Съобщение по проект BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“

Уважаеми колеги, 
Във връзка с изпълнение на договор BG 05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“ с бенефициент Университет за национално и световно стопанство и партньор Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ със средства от ЕСФ на ЕС на обща стойност 4 887 276.24 лв., Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

I. По Дейност 1.3 “Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание“: 
1. Старши експерт/“Учебна документация съвместни програми“ - за разработване на учебна/и програма/и с дигитално съдържание за следните дисциплини:

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“


Дисциплини, общи за съвместните програми в ОКС „БАКАЛАВЪР“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

  • Висша математика
  • Микроикономика
  • Основи на правото
  • Бизнес информатика
  • Основи на управлението
  • Английски език I 
  • Немски език I 
  • Руски език I
  • Английски език I модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт I
  • Макроикономика
  • Основи на статистиката
  • Въведение във финансите
  • Основи на счетоводството
  • Основи на маркетинга
  • Английски език II 
  • Немски език II 
  • Руски език II
  • Английски език II модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт II

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

  • Икономика на туризма
  • Туристически ресурси
  • Културно-историческо наследство
  • Управление на екипи и комуникации
  • Английски език IV модул (Туризъм)
  • Немски език II модул (Туризъм)
  • Руски език II модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт III 
  • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 
  • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 
  • Туристически информационни системи
  • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
  • Управление на веригата за доставки в туризма
  • Английски език V модул (Туризъм)
  • Немски език III модул (Туризъм)
  • Руски език III модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт IV 
  • Международен туризъм
  • Управление на взаимоотношенията с туристите 
  • Планиране и развитие на туризма
  • Туристически дестинации
  • Туристическо странознание
  • Английски език VI модул (Туризъм)
  • Немски език IV модул (Туризъм)
  • Руски език IV модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт V 
  • Екскурзоводство 
  • Екологичен туризъм
  • Анализ на туристическия бизнес
  • Недвижима собственост в туризма
  • Предприемачество в туризма
  • Английски език VII модул (Туризъм)
  • Немски език V модул (Туризъм)
  • Руски език V модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт VI
  • Туристически организации, борси и изложения
  • Брандинг в туризма
  • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
  • Логистични системи в туризма
  • Екологизация на туристическия бизнес
  • Иновации в туризма
  • Английски език VIII модул (Туризъм)
  • Немски език VI модул (Туризъм)
  • Руски език VI модул (Туризъм)
  • Преддипломна практика (ИТУР)
  • Държавен изпит (ИТУР)


Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

  • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
  • Въведение в агробизнеса
  • Въведение в туризма
  • Въведение в търговията
  • Индустриална икономика
  • Логистика на индустриалното предприятие
  • Управление на човешките ресурси
  • Английски език IV част
  • Немски език IV част
  • Руски език IV част
  • Физическо възпитание и спорт III
  • Организация на индустриалното предприятие
  • Предприемачество - Първа част
  • Управление на разходите
  • Индустриален риск мениджмънт
  • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
  • Английски език V част
  • Немски език V част
  • Руски език V част
  • Физическо възпитание и спорт IV
  • Предприемачество - Втора част
  • Ценообразуване и ценова политика
  • Организирани стокови пазари
  • Анализ на индустриалния бизнес
  • Управление на качеството в индустриалното предприятие
  • Екологизация на индустриалното предприятие
  • Английски език VI част
  • Немски език VI част
  • Руски език VI част
  • Физическо възпитание и спорт V
  • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
  • Управление на иновациите в индустриалното предприятие
  • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
  • Туристически бизнес и предприемачество
  • Финансово счетоводство
  • Счетоводство на малкото предприятие
  • Английски език VII част
  • Немски език VII част
  • Руски език VII част
  • Физическо възпитание и спорт VI
  • Мениджмънт на малкото предприятие
  • Управление на проекти в индустрията
  • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
  • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
  • Бизнес етика
  • Изследователски методи
  • Бизнес информационни системи
  • Преддипломна практика (ИБП)
  • Държавен изпит (ИБП)

Специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

  • Основи на растениевъдството и животновъдството
  • Икономика на аграрното предприятие 
  • Счетоводство на аграрното предприятие
  • Аграрен мениджмънт
  • Инвестиционни проекти в агробизнеса 
  • Английски език IV част
  • Немски език IV част
  • Руски език IV част
  • Физическо възпитание и спорт III
  • Аграрна екология
  • Стратегически решения в агробизнеса
  • Търговски операции в аграрния сектор
  • Селски и аграрен туризъм
  • Бизнес етика
  • Бизнес психология
  • Английски език V част
  • Немски език V част
  • Руски език V част
  • Физическо възпитание и спорт IV
  • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
  • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
  • Развитие на селските територии
  • Аграрна статистика
  • Информационни технологии в агробизнеса
  • Управление на проекти
  • Английски език VI част
  • Немски език VI част
  • Руски език VI част
  • Физическо възпитание и спорт V
  • Аграрно предприемачество
  • Устойчиво развитие на земеделието 
  • Семеен, малък и предприемачески агробизнес 
  • Аграрна политика
  • Информационни системи за управление на разходите 
  • Английски език VII част
  • Немски език VII част
  • Руски език VII част
  • Физическо възпитание и спорт VI
  • Нетрадиционни селскостопански производства
  • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
  • Финансова политика в аграрния сектор
  • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор 
  • Производство и търговия с генномодифицирани организми
  • Институционална икономика
  • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
  • Преддипломна практика (АИ)
  • Държавен изпит (АИ)

Специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [Business economics taught in English (joint program)], 
координиращо висше училище – УНСС - София

  • Управление на човешките ресурси 
  • Фирмена организация 
  • Управление на малкото предприятие
  • Бизнес предприемачество 
  • Основи на финансите 
  • Транспорт и мобилност 
  • Управление на бизнес проекти 
  • Статистика 
  • Въведение в туризма 
  • Въведение в търговията 

 


ОКС „МАГИСТЪР“


Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“,
магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“ – на български език, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

  • Организация на индустриалното предприятие 
  • Иновационен мениджмънт 
  • Иновационно предприемачество
  • Планиране на иновациите 
  • Управление на иновационни екипи и комуникации 
  • Управление на знанията


Специалност „Бизнес информатика“, магистърска програма „Интелигентни информационни системи(съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

  • Софтуерен инженеринг
  • Информационни системи в бизнеса 
  • Дигитализация на бизнеса 
  • Системи за управление на бизнес процесите
  • Бизнес интелигентен анализ 
  • Управление на дигитално предприятие 

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма), координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

  • Иконометрично моделиране с Gretl 
  • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания 
  • Финансова статистика с Excel 
  • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания 
  • Анализ на големи данни 
  • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване 

Специалност „Индустриален бизнес“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [„Business Innovations and Management taught in English (joint program)“],
координиращо висше училище – УНСС

 

  • Иновационно предприемачество 
  • Иновационни стратегии 
  • Планиране на иновациите 
  • Управление на иновационни екипи и комуникации 
  • Управление на знанията 
  • Управление на аутсорсинг проекти 
  • Технологичен одит 

Специалност „Счетоводство“, магистърска програма „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публични сектор (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

  • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор 
  • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор 
  • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор 
  • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор 
  • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ 
  • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор 

Специалност „Маркетинг“, магистърска програма „Стратегически маркетинг (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

  • Дигитален маркетинг
  • Управление на маркетинговата ефективност
  • Стратегическо маркетингово планиране
  • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
  • Маркетингови бизнес – мрежи
  • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)

Специалност „Аграрен бизнес“, магистърска програма „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ координиращо висше училище – УНСС - София
 

  • Екологично устойчиво развитие на бизнеса 
  • Параметри за локализация на екопредприемачеството 
  • Дигитализация в екопредприемачеството 
  • Екологично предприемачество в туризма 
  • Устойчиво развитие на регионите 

Специалност „Икономика на търговията“, магистърска програма „Управление на продажбите в търговията (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – УНСС - София

 

  • Управление на вериги доставки 
  • Реклама и мърчандайзинг 
  • Управление на риска при продажбите
  • Сделки по търговско посредничество 

Изисквания:

  • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
  • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 години.
  • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 7 публикации.
  • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
  • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
  • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.

