Четвърта кръгла маса „Бизнес лингва – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието“

Екипът на катедра „Чуждоезиково обучение“ към факултет „Финанси“  на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов отправя покана към всички колеги за участие с доклади и споделяне на научни търсения и професионални наблюдения в сферата на съвременното чуждоезиково обучение в Четвърта кръгла маса “Бизнес лингва – актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието”.

Кръглата маса ще бъде проведена на 11 октомври 2024 г. присъствено и чрез видеоконферентна връзка на адрес: https://bbb.uni-svishtov.bg/b/jfq-pqm-d6o

Такса за участие: без такса

За участие се допускат одобрени от Научния и редакционен съвет  материали на български или английски език. Авторите могат да участват с една разработка (в авторство или съавторство), в обем от 4000 до 4800 думи.
Разработките от кръглата маса ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISSN регистрация пред Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и НАЦИД и книжно тяло със собствен издателски номер. Сборникът с резюмета от разработките и програмата на форума ще бъдат публикувани като самостоятелно издание с ISBN.

Важни срокове*:
1. Изпращане на заявка за участие в срок до 09.09.2024 г. на електронен адрес: lingua.tsenov@gmail.com  Заявката следва да съдържа: заглавие на разработката, научно звание, научна степен, име и презиме на автора, афилиация,  резюме от 150 до 200 думи, ключови думи.
2. Потвърждение за приемане на заявката до 16.09.2024 г.
3. Изпращане на разработката за рецензиране до 23.09.2024 г.
4. Потвърждение за приемане на разработката до 04.10.2024 г.
5. Изпращане на разработката в завършен вид за публикуване до 18.10.2024 г.
*Организаторите си запазват правото на промени в посочените срокове. В случай, че Организаторите решат да се съкратят/удължат сроковете, това ще бъде оповестено публично на сайта на кръглата маса.  

Формални критерии към техническото оформление на разработките.
Разработката следва да бъде оформена както следва:

 • Написана под Word for Windows
 • Размер на страницата: 21 см × 29,7 см (А4)
 • Полета: Top: 2 cm, Bottom: 2 cm, Left: 2 cm, Right: 2 cm
 • Заглавие на разработката: Шрифт: Times New Roman, 14 pt, Bold, центрирано.
 • Научно звание, научна степен, име и презиме на автора, афилиация, шрифт Times New Roman, 12 pt, Bold, центрирано.
 • Резюме на разработката: през един празен ред, шрифт: Times New Roman, 11 pt, Justify
 • Ключови думи: през един празен ред от резюмето, шрифт: Times New Roman, 11 pt, Justify
 • JEL: Times New Roman, 11 pt, Justify
 • Основен текст: през един празен ред. Разстояние между редовете: 1 (Single) с отстъп на първи ред 1.15 см (First line).  шрифт: Times New Roman, 12 pt, Justify
 • Номерация на страниците: без номерация
 • Текст под линия – Times New Roman, размер 10 pt; 
 • Таблици, графики и фигури. Следва да бъдат вградени софтуерно в текста; отделени с един празен ред от основния текст. Наименованието и номерацията на фигурите да бъдат поставени под, а на таблиците над тях, изписани с шрифт Times New Roman 12 pt, Bold, Centered.Текстът в таблиците и фигурите се изписват с шрифт Times New Roman 10 pt.
 • Използвана литература: през един празен ред от основния текст, шрифт: Times New Roman, 10 pt, Justify. Използваната литература следва да бъде цитирана  по APA style.
 

N.B.! В случай, че разработката е на български език под списъка с използвана литература се допълват заглавие, научно звание, научна степен, име и фамилия на автора, афилиация, ключови думи и текст на резюмето на английски език, форматирани съгласно горните изисквания!

Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста. За Ваше улеснение препоръчваме да оформяте разработката си директно в шаблон, който е структуриран съгласно вече посочените изисквания.

За по-подробна  информация, посетете сайта на кръглата маса на адрес: https://shorturl.at/fhKUW . На него ще бъдат отразявани и всички актуални промени, свързани с мероприятието.