гл. ас. д-р Стефан Станимиров

гл. ас. д-р Стефан Станимиров

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Длъжност Главен асистент