Удължен срок за набиране на кандидати за реализиране на изходяща студентска мобилност по програма „Еразъм+“

Уважаеми студенти и докторанти,
Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ удължава срока за набиране на кандидати за реализиране на студентски мобилности по програма „Еразъм+“. Мобилностите могат да бъдат осъществени с цел обучение или практика в програмни държави (КА 103) и с цел обучение в партниращи държави (КА 107) през академичната 2022/2023 г. 
Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 • да имат минимално ниво В1/В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00) или чрез международно признат езиков сертификат;
 • да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
  • лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;
  • лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.
 • да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;·
 • да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:
  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение);
  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);
  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“;
  • докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността.

Необходими документи за кандидатстване:

Подаване на комплект с документи за участие в конкурс:
Формулярът на заявление за участие в конкурс се подава онлайн. Преди подаване, кандидатите следва да се запознаят с инструкциите, публикувани в края на бланката. След електронно предаване на попълнения формуляр, всички приложения към него се съхраняват изпращат на имейл erasmus@uni-svishtov.bg.

Информация за кандидатстване, подбор, отчитане, размер на гранта и партньори на СА „Д. А. Ценов“:

Удължен краен срок за подаване на документи: 20 май 2022 г. (петък)

Изпит за определяне на езиково ниво:
13 май 2022 г. (петък) от 10:00 часа във виртуална стая Диагностични езикови изпити (https://bbb.uni-svishtov.bg/b/age-mcm-akn).

Информационен ден:
13 май 2022 г. (петък) от 9:00 часа във виртуална стая Информационни дни (https://bbb.uni-svishtov.bg/b/hu4-psx-5ag).

Въпроси и допълнителна информация:
email: erasmus@uni-svishtov.bg
тел.: 0631 66440
Еразъм+ офиса на ЦМД