МАТЕМАТИКА

 

1. Рационални числа. Абсолютна стойност на рационално число. Разлагане многочлени на множители. Ирационални изрази. Тъждествени преобразувания на рационални изрази.
2. Линейни уравнения с едно неизвестно. Линейни неравенства с едно неизвестно.
3. Системи линейни уравнения с две неизвестни.
4. Квадратни уравнения. Квадратни неравенства. Биквадратни уравнения.
5. Рационални уравнения и неравенства.
6. Ирационални уравнения.
7. Степен и логаритъм. Изчисления със степени, корени и логаритми.
8. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия.
9. Функция на една променлива. Линейна функция. Квадратна функция. Най-голяма и най-малка стойност на функция.
10. Отсечка. Деление на отсечка в дадено отношение.
11. Успоредни прави. Ъгли, получени при пресичане на две успоредни прави с трета.
12. Окръжност. Ъгли, свързани с окръжността.
13. Триъгълник. Еднакви триъгълници. Неравенства в триъгълника.
14. Забележителни точки в триъгълника.
15. Свойства на ъглополовящите в триъгълника.
16. Подобни триъгълници.
17. Зависимости между дължините на отсечки в триъгълника и окръжността.
18. Четириъгълник. Вписан и описан четириъгълник.
19. Лице на триъгълник, четириъгълник и многоъгълник.
20. Дължина на окръжност. Лице на кръг.
21. Преобразуване на тригонометрични изрази.  
22. Приложение на тригонометрията в планиметрията. Синусова и косинусова теорема.

23. Взаимни положения на точки, прави и равнини в пространството.
24. Многостени. Призма. Пирамида.
25. Цилиндър. Конус. Сфера. Кълбо.

* * *

Целесъобразно е подготовката за изпита да се извършва на два етапа. През първия етап кандидат-студентът следва да овладее задълбочено различните понятия, теореми и формули, като се използват учебниците за задължителна подготовка по математика от V до XII клас. В този преговор той трябва да си изясни приложението на всяка теорема и формула. Вторият етап от подготовката е свързан с демонстриране на умения за прилагане на придобитите теоретични знания при решаването на задачи. Уместно е да се използват учебни помагала, предназначени за подготовка на кандидат-студенти. Тук най-същественото е да се вникне в методите за решаване на задачите и открояването на отделните етапи в решенията им.

За да бъде резултатна Вашата подготовка и успешно представянето Ви на кандидат-студентския изпит е важно да имате изградена правилна стратегия. На финалния етап от подготовката си решавайте тестове от показаните в препоръчителната литература.

* * *

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

 

1. Учебниците по математика за 5-12 клас, задължителна подготовка.

2. Тодоров, Д., Н. Божинов, М. Узунов и др. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври), Модул 2: Математика – основи (Обща част). Университет за национално и световно стопанство, София, 2007.

3. Тодоров, Д., Н. Божинов, М. Узунов и др. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври). Модул 3: Математика (Специална част). Университет за национално и световно стопанство. София, 2007.

4. Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Специална част. Модул 3. Математика. София, УНСС, 2007.

5. Стефанов, С., К. Чиприянова, М. Шопова. Тестове за кандидат-студенти. Математика I и II ниво, 2007, Свищов, АИ “Ценов”.

6. Интернет-базиран курс за кандидат-студенти по Математика: http://moodle.eacademy.bg.