1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея:

Катедра "Стратегическо планиране" е основана на 13 януари 1955 г. от доц, д-р (по-късно проф. д-р ик.н.) Петър Мастиков и гл. ас. (по-късно проф. д-р) Иван Дочев. От 1972 година катедрата обучава студенти от специалност “Управление и планиране на  народното стопанство”, която по-късно се трансформира в специалност „Прогнозиране и планиране“.

През 1993 г. преподаватели от катедра „Стратегическо планиране” основават катедра „Международни икономически отношения”, а през 2004 г. - катедра „Маркетинг”.

Понастоящем катедра "Стратегическо планиране" осъществява обучение по две специалности – „Управление на проекти“ и „Публична администрация“, в шест магистърски и в две докторски програми в двете направления – 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика.

Катедрата е участвала в управлението на висшето училище с двама ректори - проф. д.ик.н. Димитър Панайотов и проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов, а също и с няколко зам. ректори и декани на факултети.

Сред най-изявените представители на катедрата са проф. д-р ик.н. Петър Мастиков проф. д.ик.н. Димитър Панайотов, проф. д-р ик. н. Атанас Дамянов, проф. д-р ик. н. Станка Тонкова, проф. д-р Кръстю Папазов, проф. д-р Славчо Славев, проф. д-р Христо Маринов, проф. д-р Румяна Нейкова, проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Маргарита Богданова, доц. д-р Неделчо Митев, доц. д-р Анастасия Марчева и др.

Научните изследвания и учебно-преподавателската дейност на катедрата се развиват в няколко направления, които могат да се обособят като отделни научни школи:

Първото е традиционното и най-старо направление на научните изследвания на катедрата - Планиране и прогнозиране, което се развива както на макроикономическо, така и на фирмено ниво. Сериозни проучвания са направени в теми като стратегическо планиране, планиране на иновациите, управление на риска, корпоративно планиране и др.

Второто направление е Регионално планиране и развитие. То се развива още от 70-те години от преподаватели, като проф. д-р ик. н. Димитър Панайотов, проф. д-р ик. н. Станка Тонкова и др., но през последните години катедрата натрупа критична маса от изследвания, и по мнение на външни експерти, има изключително сериозни постижения в проучването на теорията и практиката на регионалното планиране. Изследванията в тази област са пряко свързани с обучението в магистърска програма „Мениджмънт на териториалното развитие”.

Третото направление е Проблеми на публичния сектор. Повече от половината публикации на преподаватели от катедрата през последните години са свързани с проблеми на публичния сектор. Плод на усилията в тази посока са освен бакалавърската програма, която катедрата развива от 1993 г., още и магистърските програми по „Публична администрация” и по „Образователен мениджмънт”, както и в докторската програма по „Публична администрация”, която е акредитирана през 2017 г.

Четвъртото направление е Управление на проекти – както в публичния, така и в бизнес сектора. Начало на изследванията в тази посока са поставени с монографията на проф. д-р ик.н. Д. Панайотов „Управление чрез проекти”, издадена през 1993 г. Проучванията на преподавателите са провокирани от големия интерес на практиката към управлението на проекти, като инструмент за реализиране на идеи в различни области. Естествен резултат от усилията на катедрата е разработването на магистърска програма по „Управление на проекти”, която стартира през 2015 г., на специалност „Управление на проекти“ в ОКС „бакалавър“, която стартира през учебната 2016/2017 г. и на магистърска програма по „Управление на международни проекти“, която се развива съвместно с катедра МИО на български и на английски език.

През последните години в катедрата се разработват дисертационни трудове по теми, свързани с регионалната конкурентоспособност и икономиката на знанието, перспективите за развитие на възобновяемите енергийни източници, устойчивото регионално и местно развитие,  стратегическия иновационен потенциал на фирмите, планиране на бизнес процесите на ниво организация, управлението на знанието, социални стратегии на българските общини и др.

В процеса на научна дейност са защитени над 40 докторски дисертации и три дисертации за присъждане на научната степен "доктор на икономическите науки".

 

Катедра „Стратегическо планиране“ притежава регистрирана Търговска марка „Най-добра администрация“ в Патентно ведомство на Република България (дарена от проф. д-p Боpиcлав Боpиcов на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ през 2016 г.) и ежегодно, считано от 2014 г., организира и провежда Национален конкурс „Най-добра администрация“ за съответната година. В рамките на конкурса се разработва обективна система за многокритериална оценка на административния капацитет, отразяваща постановките на приложимата нормативна база и добрите практики, както и нейното прилагане към дейността на съответните администрации в страната. Конкурсът се провежда в партьорство с Института по публична администрация към Министерския съвет.

