ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


Кандидатстудентските изпити по чужди езици в СА “Д. А. Ценов” се провеждат на една и съща, предварително оповестена дата  и имат времетраене три астрономически часа.
Изпитът по чужд език (английски, немски и руски) включва следните компоненти:

 

 1. Четене с разбиране (научнопопулярни или художествени текстове за четене, към които има въпроси);
 2. Лексикограматически задачи.

Тестът се състои от общо 60 въпроси от типа поливариантен избор.

Езиково ниво
Кандидатстудентският изпит по чужд език е съобразен по трудност с учебните програми в средните общообразователни училища или втори задължителен чужд език в езиковите гимназии.

Цели и изисквания

 1. Четене с разбиране. Целта на този компонент е да се провери могат ли кандидатите да разбират ключова информация в непознат за тях текст. Към въпросите след текста за четене са предложени пет възможни отговора, от които е верен само един. В текста за четене е възможно да има непознати думи, като се очаква кандидат-студентите да могат да отгатнат значението на такива думи от контекста.
 2. Лексикограматически тест. Целта на този компонент е да се провери нивото на владеене на определен лексикален и граматически материал, изучаван в средното училище. Предложените възможни отговора са пет, от които само един отговор е правилен.

Оценяване
Всички въпроси са с еднакво относително тегло и носят еднакъв брой точки, които се сумират и приравняват към оценка от 2 до 6.

ПРОГРАМА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва да са овладели практически следния граматически материал:
1. Употреба на определителен и неопределителен член.
2. Съществителни имена: форми, образуване и употреба.
2. Съществително име: форми за единствено и множествено число; образуване.
3. Местоимения: лични, показателни, въпросителни, притежателни, неопределителни, възвратни, относителни.
4. Прилагателни имена: образуване, степенуване и употреба.
5. Наречия: видове наречия. Образуване, степенуване и употреба.
6. Предлози и употребата им.
6. Предлози. Предлози за време и място; задължителна употреба на предлози след определени глаголи.
7. Числителни: бройни и редни.
8. Глагол: видове глаголи – смислови, спомагателни и модални, безлична и възвратна употреба на глагола.
8. Глагол: видове глаголи – смислови, спомагателни и модални глаголи. 
9. Глаголни времена: прости, продължителни, перфектни – форми и употреба.
10. Нелични глаголни форми (инфинитив, герундий, причастия).
12. Страдателен залог на глаголните времена.
13. Съгласуване на глаголните времена в изречението. Пряка и непряка реч.
14. Словоред на простото изречение. Пряко и непряко допълнение. Обстоятелствени пояснения за време, място и начин.
15. Образуване на въпросителни изречения. Видове.
16. Условни изречения.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА
1. Борисова, И. 6 sample tests in English (past papers from the admission exams at “D.A.Tsenov” Academy of Economics). АИ Ценов, Свищов, 2015.
2. Боянова, С., Илиева, Л. Английска граматика с упражнения. Gaberoff, В. Търново, 2000. 
3. Диков, В., Михайлова, М., Атанасова, Л., Шенкова, Ц. Примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”. АИ Ценов, Свищов, 2011.
4. Диков, В., Михайлова, М., Атанасова, Л., Стоилова, Д., Шенкова, Ц., Денева, Р., Узунова, Е. Тестови стратегии и примерни тестове за кандидатстудентски изпит по английски език в СА “Д. А. Ценов”. АИ Ценов, Свищов, 2011.
5. Тодоров, П. English Exam Prep. Абагар, В. Търново, 2014.
6. Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2013.
7. Murphy, Raymond. English Grammar in Use – Intermediate. Cambridge University Press, 2012. 

10. Longman Dictionary of Contemporary English
11. Oxford Advanced Learner’s Dictionary

ПРОГРАМА ПО РУСКИ ЕЗИК


КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ трябва практически да са овладели следния граматичен материал:
1. Съществително име – род, число, склонение, неодушевени/ одушевени съществителни, основни падежни значения.
2. Прилагателно име – склонение, съгласуване по род, число и падеж със съществителното име, степени за сравнение.
3. Основни значения на падежите и тяхната употреба без предлози и с предлози. 
4. Местоимения – склонение и употреба в речта на основните видове местоимения, включени в учебните програми.
5. Глагол – І и ІІ спрежение на глаголите, вид и време, инфинитив и основни случаи на употребата му в типови фрази, императив и условно наклонение, глаголно управление в рамките на изучената активна лексика, основни модални глаголи, глаголи за движение и употребата им в речта.
6. Причастия – действителни (активни) и страдателни (пасивни) в сегашно и минало време.
7. Числителни – бройни (основни правила за съгласуване със съществителните имена), редни.
8. Наречия – за място, време, начин.
9. Предлози и тяхната употреба в речта.
10. Словосъчетания – основни модели за съгласуване, управление и присъединяване.
11. Основни типове модели на простото изречение – двусъставни, едносъставни.
12. Сложно изречение – основни модели на сложносъчинени и сложноподчинени изречения.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА
1. Учебници по руски език за СОУ.
2. Грамматика русского языка. Учебник для единой средней политехнической школы с преподаванием на русском языке (для 8, 9 и 10-ых классов). С., Народна просвета (различни издания).
3. Практическа руска граматика с упражнения и отговори. Практическая грамматика русского языка, Емилия Гочева, Лиана Гочева, изд. Везни-4
4. Руската граматика в 348 упражнения + 4 комплексни теста, 56 израза за общуване, руско-български речник, скала за самооценка, ключ с отговори, Емилия Гочева, Лиана Гочева, ИК “Колибри” 2008.
5. Русский язык, Учебник, Ирина Иванова, Вера Статева, Петранка Евтимова, изд. Абагар, Велико Търново, 2013.
6. Розенталь, Д. Э. Русский язык. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. Дрофа, М, 2002.
7. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Морфология. Изд. Велес, 2002.
8. Ненкова, Т. Практическая грамматика русского языка. Синтаксис. Изд. Велес, 2002.
9. Нов руско-български речник, Сергей Влахов, изд. Парадигма, 2007.

ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

От кандидатите с немски език се очаква да имат познания по граматическата структура на езика и да притежават добра комуникативна компетентност. Това включва:
 • познаване на системата от времена (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I и Futur II),
 • умение за използване на падежите в немски език (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ),
 • прилагане на Konjunktiv II за предаване на учтивост,
 • съставяне на формите при силното и слабото склонение на прилагателните имена,
 • умение за използване на страдателен залог (Vorgangspassiv и Zustandspassiv),
 • прилагане на прав словоред в простото и главното изречение и на краен словоред в подчинените изречения,
 • умение за разбиране на съвременни художествени текстове в проза,
 • комуникативна компетенстност за общуване с лекота, което позволява нормален контакт с автентичен носител на езика.
 • умение за активно участие в разговор по познати теми, при което се представя и защитава собствено мнение.

ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРА

1. Direkt - Deutsch als 2. Fremdsprache. Издателство Понс, София 2015
2. Menschen. Издателство Hueber, München 2016
3. Panorama. Издателство Cornelsen, Berlin 2016
4. Stufen International. Издателство Klett България, София 2015
5. Direkt 9. Klasse intensiv. Издателство Понс, София 2010  
6. Dittrich, M. Prüfungstraining B1. Cornelsen, Berlin 2014