проф. д-р Красимир Шишманов

Образование и квалификация:
Институция: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Образователна степен: доктор, от 02.07.1997
Институция: Московски икономико-статистически институт , Русия, Москва
Образователна степен: магистър, от 1983 до 1987
Позиции:
Работодател: СА "Д.А.Ценов" - Свищов, България, Свищов
Заемана длъжност: Професор, от 03.07.2012
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: доцент, от 04.03.2000
Работодател: СА "Д.А.Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: главен асистент, от 30.11.1993 до 03.03.2000
Работодател: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: старши асистент, от 03.04.1990 до 29.11.1993
Работодател: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: асистент, от 28.12.1987 до 02.04.1990
Работодател: СА "Д.А. Ценов", България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител на катедра "Бизнес информатика", от 20.05.2020
Работодател: СА "Д. А. Ценов", ,
Заемана длъжност: Главен редактор на списание "Бизнес управление", от 04.2016
Работодател: Стопанска академия, ,
Заемана длъжност: Заместник председател на Общото събрание на СА, от 08.02.2015
Работодател: СА “Д. А. Ценов” , България, Свищов
Заемана длъжност: Председател на общото събрание на факултет "Мениджмънт и маркетинг", от 2011 до 2015
Работодател: СА"Д.А.Ценов" , България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител секция Кариерен център, от 2011 до 23.05.2012
Работодател: СА “Д. А. Ценов” , България, Свищов
Заемана длъжност: Директор “Образователен и кариерен център”, от 2010 до 2011
Работодател: СА “Д. А. Ценов” , България, Свищов
Заемана длъжност: Заместник ръководител катедра „Бизнес информатика”, от 2007 до 2011
Работодател: СА “Д. А. Ценов” – , България, Свищов
Заемана длъжност: Ръководител на Център за развитие на кариерата., от 2005 до 2010
Работодател: СА “Д. А. Ценов” , България, Свищов
Заемана длъжност: Координатор на офис “Образователен маркетинг”, от 2003 до 2010
Езикови познания:
Език Разбиране Разговор Писане
Слушане Четене Участие в
разговор
Устно
изложение
руски C2 C2 C2 C2 C1
немски B1 B1 B1 B1 A2
английски A2 A2 A2 A2 A1
Проекти:
Организация: СА "Д.А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект № 30-2011 “Възможности за използване на web-базирани приложения при усъвършенстване на информационните системи на лечебните заведения” , от 2011
Описание: Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов"
Организация: СА.Д.А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект № К4-2011 “Организиране и провеждане на Юбилейна международна конференция посветена на 45 годишнината на катедра Бизнес информатика – “Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието” , от 2011
Описание: Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов"
Организация: СА "Д.А.Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект N 38 Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България , от 2009
Описание: Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов" (ИНИ)
Организация: СА “Д.А.Ценов” , България , Свищов
Заглавие: Проект за изграждане на Център за развитие на кариерата , от 2005
Организация: СА "Д.А. Ценов" - Университет Пасау , България , Свищов
Заглавие: TEMPUS JET 1365 , от 1993 до 1995
Организация: СА "Д. А. Ценов" , България , Свищов
Заглавие: Проект № 17-2012 Възможности за усъвършенстване на корпоративните информационни системи посредством аналитични системи и технологии , не е посочено
Описание: Фонд "Научни изследвания" на СА "Д. А. Ценов"
Организация:
Заглавие: BG051PO001-3.1.08 – 0015 „Изграждане на интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" – Свищов“ , от 2013 до 2014
Организация: Министерството на образованието младежта и науката , България , София
Заглавие: Проект D002-116/2008 "Методология за изграждане на Разпределена бизнес интелигентна система за малки и средни предприятия , от 2008 до 2009
Описание: Фонд "Научни изследвания" .
Организация: Министерството на образованието младежта и науката. , България , София
Заглавие: Проект“Стажът – първа стъпка в професията. Методика за провеждане на ефективни стажове” , от 2007 до 2009
Описание: Европейски социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси
Организация: Американска агенция за международно развитие , България , София
Заглавие: Проект “Пазар на труда” , от 2004 до 2005
Организация: Министерството на образованието младежта и науката , България , София
Заглавие: Междувузовски проект по Качество на обученито , от 2003 до 2004
Организация: Министерство на труда и социалната политика, , София,
Заглавие: Проект “Методология за оценка и стратегически анализ на финансовото и други въздействия от внедряването на европейските директиви за безопасност и здраве при работа”, , от 2003 до 2004