Заемани към момента длъжности:
Звено Звено "Дигитални иновации"
Длъжност Координатор
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Главен асистент