Петков, Живко Тодоров, ПЕТЪР БРАТАНОВ, Николай Николов, НИКОЛА ИЛИЕВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ, ГАБРИЕЛА КРЪСТЕВА, Мария Младенова, Даниел Николаев, Теодор Тодоров, Марияна Павлова-Бънова, Галя Георгиева, ГЕРГАНА КОСТОВА
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1230-7
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Финанси (Методическо ръководство)
Съавтори: Петя Василева, Димитър Костов, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Стефан Станимиров, Ренета Росева, Николай Антонов, Николай Николов, Игнат Папазов, Живко Тодоров, ПЕТЪР БРАТАНОВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ, Александрина Александрова, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ, ГАБРИЕЛА КРЪСТЕВА, Мария Младенова, ГЕРГАНА КОСТОВА, Калоян Петков, Галя Георгиева, НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА, НИКОЛА ИЛИЕВ
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1130-0
Страници: 248

Заглавие на публикацията: Инвестиции
Съавтори: Марин Маринов
Издателство: АИ Ценов, 2014
ISBN: 978-954-23-0955-0
Страници: 240