От 01.01.2017 г. в периодичните издания на СА „Д. А. Ценов” – Свищов за библиографско цитиране на информационни източници ще се използва APA Style (American Psychological Association) – най-често използваният в световната практика стил за писане и цитиране в областта на икономиката, администрацията и управлението.
Една от основните разлики между APA стандарта и досега използвания БДС 17377-96 Библиографско цитиране е в липсата на цитиране под линия, което съответства на цифровия индекс в текста. Под линия при APA стандарта се изнасят само бележки.

За повече подробности погледнете: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

или http://www.calstatela.edu/library/guides/3apa.pdf

Цитиране по APA в основния текст 
При един автор:
A recent study of stress levels (Brown, 1991) reveals gender related differences in these levels.
In a recent study of stress levels, Brown (1991) discusses gender-related differences in these levels.

[Едно скорошно проучване на нивата на стрес  (Brown, 1991) разкрива разликите.....]
[ В едно скорошно проучване на нивата на стрес  Brown (1991) разглежда  разликите..... ]
При двама и повече автори:

(FIRST CITATION) Jones, Brown, Williams, and Smith (1991) found, in a recent study...
(SUBSEQUENT CITATIONS) Jones et al. (1991) found that...

(Първо цитиране) Jones, Brown, Williams, and Smith (1991) откриват в скорошно проучване…
(Следващи цитирания на същите автори) Jones и др. (1991) откриват, че......

При повече от седем автора се цитира само фамилията на първия и се изписва – и др.:
Kisangau et al. (2011) found...
[Kisangau и др. (2011) установяват, ... ]

Без имена на автори: Изписва се името на редактора или организацията

... the book College Bound Seniors (2008)
... a study by the National Kidney and Transplant Division of Urology (1999) shows...

Оформяне на библиографията

Списъкът с референции (използвани източници) трябва да бъде в края на документа. Той предоставя информация, нужна на читателя, за да намери и извлече всеки източник, който се цитира в основния  текст.
Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. По същия начин – всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста.
Списъкът с използвани източници трябва да започва на отделна страница от основния текст. Тази страница се озаглавява Използвани източници (References), като заглавието се центрира в горната част на страницата, не се удебелява, подчертава и не се поставят кавички.
Всички редове след първия при всяко вписване в списъка с използвани източници трябва да бъдат врязани на ½ инч от лявата страна на страницата (висящо вмъкване –Hanging).
Имената на авторите са в инверсия (първо се изписва фамилията). Изписват се фамилията и инициалите на всички автори на дадената разработка. За разделение на имената се използва запетая, а за да се напише последното име, се използва символът &. Всички описания в списъка с използваните източници трябва да са подредени по азбучен ред според фамилията на първия автор на всяка публикация.

Основни форми за книги

Автор(и), инициали. (Година на издаване). Заглавие: Подзаглавие (ако има такова).  
     Местоиздаване: Издател.

Атанасова, А. (2015). Състояние на управленското счетоводство в България:         
     Резултати от емпирично изследване. Варна: Стено.

Коцев, Н., Коцев, Е. & Рускова, С. (2013). Основи на управлението. Русе: Авангард 
принт.

Основни форми за статии

Автор(и), инициали. (Година на издаване). Заглавие: Подзаглавие (ако има такова).  
     Източниктом/годишнина (бр.), страници.

Ненков, В. (2010). Няколко свойства на Фойербаховата конфигурация. Математика и 
     информатика, 35(5 ), 42–61.

 Петров, П. & Иванов, И. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково   
     Обучение, 38(1),10-21.

 

Когато  се цитира списание, в което номерацията на всяка книжка от даден том/годишнина започва със страница 1, тогава номерът на книжката (броят) също трябва да се посочи в библиографското описание на източника така:

Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа 
конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as
measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29(1), 14-24.

Докладите  от конференции следват същата форма, като  в източник се изписва конференцията.

Интернет източниците се цитират по същия начин, като се изписват датата на последното посещение и URL:
Автор/редактор.  Година, месец ден. Заглавие. Последно посещение месец дата,      година, URL.
  Author/editor. (Year, month day). Title. Retrieved (Access date), from (complete URL).
Unlandherm, F. (1997, May 2). Middle East studies resources. Retrieved August 19, 1997 from http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/area/MiddleEast/index.html

Цитираните литературни източници, които са на кирилица, в преведения на английски език вариант на публикацията трябва да се представят с латински букви чрез транслитерация:
Blinov, Vl. (1976). Effektivnosty obucheniya. Moskva: Pedagogika [Блинов, Вл. (1976). Эффективность обучения. Москва: Педагогика].

Ако се използва повече от едно цитиране на източници от един и същи автор [или същата група автори, изброени  в една и съща последователност], публикувани  в една година, в списъка се подреждат по азбучен ред според заглавието на книгата, статията или главата.  До годината се задава  малка буква:
Berndt (1981amakes similar claims…”
Berndt, T. J. (1981a)Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior
between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child 
Development, 52, 536-643.
           

