Квалификационна характеристика
на магистърска програма "Международен бизнес и мениджмънт"

1. Обща характеристика на специалността

Съвременното развитие на международните икономически отношения в световното стопанство определя потребността от квалифицирани кадри, които умеят да оперират еднакво умело както на националния, така и на международните пазари. Магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт” обхваща широк спектър от учебни дисциплини, чиято основна цел е подготовка  на специалисти, способни да се реализират успешно на международната сцена. Учебната програма осигурява придобиване на теоретична и приложна подготовка в областта на международни икономически сравнения, международните стратегии и бизнес алианси, експортния маркетингов мениджмънт, международния финансов мениджмънт, международното застраховане, международната реклама и отговорния и устойчив бизнес в глобална среда.

2. Образователни цели

Целта на обучението е да формира у обучаемите умения и компетенции, които да им осигурят международна перспектива и инструментариум за успешно опериране международните пазари. 

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се осъществява на база утвърдена учебна документация и технология на обучение, съобразена с най-добрите съвременни университетски практики и технологични тенденции. Обучението по магистърската програма се реализира в редовна и дистанционна форма. Продължителността му  за студенти редовно и дистанционно обучение СН е 1 учебна година, а за студенти дистанционно ДН и ПБ - две учебни години. Всеки семестър е разделен на два модула. По време на обучението студентите от всички форми имат възможност за международна академична мобилност чрез системата за натрупване и трансфер на кредити.

4. Знания

Магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ предоставя знания за:
•    основните тенденции и спецификата на функциониране на съвременното световно стопанство;
•    възможните стратегии за осъществяване на международен бизнес;
•    особеностите при излагане на реклами на глобалните пазари от страна на бизнес организациите;
•    възможностите и спецификата на международното застраховане;
•    вариациите при вземането на финансови и инвестиционни решения;
•    стратегическото бизнес сътрудничество.
 

5. Умения

Магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ развива умения за:
•    анализиране и оценяване на протичащите икономически процеси в глобалното стопанство;
•    изпреварващо и иновативно мислене при опериране на международните пазари;
•    вземане на управленския решения в международна пазарна среда и интердисциплинарен подход при решаване на практически проблеми;
•    организиране и координиране на международните операции в корпорациите
•    събиране, обработване и анализ на информация с използване на подходящи методи и техники, в т.ч. количествени;
•    разширяване и развиване на знанията;
•    общуване в чуждоезикова среда.

6. Компетентности

Обучаваните в МП „Международен бизнес и мениджмънт” придобиват компетенции, свързани с поддържане на широка осведоменост за новостите в областта на икономиката на знанието. В тях се изграждат умения за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване.  Създават се умения за поддържане на професионални взаимоотношения, изградени на основа на общи интереси за работа в екип. Формира се професионална мотивираност и отношение към бъдещата професия. Развива се аналитичното, конструктивното мислене и критична наблюдателност. 

6.1. Самостоятелност и отговорност

•    гъвкавост и адаптивност;
•    поемане на отговорност;
•    самостоятелен опит за разрешаване на проблеми от реалната среда и вземане на управленски решения;
•    независимост от външни ресурси и външно влияние;
•    управление на процеси и дейности.
 

6.2. Компетентности за учене

•    аналитично мислене;
•    непрекъснато учене и развитие;
•    постоянно подобряване.
 

6.3. Комуникативни и социални компетентности

•    презентиране и комуникация на чужд език;
•    изграждане и управление на взаимоотношения с контрагенти;
•    междукултурна толерантност и управление на междукултурните различия.

 

6.4. Професионални компетентности

•    анализ на икономическото състояние на страните и оценка на тяхната конкурентоспособност;
•    вземане на решения за управление на фирмата;
•    прилагане на подходящи фирмени стратегии;
•    прилагане на различни методи за анализ на международната среда и международните пазари;
•    прилагане на познанията за международно застраховане;
•    вземане на финансови и инвестиционни решения;
•    изготвяне на доклади и отчети и др.

 

7. Кратка характеристика на академичния състав

Академичният състав на катедра “Международни икономически отношения” включва хабилитирани преподаватели, доктори и консултанти по отделните дисциплини. Широките международни връзки, многобройните международни проекти и непрекъснатият обмен на кадри и на знания между катедра “Международни икономически отношения” и чуждестранни висши учебни заведения са гаранция за високата адаптивност на обучаваните по специалността към динамиката на международната среда, както и са гаранция за непрекъснатото научно развитие на академичния състав.

8. Професионална реализация

Завършилите магистърската програма „Международен бизнес и мениджмънт” могат да работят във всички стопански единици, които извършват външноикономическа дейност, в търговските представителства, международните икономически организации, международната банкова, транспортна и спедиционна дейност като специалисти, експерти, функционални мениджъри и ръководители.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Завършилите магистърската програма по „Международен бизнес и мениджмънт“ към специалност „Международни икономически отношения“ придобиват образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА.