1. Рационални числа. Абсолютна стойност на рационално число. Разлагане многочлени на множители. Ирационални изрази. Тъждествени преобразувания на изрази.
2. Линейни уравнения с едно неизвестно. Линейни неравенства с едно неизвестно.
3. Системи линейни уравнения с две неизвестни.
4. Квадратни уравнения. Квадратни неравенства.
5. Биквадратни уравнения. Ирационални уравнения. Текстови задачи, решавани с квадратно уравнение.
6. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
7. Аритметична прогресия. Геометрична прогресия.
8. Показателни и логаритмични уравнения.
9. Линейна и квадратна функции. Най-голяма и най-малка стойност на функция.
10. Преобразуване на тригонометрични изрази.
11. Приложение на тригонометрията в планиметрията.
12. Еднакви триъгълници. Неравенства в триъгълника.
13. Успоредни прави. Четириъгълник.
14. Забележителни точки в триъгълника.
15. Окръжност. Ъгли, свързани с окръжността. Вписан и описан четириъгълник.
16. Свойства на ъглополовящите в триъгълника.
17. Подобни триъгълници.
18. Зависимости между дължините на отсечки в триъгълника и окръжността.
19. Лице на триъгълник, четириъгълник и многоъгълник.
20. Дължина на окръжност. Лице на кръг.
21. Аксиоми в стереометрията и следствия от тях.
22. Взаимни положения на прави в пространството.
23. Успоредност между права и равнина в пространството. Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонена. Перпендикулярност между права и равнина.
24. Успоредни равнини. Перпендикулярни равнини.
25. Многостени. Призма. Пирамида.
26. Цилиндър. Конус. Сфера. Кълбо.

*     *     *

Конкурсният изпит по Математика е писмен, с продължителност 3 часа. Представлява решаване на тест, включващ 60 задачи, в които се използват знания от задължителната учебна програма в българските училища. Всички задачи от теста са с избор на отговор (затворени въпроси). Верният отговор е само един от изброените пет.
Оценяването на отговорите Ви се извършва по следния начин:
- за всеки верен отговор се присъждат по 4 точки;
- за всеки грешен отговор; посочен повече от един отговор на задача или за непосочен отговор, получавате 0 точки.
Сумата от точките формира Вашия точков резултат, който след това се преобразува в цифрова оценка по шестобалната система, позната Ви от училище.

Целесъобразно е подготовката за изпита да се извършва на два етапа. През първия етап кандидат-студентът следва да овладее задълбочено различните понятия, теореми и формули, като се използват учебниците за задължителната подготовка по математика от V до XII клас. В този преговор той трябва да си изясни приложението на всяка теорема и формула. Вторият етап от подготовката е свързан с демонстриране на умения за прилагане на придобитите теоретични знания при решаването на задачи. Уместно е да се използват учебни помагала, предназначени за подготовка на кандидат-студенти. Тук най-същественото е да се вникне в методите за решаване на задачите и открояването на отделните етапи в решенията им.
За да бъде резултатна Вашата подготовка и успешно представянето Ви на кандидат-студентския изпит е важно да имате изградена правилна стратегия. На финалния етап от подготовката си решавайте тестове от показаните в препоръчителната литература.

*     *     *

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Учебниците по математика за 5-12 клас, задължителна подготовка.
2. Тодоров, Д., Н. Божинов, М. Узунов и др. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври), Модул 2: Математика – основи (Обща част). Университет за национално и световно стопанство, София, 2007.
3. Тодоров, Д., Н. Божинов, М. Узунов и др. Ръководство за самоподготовка с примерни тестове (За кандидат-студенти бакалаври). Модул 3: Математика (Специална част). Университет за национално и световно стопанство. София, 2007.
4. Единен приемен изпит за кандидат-студенти. Специална част. Модул 3. Математика. София, УНСС, 2007.
5. Стефанов, С., К. Чиприянова, М. Шопова. Тестове за кандидат-студенти. Математика I и II ниво, 2007, Свищов, АИ “Ценов”.
6. Интернет-базиран курс за кандидат-студенти по Математика: http://moodle.eacademy.bg.