ОКС "Магистър", дистанционна форма, ПБ
Учебен план на магистърска програма "Международен туризъм"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Английски език З 42 14 6 1
Външнотърговски режими З 42 14 6 1
Международна икономика З 42 14 6 2
Международно управление на човешките ресурси З 42 14 6 2
Бизнес комуникации З 42 14 6 2
2 семестър
Фирмена интернационализация З 42 14 6 1
Международен туристически бизнес З 42 14 6 1
Външнотърговски операции З 42 14 6 2
Международна инвестиционна политика З 42 14 6 2
Международен маркетингов мениджмънт З 42 14 6 2
3 семестър
Международен бизнес З 42 14 6 1
Глобален туризъм З 42 14 6 1
Финансови и кредитни операции в туристическия бизнес З 42 14 6 2
Корпоративна социална отговорност в международния туризъм З 42 14 6 2
ПР в сферата на туризма З 42 14 6 2
Факултативен блок I ФИ 42 14 6 2
4 семестър
Управление на международни туристически дестинации З 42 14 6 1
Проектни екипи
Управление на човешките ресурси в туристическата индустрия
И 42 14 6 1
Магистърски семинар по Международен туризъм З 14 14 3 1
Защита на дипломна работа З 0 0 15 2
Факултативен блок II ФИ 42 14 6 1
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)