ОКС "Магистър", дистанционна форма, ДН
Учебен план на магистърска програма "Валутен, митнически и данъчен контрол"
Дисциплина Вид Л У Кредити Модул
1 семестър
Икономикс (Микроикономика и Макроикономика) З 42 14 6 1
Международна икономика З 42 14 6 1
Теория на контрола З 42 14 6 2
Данъчен контрол и администрация З 28 28 6 2
Анализ на производствения и търговския бизнес З 28 28 6 2
2 семестър
Митнически контрол З 42 14 6 1
Финансов анализ З 28 28 6 1
Вътрешен контрол З 28 28 6 2
Методика на контрола З 42 14 6 2
Одит З 42 14 6 2
3 семестър
Технология на валутния контрол З 28 28 6 1
Международно митническо сътрудничество З 42 14 6 1
Технология на данъчния контрол З 28 28 6 2
Технология на митническия контрол З 28 28 6 2
Данъчно облагане на вътрешнообщностната търговия З 42 14 6 2
Факултативен блок I ФИ 42 14 6 2
4 семестър
Митническо представителство З 42 14 6 1
Данъчни процедури при трансферното ценообразуване
Управление на дистрибуцията и логистиката
И 42 14 6 1
Магистърски семинар по Валутен, митнически и данъчен контрол З 14 14 3 1
Защита на дипломна работа З 0 0 15 2
Факултативен блок II ФИ 42 14 6 1
*Забележка:
З - Задължителна
Ф - Факултативна
С - Специализираща (за студенти от други спец.)
И - Избираема
ФИ - Факултативна (избор)