ИКОНОМИКА

Тема 1. Организация и функциониране на икономиката. Същност на системата на икономиката. Типове икономически системи - традиционна, частно-пазарна, централно-управлявана, смесен. Ключови проблеми на икономиката.

Тема 2. Потребности, благо, продукт и стока. Същност и видове блага. Същност и свойства на стоката, видове стоки.

Тема 3. Търсене и предлагане на стоки. Индивидуално и групово търсене на стоки. Закон на търсенето. Фактори на търсенето. Стоково предлагане. Закон на предлагането. Фактори на предлагането. Еластичност на търсенето и предлагането.

Тема 4. Пазарно равновесие. Същност на пазарното равновесие: равновесна цена, равновесни количества и пазарно равновесие. Излишно търсене и дефицит. Излишно предлагане. Нарушаване и възстановяване на пазарното равновесие. Текущо, краткосрочно и дългосрочно пазарно равновесие.

Тема 5. Краткосрочно приспособяване на производството. Производство – същност и фактори на производството. Краткосрочен период. Общ, среден и пределен продукт на труда. Закон за намаляващата възвръщаемост на производството. Етапи на изменение на ефективността. Равновесие на производителя.

Тема 6. Дългосрочно приспособяване на производството. Дългосрочен период и технологичен избор. Механизъм на равновесие на производителя. Ефект на заместването и ефект на дохода при производството. Икономии и загуби от мащаба на производството.

Тема 7. Производствени разходи и приходи. Същност и видове разходи (постоянни, променливи, общи, средни, пределни; явни (експлицитни) и неявни (имплицитни). Минимизиране на производствените разходи в кратък срок: критерии МС = АТС. Приходи и доходи. Общ, среден и пределен приход. Същност и форми на доходите.

Тема 8. Организация на бизнеса. Фирмите – основни икономически субекти. Избор на организационно-правна форма на фирмена дейност: еднолични, дружествени фирми и кооперации – предимства и недостатъци.

Тема 9. Конкуренция. Същност, видове и значение на конкуренцията. Съвършена конкуренция. Условие за възникване и характерни черти. Подходи на ценообразуване при съвършената конкуренция.

Тема 10. Несъвършена конкуренция. Същност и причини за възникване на несъвършената конкуренция. Основни форми - монополистична конкуренция, чист монопол и олигопол.

Тема 11. Пазар на труда и работната заплата. Обща характеристика на трудовия пазар. Търсене и предлагане на труд при съвършена конкуренция. Пазарно равновесие на трудовия пазар. Работна заплата – същност и видове.

Тема 12. Капитал и лихва. Същност на капитала. Основен и оборотен капитал. Амортизация и изхабяване на капитала. Методи на амортизация. Същност и норма на лихвата. Фактори. Номинален и реален лихвен процент. Покупна цена на капиталовите активи.

Тема 13. Пазар на земята. Поземлена рента. Особености на земята като производствен фактор. Рентата като факторен доход. Рента и аренда. Видове ренти. Диференциална рента. Търсене и предлагане на земя. Цена на земята.

Тема 14. Измерване на икономическата активност. Брутен вътрешен продукт. Подходи за измерване. Номинален и реален, потенциален и фактически БВП. Други показатели на макроикономическата активност. Предимства и недостатъци при измерване на БВП.

Тема 15. Съвкупно предлагане. Същност и фактори на съвкупното предлагане. Краткосрочна крива на съвкупното предлагане: конфигурация на кривата. Дългосрочна крива на съвкупното предлагане – ценови и неценови фактори и механизъм на нейното изместване.

Тема 16. Съвкупно търсене. Същност и компоненти. Потребление и спестяване. Зависимост “доход-потребление-спестяване”. Инвестиции. Същност, видове, източници. Държавни разходи – същност и видове. Чист износ.

Тема 17. Макроикономическо равновесие. Същност, видове. Модели на макроикономическо равновесие – класически, кейнсиански, монетарен.

Тема 18. Икономически растеж. Понятие, значение и видове икономически растеж. Измерване на икономическия растеж. Фактори на икономическия растеж. Основни типове икономически растеж: екстензивен и интензивен.

