Набиране на кандидати изходяща студентска и докторантска мобилност по програма „Еразъм+“

Уважаеми студенти и докторанти,
Еразъм+ офисът към Центъра за международна дейност на СА „Д. А. Ценов“ набира кандидати за участие в студентска и докторантска мобилност по програма „Еразъм+“. Мобилността може да бъде осъществена с цел обучение или практика в програмни държави през академичната 2023/2024 г. 
Предвижда се допълнителна подкрепа за участници в неравностойно положение, както и за такива, използващи устойчив транспорт.
Легитимната продължителност на мобилността при студентите от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ е между 2 и 12 месеца.
Легитимната продължителност на мобилността при докторантите е:

 • за краткосрочна докторантска мобилност – между 5 и 30 дни;
 • за дългосрочна докторантска мобилност – между 2 и 12 месеца.

Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:

 • да имат минимално ниво В1/В2 на владеене на езика на приемащата страна или на обучение в чуждестранното висше училище или организация, доказано чрез полагане на езиков изпит за определяне ниво (минимален резултат Добър 4,00) или чрез международно признат езиков сертификат;
 • да са граждани на държава, участваща в програма „Еразъм+”, или да имат статут на бежанци, на лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.
  • лица, които нямат статут на бежанци, на лица без гражданство или статут на постоянно пребиваващи чужденци в държава, участваща в програма „Еразъм+“, могат да осъществят мобилност, само ако има неусвоени средства;
  • лица, които не са български граждани и са одобрени за участие в програма „Еразъм+“, могат да реализират мобилност в родната си държава, само ако липсват други легитимни и одобрени участници.
 • да имат минимален успех от следването до момента Добър 4,00 (за мобилност с цел обучение) и Много добър 4,50 (за мобилност с цел практика), доказан с уверение от факултетската канцелария;·
 • да се обучават в редовна, задочна или дистанционна форма и да са:
  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани минимум за втората учебна година на ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел обучение);
  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Бакалавър“ (за мобилност с цел практика);
  • студенти на СА „Д. А. Ценов“, записани в ОКС „Магистър“;
  • докторанти на СА „Д. А. Ценов“ с утвърден от факултетен съвет индивидуален учебен план и срок на докторантура, изтичащ след приключване на мобилността.

Необходими документи за кандидатстване:

 • онлайн формуляр на заявление за участие в конкурс (попълва се  и се подава онлайн; след подаване се генерира pdf файл);
 • автобиография по образец на Европас (онлайн формуляр или отделен документ) (в случай че се работи с текстов файл, същият се попълва офлайн, като за целта е нужно той да бъде предварително изтеглен и съхранен на компютъра Ви);
 • езиков паспорт по образец на Европас (попълнен раздел Езикови умения от Европас автобиография или самостоятелна бланка) (в случай че се работи с текстов файл, същият се попълва офлайн, като за целта е нужно той да бъде предварително изтеглен и съхранен на компютъра Ви);
 • уверение от факултетска канцелария, доказващо статут и успех от следването; или извлечение от електронното досие, от което са видни статутът и средният успех; или копие на диплома за завършено предходно образование (за докторанти и студенти в ОКС "магистър" без положени изпити към датата на кандидатстване);
 • копие на валиден задграничен паспорт (при мобилност в партниращи страни или наличие на визов режим);
 • копие на валидна лична карта;
 • документи, доказващи декларираното от кандидата неравностойно положение (при наличие).

Подаване на комплект с документи за участие в конкурс:
Формулярът на заявление за участие в конкурс се подава онлайн. Преди подаване, кандидатите следва да се запознаят с инструкциите, публикувани в края на бланката. След електронно предаване на попълнения формуляр, всички приложения към него се съхраняват изпращат на имейл erasmus@uni-svishtov.bg.

Информация за кандидатстване, подбор, отчитане, размер на гранта и партньори на СА „Д. А. Ценов“:

Краен срок за подаване на документи: 5 октомври 2023 г. етвъртък), 17:00 ч.

Изпит за определяне на езиково ниво:
5 октомври 2023 г. (четвъртък) от 10:45 часа във виртуална стая Диагностични езикови изпити (https://bbb.uni-svishtov.bg/b/age-mcm-akn).

Информационен ден:
2 октомври 2023 г. (понеделник) от 10:45 часа във виртуална стая Диагностични езикови изпити (https://bbb.uni-svishtov.bg/b/age-mcm-akn).

Въпроси и допълнителна информация:
email: erasmus@uni-svishtov.bg
тел.: 0631 66440
Еразъм+ офиса на ЦМД