ас. д-р Пламен Петров

ас. д-р Пламен Петров

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Аграрна икономика"
Длъжност Асистент