х. преп. Ралица Сирашка

Образование и квалификация:
не е посочено
Позиции:
не е посочено
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
не е посочено
Проекти:
не е посочено