гл. ас. д-р Мария Ташкова

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: магистър по икономика, от 1989
Позиции:
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: преподавател, от 1996
Работодател: Колеж по икономика и управление, България, Свищов
Заемана длъжност: преподавател, от 1994 до 1996
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
английски A2 A2 A2 A2 A2
руски B2 B2 B2 B2 B2
Проекти:
Организация: СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Изследване и анализ на възможностите и използването на системите за управление на съдържанието в бизнес организациите , от 03.2012 до 11.2012