гл. ас. д-р Мария Ташкова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Главен асистент