Кандидатите могат да подават документи за разработването на учебни програми по повече от една дисциплина.

2. Експерт/“Учебна документация съвместни програми“ - за разработване на учебна/и програма/и с дигитално съдържание за следните дисциплини:

 

ОКС „БАКАЛАВЪР“


Дисциплини, общи за съвместните програми в ОКС „БАКАЛАВЪР“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

  • Висша математика
  • Микроикономика
  • Основи на правото
  • Бизнес информатика
  • Основи на управлението
  • Английски език I 
  • Немски език I 
  • Руски език I
  • Английски език I модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт I
  • Макроикономика
  • Основи на статистиката
  • Въведение във финансите
  • Основи на счетоводството
  • Основи на маркетинга
  • Английски език II 
  • Немски език II 
  • Руски език II
  • Английски език II модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт II

Специалност „Икономика на туризма (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

  • Икономика на туризма
  • Туристически ресурси
  • Културно-историческо наследство
  • Управление на екипи и комуникации
  • Английски език IV модул (Туризъм)
  • Немски език II модул (Туризъм)
  • Руски език II модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт III 
  • Хотелиерски и ресторантьорски бизнес 
  • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 
  • Туристически информационни системи
  • Риск мениджмънт на туристическото предприятие
  • Управление на веригата за доставки в туризма
  • Английски език V модул (Туризъм)
  • Немски език III модул (Туризъм)
  • Руски език III модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт IV 
  • Международен туризъм
  • Управление на взаимоотношенията с туристите 
  • Планиране и развитие на туризма
  • Туристически дестинации
  • Туристическо странознание
  • Английски език VI модул (Туризъм)
  • Немски език IV модул (Туризъм)
  • Руски език IV модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт V 
  • Екскурзоводство 
  • Екологичен туризъм
  • Анализ на туристическия бизнес
  • Недвижима собственост в туризма
  • Предприемачество в туризма
  • Английски език VII модул (Туризъм)
  • Немски език V модул (Туризъм)
  • Руски език V модул (Туризъм)
  • Физическо възпитание и спорт VI
  • Туристически организации, борси и изложения
  • Брандинг в туризма
  • Интелектуална собственост и франчайзинг в туризма
  • Логистични системи в туризма
  • Екологизация на туристическия бизнес
  • Иновации в туризма
  • Английски език VIII модул (Туризъм)
  • Немски език VI модул (Туризъм)
  • Руски език VI модул (Туризъм)
  • Преддипломна практика (ИТУР)
  • Държавен изпит (ИТУР)

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество (съвместна програма)“, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

  • Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности
  • Въведение в агробизнеса
  • Въведение в туризма
  • Въведение в търговията
  • Индустриална икономика
  • Логистика на индустриалното предприятие
  • Управление на човешките ресурси
  • Английски език IV част
  • Немски език IV част
  • Руски език IV част
  • Физическо възпитание и спорт III
  • Организация на индустриалното предприятие
  • Предприемачество - Първа част
  • Управление на разходите
  • Индустриален риск мениджмънт
  • Управление на взаимоотношенията с публичните институции
  • Английски език V част
  • Немски език V част
  • Руски език V част
  • Физическо възпитание и спорт IV
  • Предприемачество - Втора част
  • Ценообразуване и ценова политика
  • Организирани стокови пазари
  • Анализ на индустриалния бизнес
  • Управление на качеството в индустриалното предприятие
  • Екологизация на индустриалното предприятие
  • Английски език VI част
  • Немски език VI част
  • Руски език VI част
  • Физическо възпитание и спорт V
  • Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие
  • Управление на иновациите в индустриалното предприятие/
  • Управление на конкурентоспособността на индустриалното предприятие
  • Туристически бизнес и предприемачество
  • Финансово счетоводство
  • Счетоводство на малкото предприятие
  • Английски език VII част
  • Немски език VII част
  • Руски език VII част
  • Физическо възпитание и спорт VI
  • Мениджмънт на малкото предприятие
  • Управление на проекти в индустрията
  • Интелектуална собственост в индустриалното предприятие
  • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
  • Бизнес етика
  • Изследователски методи
  • Бизнес информационни системи
  • Преддипломна практика (ИБП)
  • Държавен изпит (ИБП)

