ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Кандидатстудентските изпити по чужди езици в СА “Д. А. Ценов” се провеждат под формата на електронен тест, на една и съща, предварително оповестена на сайта на Академията дата и имат времетраене два астрономически часа.

Структура на теста.

Тестът по чужд език (английски, немски, руски) се състои от общо 60 въпроси от типа множествен  избор и включва следните компоненти:

 1. Четене с разбиране (научнопопулярни или художествени текстове за четене, към които има въпроси)
 2. Лексико-граматически модул

Езиково ниво

Кандидатстудентският изпит по чужд език е съобразен по трудност с учебните програми в средните общообразователни училища или втори задължителен чужд език в езиковите гимназии.

Цели и изисквания

1. Четене с разбиране

Целта на този компонент е да се провери дали кандидат-студентите могат да разбират ключова информация в непознат за тях текст. Въпросите от тази част на теста се състоят от кратки текстове след които следва въпрос или твърдение и предложени четири възможни отговора, от които е верен само един. Възможно е в текста да има непознати думи, като се очаква кандидат-студентите да могат да установят значението им от контекста.

2. Лексикограматически модул

С този компонент се определянивото на владеене на лексикален и граматически материал, изучаван в средното училище. Предложените възможни отговора са четири, от които само един от тях е правилен.

Оценяване

Всички въпроси са с еднакво относително тегло и носят еднакъв брой точки, които се сумират и приравняват към оценка от 2 до 6.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва да са овладели практически следния граматически материал:
1. Употреба на определителен и неопределителен член.
2.
Съществителни имена: форми, образуване и употреба.

2. Съществително име: форми за единствено и множествено число; образуване.
3.
Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни.
4.
Прилагателни имена: образуване, степенуване и употреба.
5.
Наречия: видове наречия. Образуване, степенуване и употреба.
6.
Предлози и употребата им.

6. Предлози. Предлози за време и място; задължителна употреба на предлози след определени глаголи.
7.
Числителни: бройни и редни.
8.
Глагол: видове глаголи – смислови, спомагателни и модални, безлична и възвратна употреба на глагола.

8. Глагол: видове глаголи – смислови, спомагателни и модални глаголи.
9. Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни – форми и употреба.

10. Нелични глаголни форми (инфинитив, герундий, причастия).
12.
Страдателен залог на глаголните времена.
13.
Съгласуване на глаголните времена в изречението. Пряка и непряка реч.

14. Словоред на простото изречение. Пряко и непряко допълнение. Обстоятелствени пояснения за време, място и начин.

15. Образуване на въпросителни изречения. Видове.

16. Условни изречения.

 

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Борисова, И. 6 sample tests in English (past papers from the admission exams at “D.A.Tsenov” Academy of Economics). АИ Ценов, Свищов, 2015.
 2. Боянова, С., Илиева, Л. Английска граматика с упражнения. Gaberoff, В. Търново, 2000.
 3. Диков, В., Михайлова, М., Атанасова, Л., Шенкова, Ц. Примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”. АИ Ценов, Свищов, 2011.
 4. Диков, В., Михайлова, М., Атанасова, Л., Стоилова, Д., Шенкова, Ц., Денева, Р., Узунова, Е. Тестови стратегии и примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”. АИ Ценов, Свищов, 2011.
 5. Тодоров, П. English Exam Prep. Абагар, В. Търново, 2014.
 6. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2013.
 7. Murphy, Raymond. English Grammar in UseIntermediate. Cambridge University Press, 2012.

10. Longman Dictionary of Contemporary English.

11. Oxford Advanced Learner’s Dictionary.

 

НЕМСКИ ЕЗИК

За да се справите успешно със задачите от изпита, трябва да имате познания по следния граматически материал:
1.
Глагол (наклонения, времена, правилни и неправилни глаголи).
2. Съществително име (род, число, образуване, склонение, фразеология).
3. Падежи - употреба.
4. Член - употреба на определителен и неопределителен член.
5. Прилагателно име (образуване и видове прилагателни, склонение, степенуване).
6. Предлози.
7. Числителни имена(видове, образуване, употреба).
8. Местоимения (видове, склонения, употреба).
9. Инфинитив (видове, употреба, инфинитивна група).
10. Причастие (видове, употреба).
11. Страдателен залог (видове, образуване на формите, употреба).
12. Наречия (видове, степенуване).
13. Съюзи.
14. Словоред в просто и сложно изречение.
15. Видове подчинени изречения.
16. Определение (видове, включително и разширено определение).

 

 УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Studio 21 A1, A2, B1 – Cornelsen Verlag, Германия
 2. Direkt zwei Deutsch als 2. Fremdsprache – Klett Verlag, Германия
 3. Direkt zur Grammatik – Klett Verlag, Германия
 4. Menschen A1, A2, B1 – Hueber Verlag, Германия
 5. Schritte International 1 - 6 Hueber Verlag, Германия
 6. Berliner Platz neu A1, A2, B1 – Klett Verlag, Германия
 7. Prüfungstraining A1, A2, B1 – TELC Language Tests, Германия

РУСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва практически да са овладели следния граматичен материал:
1. Съществително име – род, число, склонение, неодушевени/ одушевени съществителни, основни падежни значения.

2. Прилагателно име – склонение, съгласуване по род, число и падеж със съществителното име, степени за сравнение.

3. Основни значения на падежите и тяхната употреба без предлози и с предлози.

4. Местоимения – склонение и употреба в речта на основните видове местоимения, включени в учебните програми.

5. Глагол – І и ІІ спрежение на глаголите, вид и време, инфинитив и основни случаи на употребата му в типови фрази, императив и условно наклонение, глаголно управление в рамките на изучената активна лексика, основни модални глаголи, глаголи за движение и употребата им в речта.

6. Числителни – бройни (основни правила за съгласуване със съществителните имена), редни.
7. Наречия – за място и посока, време, начин, въпросителни, количество и степен, предикативни.

8. Предлози и тяхната употреба в речта.

9. Словосъчетания – основни модели за съгласуване, управление и присъединяване.

10. Основни типове модели на простото изречение – двусъставни, едносъставни.

11. Сложно изречение – основни модели на сложносъчинени и сложноподчинени изречения.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Учебници по руски език за СОУ (различни издания).

2. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Морфология. Изд. Велес, 2002.

3. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Синтаксис. Изд. Велес, 2002.

4. Нов руско-български речник, Сергей Влахов, изд. Парадигма, 2007.

5. Практическа руска граматика с упражнения и отговори. Практическая грамматика русского языка, Емилия Гочева, Лиана Гочева, изд. Везни-4.

6. Розенталь, Д. Э. Русский язык. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. Дрофа, М, 2002.

7. Руската граматика в 348 упражнения + 4 комплексни теста, 56 израза за общуване, руско-български речник, скала за самооценка, ключ с отговори, Емилия Гочева, Лиана Гочева, ИК “Колибри” 2008.

8. Русский язык, Учебник, Ирина Иванова, Вера Статева, Петранка Евтимова, изд. Абагар, Велико Търново, 2013.