Тема 19. Икономически цикли. Обща характеристика на цикличното развитие. Видове икономически цикли. Бизнес  цикъл: фази, характеристика и последици. Подходи за обяснение на причините и механизмите на бизнес циклите.

Тема 20. Заетост и безработица. Трудови ресурси и заетост на работната сила. Безработица – същност, измерване и форми. Естествена норма на безработицата. Подходи за обяснение на причините за безработицата.

Тема 21. Инфлация. Същност и измерване. Видове инфлация. Икономически и социални ефекти от инфлацията.

Тема 22. Банки, паричен пазар и парична политика. Търсене и предлагане на пари. Банките и паричното предлагане, депозитен мултипликатор. Парични агрегати. Същност и основни функции на Централната банка. Цели, видове и инструменти на паричната политика.

Тема 23. Фискална политика на държавата. Същност и структура на държавния бюджет. Същност, цели и инструменти на фискалната политика. Видове фискална политика: недискреционна и дискреционна, експанзивна и рестриктивна политика. Данъци и данъчен мултипликатор.

Тема 24. Външна търговия. Интернационализация и глобализация на икономиката. Тенденции на външната търговия. Сравнителни предимства и изгоди. Измерители на външнотърговската дейност. Външнотърговска политика. Тарифни и нетарифни ограничения.


І. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

1. Кирев, Л. и колектив. Микроикономика. Седмо преработено и допълнено издание, В. Търново, Абагар, 2015.
2. Кунев, Кр. и колектив. Макроикономика, Шесто преработено и допълнено издание, В. Търново, Абагар, 2016.

3. Кирев, Л. и колектив. Микроикономика – тестове, задачи и въпроси за дискусия, Свищов, АИ „Ценов“, 2016.

4. Василев, Й. и колектив. Макроикономика – тестове, задачи и въпроси за дискусия, Свищов, АИ „Ценов“, 2017.

5. Кирев, Л. и колектив. Икономика. Сборник от тестове за кандидат-студенти.  В.Търново, Абагар, 2012.

6. Кирев, Л. и колектив. Икономика. Учебно пособие за кандидат-студенти. В.Търново, Абагар, 2006.

7. Кънев, М. и колектив. Обща теория на пазарното стопанство. Микроикономика за професионалните гимназии по икономика и търговия. С., Мартилен, 2004.
8. Кънев, М., Обща теория на пазарното стопанство. Макроикономика за професионалните гимназии по икономика и търговия. С., Мартилен, 2005.

 

ІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Спасов, Тр., Микроикономика. УИ “Стопанство”, 1998.
2. Спасов, Тр., Макроикономика. УИ “Стопанство”, 2001.
3. Микроикономика. Под общата редакция на доц. д-р З. Младенова. Варна, Стено, 2001.
4. Макроикономика. Под общата редакция на доц. д-р В. Владимиров. Варна, Стено, 2005.
5. Икономикс. Учебен речник, ч. І, от А до К. С., 1993.
6. Икономикс. Учебен речник, ч. ІІ, от Л до Я. С., 1993.

 

Указания

Икономическата теория, включена в курсовете по Микроикономика и Макроикономика е основата за изучаване на системата на икономиката. Тя дава основните знания, свързани със структурата и функционирането на икономическата система на различни равнища – домакинства, фирми, национално стопанство. В тази теория са заложени и основните понятия и подходи за изучаване на поведението на основните микроикономически единици (индивиди, домакинства, фирми) и тези, свързани с изследването на функциите на икономиката като цяло.

Икономическата теория изучава стопанския живот на обществото, в резултат на което хората получават възможност за избор на най-ефективния начин на използване на факторите на производството с цел разрешаване на противоречието между неограничеността на потребностите и ограничените ресурси за тяхното задоволяване. Икономическата теория дава знания и спомага за изработване на икономически начин на мислене, за вземане на правилни и обосновани решения в деловия живот.

Програмата, изготвена за електронния тестов приемен изпит по “Икономика”, обхваща учебен материал, изучаван в професионалните гимназии по икономика и търговия. В програмата не са засегнати всички теми от изучаваните курсове по Микроикономика и Макроикономика в средните училища, както и всички въпроси от дадена тема. Поради това в изпитния тест не са включени въпроси по темите, които не фигурират в настоящата програма.