ас. Атанаска Решеткова

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Маркетинг"
Длъжност Асистент