гл. ас. д-р Ангелин Лалев

гл. ас. д-р Ангелин Лалев

Заемани към момента длъжности:
Звено Катедра "Бизнес информатика"
Длъжност Главен асистент
Звено Център за качество, акредитация и дигитализация на обучението
Длъжност Координатор "Дигитални иновации"