х. преп. Ралица Сирашка

х. преп. Ралица Сирашка

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност х. преп.
Звено Отдел "Докторантура и академично развитие"
Длъжност Инспектор