Специалност „Аграрна икономика (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

  • Основи на растениевъдството и животновъдството
  • Икономика на аграрното предприятие 
  • Счетоводство на аграрното предприятие
  • Аграрен мениджмънт
  • Инвестиционни проекти в агробизнеса 
  • Английски език IV част
  • Немски език IV част
  • Руски език IV част
  • Физическо възпитание и спорт III
  • Аграрна екология
  • Стратегически решения в агробизнеса
  • Търговски операции в аграрния сектор
  • Селски и аграрен туризъм
  • Бизнес етика
  • Бизнес психология
  • Английски език V част
  • Немски език V част
  • Руски език V част
  • Физическо възпитание и спорт IV
  • Хотелиерство и ресторантьорство при аграрния туризъм
  • Контрол върху стопанската и финансовата дейност
  • Развитие на селските територии
  • Аграрна статистика
  • Информационни технологии в агробизнеса
  • Управление на проекти
  • Английски език VI част
  • Немски език VI част
  • Руски език VI част
  • Физическо възпитание и спорт V
  • Аграрно предприемачество
  • Устойчиво развитие на земеделието 
  • Семеен, малък и предприемачески агробизнес 
  • Аграрна политика
  • Информационни системи за управление на разходите 
  • Английски език VII част
  • Немски език VII част
  • Руски език VII част
  • Физическо възпитание и спорт VI
  • Нетрадиционни селскостопански производства
  • Регламенти и стандартизация на аграрното производство
  • Финансова политика в аграрния сектор
  • Симулационни модели на икономическа политика в аграрния сектор 
  • Производство и търговия с генномодифицирани организми
  • Институционална икономика
  • Макроикономическа среда и чуждестранни инвестиции
  • Преддипломна практика (АИ)
  • Държавен изпит (АИ)

Специалност „Бизнес икономика с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [Business economics taught in English (joint program)], 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

  • Управление на човешките ресурси 
  • Фирмена организация 
  • Управление на малкото предприятие
  • Бизнес предприемачество 
  • Основи на финансите 
  • Транспорт и мобилност 
  • Управление на бизнес проекти 
  • Статистика 
  • Въведение в туризма 
  • Въведение в търговията 

 


ОКС „МАГИСТЪР“


Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“,
магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт (съвместна програма)“ – на български език, координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

  • Организация на индустриалното предприятие 
  • Иновационен мениджмънт 
  • Иновационно предприемачество
  • Планиране на иновациите 
  • Управление на иновационни екипи и комуникации 
  • Управление на знанията

Специалност „Бизнес информатика“, магистърска програма „Интелигентни информационни системи(съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

  • Софтуерен инженеринг
  • Информационни системи в бизнеса 
  • Дигитализация на бизнеса 
  • Системи за управление на бизнес процесите
  • Бизнес интелигентен анализ
  • Управление на дигитално предприятие 

Специалност „Бизнес статистика и анализи“, магистърска програма „Бизнес анализ на данни със специализиран софтуер“ (съвместна програма), координиращо висше училище – СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
 

