1. Обща характеристика на специалността

Магистърска програма „Финансов мениджмънт” към специалност “Финанси” е водеща магистърска програма в Сто¬пан¬ска академия “Д. А. Ценов”. Тя оли¬цет¬ворява духа и волята на Дарителя във Висшето търговско училище в Свищов да се преподават ”…търговските науки; финансовите науки; търговското право; банковото дело; науките по застрахователното дело; и др.” Това характеризира специалността като традиционна и съответстваща на мисията и задачите на висшето училище. Специалността е акредитирана от Националната агенция по оценяване и акредитация още Протокол № 29/02.10.2003 г. и регулярно потвърждаващо позитивно оценявана с оценка, която позволява организиране на обучение за придобиване на ОКС „Магистър” по магистърска програма „Финансов мениджмънт” към специалност „Финанси”. 

2. Образователни цели

Висшата образователна цел магистърска програма „Финансов мениджмънт” към специалност “Финанси” е трайното осигуряване на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за всички звена на финансовата и банковата система в България и Европейския съюз. Съобразно формулираната висша образователна цел обучението по магистърска програма „Финансов мениджмънт” включва теоретична и приложна подготовка в областта на фирмените финанси и инвестициите. Специалността има за свои главни цели професионалната подготовка на студентите за нуждите на фирмения финансов мениджмънт, капиталовия пазар, регулаторните органи, финансовата администрация и банковата система.

3. Организация и продължителност на обучението

Подготовката на студентите се администрира чрез учебна документация отговаряща на най-добрите съвременни университетски практики и осигуряващ академична мобилност на студентите чрез системата за натрупване и трансфер на кредити. Съдържанието на учебния план и учебните програми е конвергентно с това на висшите училища от страните от Европейския съюз. То се осъществява в съответствие с действащото финансово, банково, данъчно и търговско законодателство. Подготовката на студентите от специалността се осъществява в редовна, дистанционна и задочна форми на обучение. Технологията на реализация на учебния процес включва модули и решения от дистанционното и електронно обучение.

4. Знания

Обучението по магистърската програма формира знания по въпросите на управлението на капиталите във фирмата, опциите и деривативните стратегии, капиталовото бюджетиране, управлението на човешките ресурси, бюджетното управление на фирмата, международния финансов мениджмънт, управлението на дълга, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси, бизнес-структури и подчинен персонал.

5. Умения

Завършилите магистърска програма „Финансов мениджмънт” към специалност “Финанси” притежават практически умения за професионално интерпретиране и прилагане на финансовото законодателство; прилагане конкретни методи и технологии в процеса на събиране на държавните приходи; използване отчетността за анализиране на финансовото състояние на данъкоплатците, прогнозиране бъдещото развитие на ключови параметри на макроикономическо равнище и на пазарите; интерпретиране в дълбочина на финан¬совия баланс и счетоводния отчет на фирмите, вещо управление на ресурсите и акти¬вите на стопански субекти от всички сфери на икономиката; вземане на оптимални инвестиционни, финансови и кредитни решения; формират и управление на портфейли от ценни книжа, валутни активи, инвестиционни проекти и кредитни портфейли.
 

6. Компетентности

Студентите получават практически навици за управление на парите и паричните потоци, анализ на финансовото състояние на фирмите и банките, изграждане и управление на портфейли от ценни книжа, дългосрочно и краткосрочно финансиране на икономическите агенти, управление на валутните позиции и операции на фирмите и банките, инвестиции в ценни книжа и капиталово-бюджетни проекти, бизнес оценяване, оперативен финансов мениджмънт, управление на държавния и общинския дълг, оптимизиране капиталовата структура на фирмата, формиране на аналитични и синтетични бюджети, многовалутно финансиране ресурсните потребности на фирмата.

6.1. Самостоятелност и отговорност

Студентите, обучавани в специалност „Финанси” култивират компетенции за самостоятелна работа - учебна, научно-приложна и екипна. Те са в състояние да поемат отговорност за изпълнение на професионални задачи на експертно ниво.

6.2. Компетентности за учене

Компетентността за учене се развива чрез осигуряване на учебния процес с учебна литература и методически пособия, базирани върху най-новите достижения в съвременната икономическа и финансова теория и практика. Чрез работа в специализирани аудитории и кабинети, он-лайн достъп до библиотечни единици, научна периодика и бази данни, учебният процес търпи еволюция от класическата аудитория във виртуална класна стая с 24-часова ресурсна осигуреност за учене. 
 

6.3. Комуникативни и социални компетентности

Комуникативността и социалните компетентности се развиват както чрез осигуряване на мултиезикова подготовка, така и чрез активна работа със студентския съвет и катедрата за култивиране на потенциала на студентите за поемане на отговорност, изследване и активна студентска позиция. Всяка група обучавани студенти има групов наставник от катедрения състав, осигуряващ пряка линия за контакт и комуникация между студенти и преподаватели, включително за подкрепа на инициативи както „отдолу – нагоре”, така и такива за факултетен, академичен, национален и международен характер.

6.4. Професионални компетентности

Към катедрата е създадено специализирано училище за авангардни финансови изследвания. Осигуряването с профилирани компютърни и мултимедийни аудитории, учебната литература, възможността за профилиране и специализация формират високо ниво на конкурента професионална компетентност. Казусният метод в учебния процес изгражда компетенции за решаване на реални проблеми от практиката с компютърно генерираната уникална за всеки студент индивидуализация на влияещите финансови параметри.

7. Кратка характеристика на академичния състав

Водещата обучението по магистърска програма „Финансов мениджмънт” към специалност „Финанси” катедра “Финанси и кредит” е първата самостоятелно обособена катедра (основана на 10,04,1952 год.) по финансови науки в България (http://www.uni-svishtov.bg/finance/). В продължение на десетилетия тя е единственият център у нас, обучаващ специалисти с висше образование за нуждите на финансово-кредитната система. В катедрата работят 15% от хабилитираните преподаватели на СА „Д.А.Ценов”. Учебният процес се осигурява от висококвалифициран академичен състав от професори и доценти, доктори по икономика и асистенти. Преподавателският състав осигурява с авторски учебници и пособия всички учебни курсове развивани от катедрата за нуждите на специалността. Научните изследвания на академичния състав от катедра „Финанси и кредит”, монографиите, докторатите и хабилитационните трудове обновяват перманентно съдържанието на учебните курсове.

8. Професионална реализация

Възпитаниците на магистърска програма „Финансов мениджмънт” към специалност “Финанси” намират успешна реализация в инвестиционните посредници, финансово-брокерските къщи, финансово-кредитните институти, малките и средни предприятия, големите фирми, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравно-осигурителни фондове), системата на министерство на финансите, митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации, структурите на Европейския съюз и др. Сред професиите и длъжностите, където възпитаниците на специалността реализират успешна кариера изпъкват: корпоративен финансов мениджър, валутен дилър, брокер, инвестиционен банкер, кредитен инспектор, митнически агент, инвестиционен посредник, финансов аналитик, държавен експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, финансов директор и т.н.

9. Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация

Образователно-квалификационната степен на завършилите специалността е “магистър”, а квалификационното наименование -  “икономист”.