ОКС "Магистър", дистанционна форма, СН
Учебен план на магистърска програма "Международен туризъм"
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)