гл. ас. д-р Цветан Павлов

Образование и квалификация:
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Образователна степен: Доктор по икономика, от 29.09.2015
Институция: Стопанска академия "Д. А. Ценов", България, Свищов
Образователна степен: Магистър по икономика, от 2010 до 2011
Позиции:
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Главен асистент, от 09.09.2016
Работодател: СА "Д. А. Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Асистент, от 04.04.2012 до 04.04.2016
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
Английски B2 B2 B2 B2 B1
Проекти:
Организация: Стопанска академия "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: "Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" - Свищов" , от 20.03.2013 до 28.01.2014