Публикации на гл. ас. д-р Стефан Станимиров

Тип: Студия (2)
Заглавие на публикацията: THE BROKERAGE INSURANCE COMPANIES UNDER COVID-19 FRAMEWORK (THE BULGARIAN EXPERIENCE) (ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Галина Захариева, Людмил Кръстев, Димитър Костов, Цветан Павлов, Стефан Станимиров, Силвия Заркова, Николай Здравков
Издание: Economic and Social Development, 2020, бр.58, с.369-383
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISSN: 1849-7535
Страници: 15

Заглавие на публикацията: Управленски финансов модел на застрахователен брокер в България – методически и приложни аспекти
Съавтори: Андрей Захариев, Стефан Станимиров, Николай Здравков
Издание: Диалог, 2020, бр.2, с.1-29
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 1311-9206
Страници: 29

Тип: Статия (2)
Заглавие на публикацията: Развитие на българския застрахователен пазар - кризисни предизвикателства на десетилетието
Съавтори: Стоян Проданов, Стефан Станимиров
Издание: Народностопански архив, 2020, бр.2, с.15-32
Издателство: АИ Ценов, 2020
ISSN: 0323-9004
Страници: 18

Заглавие на публикацията: Икономически и финансови аспекти на оценяването на събитийния туризъм по примера на реенактмънт фестивал
Съавтори: Стефан Станимиров
Издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2010, бр.3, с.359-364
Издателство: АИ Ценов, 2010
ISSN: 1313-6542
Страници: 6

Тип: Доклад (14)
Заглавие на публикацията: Дунавският лимес - логистични предизвикателства пред туризма в българския участък
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: НВУ - Изд. комплекс , 2021
ISBN: 2738-8042
Страници: 10

Заглавие на публикацията: THE BROKERAGE INSURANCE COMPANIES UNDER COVID-19 FRAMEWORK (THE BULGARIAN EXPERIENCE) (Abstract) (ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯТ БРОКЕР В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (БЪЛГАРСКИЯТ ОПИТ) (Резюме))
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Галина Захариева, Людмил Кръстев, Димитър Костов, Цветан Павлов, Стефан Станимиров, Силвия Заркова, Николай Здравков
Издателство: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020
ISBN:
Страници: 2

Заглавие на публикацията: Бюджетно осигуряване на националната сигурност – състояние и тенденции за периода 2010 – 2019 г.
Съавтори: Андрей Захариев, Стефан Станимиров, Русалин Русалинов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 9

Заглавие на публикацията: Инвестирането във ВЕЦ като важен възобновяем енергиен източник в България
Съавтори: Стефан Станимиров, Мирослав Костадинов
Издателство: Академично издателство "Ценов", 2020
ISBN: 978-954-23-1815-6
Страници: 7

Заглавие на публикацията: THE NATIONAL WEALTH, THE BANKING-INSURANCE SECTOR AND THE NOMINAL GDP GROWTH (Национално богатство, сектор банково застраховане и номинален растеж на БВП)
Съавтори: Андрей Захариев, Стефан Станимиров
Издателство: ARTIFEX University of Bucharest, 2020
ISBN: 978-606-8716-54-1
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Project NOVAE and INTERRREG Programme - a new approach for development of the Lower Danube tourist destination (Проекттът NOVAE и програма INTERREG - нов подход за развитие на долния Дунав като туристическа дестинация)
Съавтори: Андрей Захариев, Стоян Проданов, Емил Цанов, Стефан Станимиров, Мариана Монева-Дауо
Издателство: АИ "Ценов", 2019
ISBN: 978-954-23-1764-7
Страници: 10

Заглавие на публикацията: MECHANISMS TO SUPPORT BANKS THROUGH CLOSE COOPERATION FOR NON-EUROZONE COUNTRIES
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: Одеський нацiональний економiчний унiверситет, 2019
ISBN:
Страници: 3

Заглавие на публикацията: БАНКОВОТО ЗАСТРАХОВАНЕ КАТО ОСЪЗНАТА НЕОБХОДИМОСТ В БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: АИ Ценов, 2018
ISBN: 978-954-23-1702-9
Страници: 12

Заглавие на публикацията: Банкови клонови мрежи и бедност: регионални измерения
Съавтори: Стефан Станимиров, Росица Проданова
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Международните туристически борси - организационно-финансови и икономически ефекти
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1239-0
Страници: 5

Заглавие на публикацията: Историческите възстановки като част от културния туризъм - роля на социалните мрежи в управлението и промоцията им.
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: АИ Ценов, 2012
ISBN: 978-954-23-0747-1
Страници: 8

Заглавие на публикацията: Създаване на добавена стойност чрез културен туризъм
Съавтори: Стефан Станимиров
Издателство: АИ Ценов, 2011
ISBN: 978-954-23-0681-8
Страници: 6

Заглавие на публикацията: Използване на виртуални игри и бизнес симулации в дистанционното обучение
Съавтори: Стоян Проданов, Стефан Станимиров
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0427-2
Страници: 10

Заглавие на публикацията: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ИГРИ И БИЗНЕС СИМУЛАЦИИ В ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ
Съавтори: Стоян Проданов, Стефан Станимиров
Издателство: АИ Ценов, 2009
ISBN: 978-954-23-0487-6
Страници: 8

Тип: Учебно помагало (2)
Заглавие на публикацията: Въведение във финансите
Съавтори: Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Стефан Станимиров, Иван Маринов, Николай Антонов, НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА, Александрина Александрова, Ренета Росева, Танер Исмаилов, Петко Ангелов, Димитър Костов, Петя Василева, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ, Калоян Петков, Живко Тодоров, ПЕТЪР БРАТАНОВ, Николай Николов, Цветан Павлов, НИКОЛА ИЛИЕВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ, ГАБРИЕЛА КРЪСТЕВА, Мария Младенова, Даниел Николаев, Теодор Тодоров, Марияна Павлова-Бънова, Галя Георгиева, ГЕРГАНА КОСТОВА
Издателство: АИ Ценов, 2017
ISBN: 978-954-23-1230-7
Страници: 250

Заглавие на публикацията: Финанси (Методическо ръководство)
Съавтори: Петя Василева, Цветан Павлов, Димитър Костов, Марияна Павлова-Бънова, Иван Маринов, Танер Исмаилов, Георги Ангелов, Сергей Радуканов, Петко Ангелов, Стефан Станимиров, Ренета Росева, Николай Антонов, Николай Николов, Игнат Папазов, Живко Тодоров, ПЕТЪР БРАТАНОВ, ПЛАМЕН ПЕТРОВ, Александрина Александрова, ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ, ГАБРИЕЛА КРЪСТЕВА, Мария Младенова, ГЕРГАНА КОСТОВА, Калоян Петков, Галя Георгиева, НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА, НИКОЛА ИЛИЕВ
Издателство: АИ Ценов, 2016
ISBN: 978-954-23-1130-0
Страници: 248