  • Иконометрично моделиране с Gretl 
  • Статистически софтуер при маркетинговите изследвания
  • Финансова статистика с Excel 
  • Софтуерни решения в емпиричните социологически изследвания 
  • Анализ на големи данни 
  • Статистическо и иконометрично софтуерно осигуряване 

Специалност „Индустриален бизнес“, магистърска програма „Бизнес иновации и мениджмънт“ с преподаване на английски език (съвместна програма)“ [„Business Innovations and Management taught in English (joint program)“],
координиращо висше училище – УНСС

 

  • Иновационно предприемачество 
  • Иновационни стратегии 
  • Планиране на иновациите 
  • Управление на иновационни екипи и комуникации 
  • Управление на знанията 
  • Управление на аутсорсинг проекти
  • Технологичен одит 

Специалност „Счетоводство“, магистърска програма „Стандартизация и финансово-счетоводен анализ в публични сектор (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

  • Счетоводен анализ на предприятията от публичния сектор 
  • Счетоводна политика на предприятията от публичния сектор 
  • Отчитане на сделки с дългови инструменти в публичния сектор
  • Отчитане на сделки с финансови инструменти в публичния сектор
  • Мониторинг на безвъзмездната финансова помощ по ЕСИФ 
  • Дигитализация на счетоводните процеси в публичния сектор 

Специалност „Маркетинг“, магистърска програма „Стратегически маркетинг (съвместна програма)“, 
координиращо висше училище – УНСС - София

 

  • Дигитален маркетинг
  • Управление на маркетинговата ефективност
  • Стратегическо маркетингово планиране
  • Оценка на резултатите от маркетинговата дейност
  • Маркетингови бизнес – мрежи
  • Маркетингов практикум (МАРКСТРАТ)

Специалност „Аграрен бизнес“, магистърска програма „Екологично предприемачество (съвместна програма)“ координиращо висше училище – УНСС - София

  • Екологично устойчиво развитие на бизнеса 
  • Параметри за локализация на екопредприемачеството 
  • Дигитализация в екопредприемачеството 
  • Екологично предприемачество в туризма 
  • Устойчиво развитие на регионите 

Специалност „Икономика на търговията“, магистърска програма „Управление на продажбите в търговията (съвместна програма)“,
координиращо висше училище – УНСС - София

  • Управление на вериги доставки 
  • Реклама и мърчандайзинг 
  • Управление на риска при продажбите
  • Сделки по търговско посредничество 

Изисквания:

  • Висше образование – мин. ОКС “Магистър“.
  • Опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 3 години.
  • Публикации в областта на дисциплината, за която се кандидатства – минимум 5 публикации.
  • Опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.
  • Разработени от кандидата учебни материали по дисциплината, за която се кандидатства, ще се считат за предимство.
  • Участие в проекти, финансирани със средства по ЕСИФ, ЕИП и други сходни финансови инструменти ще се счита за предимство.


Кандидатите могат да подават документи за разработването на учебни програми по повече от една дисциплина.

Необходими документи за участие в конкурса:

 

  • Заявление за кандидатстване до Ректора на Академията за допускане за кандидатстване; 
  • Копие от дипломи за завършено висше образование (ОКС „Магистър“); 
  • Автобиография;
  • Документи, доказващи компетентност:
  • Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия; 
  • Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства; 
  • Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства.

    Срок за подаване на документите за кандидатстване – до 28 юни 2022 г., 16:00 часа в отдел “Човешки ресурси” в СА “Д. А. Ценов”. Всеки кандидат подава документите лично.


За справки и допълнителна информация на тел.: 0631/66-230 – М. Велчева от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Форма на Заявление ТУК
Форма на CV ТУК.
Списък с научните публикации, учебници и учебни пособия ТУК.
Референция за трудов стаж и трудов опит в преподаването на дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК.
Декларация от лицето за опит в разработването на учебни програми по дисциплини, сходни на дисциплината, за която се кандидатства ТУК
Повече информация за проекта може да видите ТУК
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.