Примери от английски източници: :  http://libguides.willamette.edu/c.php?g=57120&p=367889

Book by one or more main authors
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style (3rd ed.) New York: MacMillan.
Edited book
Letheridge, S., & Cannon, C. R. (Eds.). (1980). Bilingual education: Teaching English as a second language. New York: Praeger.
Book editions
Wink, J. (2005). Critical pedagogy: Notes from the real world (4th ed.). Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
Article or chapter in an edited book
Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L.W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.
Journal article paginated by volume
Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory and Cognition, 3, 635-647.
Barber, A. E., & Roehling, M. V. (1993). Job postings and the decision to interview: A verbal protocol analysis. Journal of Applied Psychology, 78, 845-856.
Horowitz, L. M., Post, D. L., French, R. S., Wallis, K. D., & Siegelman, E. Y. (1981). The prototype as a construct in abnormal psychology: Clarifying disagreement in psychiatric judgments. Journal of Abnormal Psychology, 90, 575-585.
Journal article paginated by issue
Kim, W. Y., & Snider, W. D. (2008). Neuroscience: Overcoming inhibitions. Science, 322(5903), 869-872.
Magazine article
Jensen, L. (1993, December 30). What's love got to do with it. Time, 69, 643-644. 
Newspaper article, no author
Study finds free care used more. (1982, April). APA Monitor, p. 14.
Speech
Simpleton, J. (2009, January). Nationalization of government. Speech presented at the Preservation of Democracy Society, Knoxville, TN.
Television broadcast 
Riker, D. (Director). (2005, February 11). The city: La ciudad [Television broadcast]. Alexandria: Public Broadcasting Service.

ERIC document 
Jordan, W. J., & Nettles, S. M. (1999). How students invest their time out of school: effects on school engagement, perceptions of life chances, and achievement (Report No. 29). Baltimore, MD: Center for Research on the Education of Students Placed at Risk. (ERIC Document Reproduction Service No. ED428174)
Internet resource 
  Author/editor. (Year, month day). Title. Retrieved (Access date), from (complete URL).
Unlandherm, F. (1997, May 2). Middle East studies resources. Retrieved August 19, 1997 from http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/area/MiddleEast/index.html.
Arab Republic of Egypt. (1997, June 1). Retrieved August 18, 1997 from http://menic.utexas.edu/menic/countries/egypt.html.

 

Изисквания за библиографско цитиране по АРА стил

Цитиране в списъка с използвана литература

Цитиране в текста

  1. Book with one author / Книга с един автор

Автор, инициали. (Година на издаване). Заглавие:  
     Подзаглавие (ако има такова). Местоиздаване: Издател.
Hale, P. (2009). Teamwork that works. Auckland: Freewheel Press.
Атанасова, А. (2015). Състояние на управленското счетоводство
    в България:  резултати от емпирично изследване. Варна: Стено.
Note: The first letter of the first word of the main title, subtitle and all proper nouns have capital letters.

"The crux of a team is its leader" (Hale, 2009, p. 45).

2. Book with two or more authors / Книга с двама или повече автори

Автори, инициали. (Година на издаване). Заглавие:    
     Подзаглавие (ако има такова). Местоиздаване: Издател.
Mill, H., Chan, L., & Tamahere, M. (2007). Skills for success. London:
Pearson Education.
Коцев, Н., Коцев, Е. & Рускова, С. (2013). Основи на управлението.
Русе: Авангард принт.

Referencing is accepted as the key to academic success (Mill, Chan & Tamahere, 2007).

3. Print book or report by a corporate author / Публикация от колективен автор
Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2011). Converting potential       into prosperity: New Zealand's commitment to the Pacific.     Ellington, N.Z.: Author.
Note: When the author and the publisher are the same, use Author in the publisher field.

New Zealand's role in the Pacific is changing rapidly (Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2011).

4. Chapter in edited book / Глава от редактирана книга
Brookes, W. (2008). New Zealand leaders. In J. Wilson (Ed.), Making a
   difference to New Zealand (pp. 236-243). Auckland: Pedal Press.

“Today's business students are tomorrow's leaders” (Brookes, 2008, p. 240).

5. Electronic book - from library database/ Електронна книга
Parker, G. M. (2008). Team players and team work: New strategies for
     developing successful collaboration (2nd ed.). Retrieved from EBSCO eBook Collection database.
Note: Rather than entering the Location: Publisher details a statement is added to indicate the database you accessed the e-book from.

The essence of teamwork is communication (Parker, 2008).

6. Web page / Уебстраница
Statistics New Zealand. (2009). New Zealand in profile 2009. Retrieved     from http://stats.govt.nz
Note: Key fields to include with a web page are author (often an organisation), date (where available - otherwise put n.d.), title and URL.

(Statistics New Zealand, 2009).

7. Journal article - academic scholarly (retrieved from a database) with a DOI/ Статия с DOI номер от научно списание
Ruth, D. (2007). Management development in New Zealand. Journal of     European Industrial Training, 31(1), 52-67. doi:10.1108/03090590710721736

Survey results indicate an increase in the number of managers in companies in New Zealand (Ruth, 2007).

8. Journal article - academic scholarly (retrieved from a database) with no DOI / Статия без DOI номер от научно списание
Birkinshaw, J., & Goddard, J. (2009). What is your management model? MIT Sloan Management Review, 50(2), 81-90. Retrieved from ABI/INFORM Global.

"companies are discovering that a distinctive management model can itself be a key driver of its competitiveness" (Birkinshaw and Goddard, 2009, p.82).

9. Journal article - academic scholarly (print version) / Статия от научно списание (печатна версия)
Автор(и), инициали. (Година на издаване). Заглавие: Подзаглавие (ако има такова).       Източниктом/годишнина
     (бр.), страници.
King, J. (2005). Conflict in teams. Journal of Management Studies,     40(3), 26-28.
Ненков, В. (2010). Няколко свойства на Фойербаховата
конфигурация. Математика и информатика, 35(5 ), 42–61.

 Петров, П. & Иванов, И. (2012). Методи за преподаване на чужд
език. Чуждоезиково обучение, 38(1),10-21.

King claims that conflict in teams is inevitable (2005).

10. Journal article - academic scholarly (internet only - no print version) / Статия от научно списание (онлайн версия)
Hsing, Y., Baraya, A., & Budden, M. (2005). Macroeconomic policies and economic growth: The case of Costa Rica. Journal of Applied Business Research, 21(2), 105–112. Retrieved from http://www.cluteinstitute.com/journals/JABR.html

(Hsing, Baraya & Budden, 2005).

11. Magazine article - popular/general interest ( in print) / Статия от списание (печатна версия)
Wane, J. (2012, February). Band of brothers. North & South, 311, 56-  64.

(Wane, 2012).

12. Magazine article - popular/general interest (from database) / Статия от списание (онлайн)
Wane, J. (2012, February). Band of brothers. North & South, 311, 56-64. Retrieved from Australia/New Zealand Reference Centre database.

(Wane, 2012).

13. Newspaper article (from website)  / Статия от вестник (уебсайт)
Hembry, O. (2008, June 25). Fonterra boosts Aussie presence. The New Zealand Herald.Retrieved from www.nzherald.co.nz

Fonterra will be the third largest player in the yoghurt and dairy dessert business in Australia (Hembry, 2008).

14. Newspaper article (from database) )  / Статия от вестник (база данни)
Donovan, B. (2008, August 7). New childcare laws threaten gym creches. New Zealand Herald, p. A03. Retrieved from Newztext Plus database.

(Donovan, 2008).

15. Newspaper article (print version) )  / Статия от вестник (печатна версия)
Cumming, G. (2004, April 5). Investment and risk. The New Zealand Herald, p. B5.
Note: Include p. or pp. before the page number. This is used for newspapers only, not magazines or journals. p. = one page, pp. more than one page.
If page numbers are discontinuous, separate page numbers with a comma, eg, pp. A1, A4-5.

(Cumming, 2004).

16. Personal communication (emails, conversations, interviews) / Цитиране от персонална комуникация (email, интервю)
Note: These are not included in the reference list, although you can include them in your text as a personal communication

Capital gains tax is certain to be introduced within the next four years (T. Franks, personal communication, May 10, 2009).

17. Course handouts or lecture slides / Слайдове с лекции и материали от обучителен курс
Plester, B. (2011). Lecture 3: MGMT 211, Semester 2 [PowerPoint slides]. Auckland, New Zealand: University of Auckland

(Plester, 2011).

18. Conference paper / Доклад от конференция от сайт
Smithson, D. (2011, November). Invisibility in organisations: The role of extraversion and introversion. Paper presented at the Australian Conference for Research in Organisations, Sydney. Retrieved from http://www.rmit.edu.au/2011/conf/smithson.txt
Note: A capital letter is used for all key words in the conference name. Give the month of the conference if the paper has not been formally published.
Conference paper - in published proceedings / Доклад от конференция в отпечатан сборник
To cite published proceedings from a book, use the same format as for a book or book chapter.

 

(Smithson, 2011).

19. При повече от едно цитиране на източници от един и същи автор [или същата група автори, изброени  в една и съща последователност], публикувани  в една година, в списъка се подреждат по азбучен ред според заглавието на книгата, статията или главата.  До годината се задава  малка буква:

Berndt, T. J. (1981a)Age changes and changes over time in prosocial
intentions and behaviorbetween friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions
andbehavior. ChildDevelopment, 52, 536-643.

„Berndt (1981a) makes similar claims…”

ІІ.

За улеснение на авторите и за по-бързото им адаптиране към APA стила на цитиране би спомогнало обстоятелството, че същият е наличен като вградена функционалност в MS Word. От 19.07.2016 всички преподаватели, служители и студенти имат безплатен акаунт в Office 365 и възможност да си инсталират пакета както на личните, така и на служебните компютри. За тази цел препоръчваме да се посети този линк и да се следват зададените стъпки: http://bit.ly/2b0Medj

Видео указания за работа с APA Style в Microsoft Word