2. Образователен и научен профил на катедрата.

Катедра „Стратегическо планиране“ осъществява обучение пред други специалности по дисциплините: „Управление на проекти“, „Основи на планирането и програмирането“, „Регионална политика и регионално развитие“.

Част от специалните дисциплини, водени пред специалностите „Управление на проекти“ и „Публична администрация“ са: Въведение в проектното управление, Управление на програми и проекти, Системи за финансово управление и контрол, Публична администрация, Пространствен анализ, Регионален маркетинг, Териториално планиране, Териториално и селищно устройство, Управление на риска в проект, Управление на процеси, Управление на качеството и др.

Научноизследователските приоритети на катедрата са в тясна връзка с научните школи, които се развиват. По-конкретно, те са в следните направления:

 • Планиране
 • Регионално развитие
 • Публична администрация
 • Управление на проекти

 

Научноизследователската дейност на преподавателите в катедра „Стратегическо планиране“ е насочена към проучване на международни, национални и местни икономически проблеми и неравновесия. Голяма част от проектите са с научно-приложен характер, като техните резултати се използват за обогатяване и разширяване на учебния материал по преподаваните дисциплини, с оглед постигане на качествено обучение на студентите от специалностите към катедрата.

Международните проекти, реализирани с участието на преподаватели от катедра „Стратегическо планиране“ са финансирани от:

 

 • Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007-2013 г.;
 • Seventh Framework Programme (FP7);
 • Socrates Programme, Action Grundtvig 1;
 • Phare Programme – Cross-border cooperation Bulgaria-Romania;
 • Програма ФАР, бюджетна линия ФАР РГО
 • Austrian Academy of Sciences
 •  Европейска комисия, ГД „Комуникации“, План Д на ЕК за демокрация, диалог и дебат;

Преподаватели от катедра „Стратегическо планиране“ са реализирали множество национални образователни и инфраструктурни проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

Реализирани са и десетки научноизследователски проекти, финансирани със средства от държавната субсидия за НИД

Катедра „Стратегическо планиране“ е била домакин на множество международни научни конференции с участието на представители на университети от десетки страни.

Организирани са няколко Национални ученически състезания по управление на проекти с участието на ученици от цялата страна.

3. Академичен състав

Преподавателите от катедрата са квалифицирани да обучават студенти в двете професионални направления: 3.7. Администрация и управление и 3.8. Икономика. Към март 2018 година хабилитираните лица на основен трудов договор са общо 5, от които двама професори и трима доценти. Хабилитациите са в двете професионални направление: един професор и двама доценти са в направление 3.8. Икономика (Планиране), един професор и един доцент са в направление 3.7. Администрация и управление. В катедрата на основен трудов договор са и четирима главни асистенти доктори. Трима от тях са защитили докторски дисертации в направление 3.8. Икономика, един – в направление 3.7. Администрация и управление. Двама от тях са повишени в академична длъжност главен асистент след конкурс по 3.7. Администрация и управление, а другите двама – по 3.8. Икономика.

Публикациите на академичния състав също са разпределени в двете направления. Те обхващат въпроси на бизнес планирането, стратегическото планиране, разработване на политики, програми и проекти, регионално планиране и прогнозиране и т.н. (в направление 3.8. Икономика) и на публичната администрация, административния капацитет, управление на знанието и т.н. (в направление 3.7. Администрация и управление).

Експертни и консултантски дейности, осъществявани от членовете на катедрения състав.

 • Оценка на научноизследователски проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (като част от международен екип за оценка на проекти);
 • Разработване на Общински планове за развитие и други стратегически документи, извършване на предварителни, междинни и последващи оценки;
 • Извършване на анализ на потенциала и възможностите за реализацията на проекти чрез публично-частно партньорство в РБългария;
 • Разработване на проектни предложения за кандидатстване за БФП по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • Разработване на Стратегия за управление на риска в общини, в т.ч. обследване, оценка и анализ на риска и предложения за възможни реакции на рисковете;
 • Участие в заседания на Регионален съвет за развитие на Северозападен и Северен централен район за планиране;
 • Участие в Комитета по наблюдение на Програма INTERREGV-A RomaniaBulgaria;
 • Изготвяне на стратегии за развитие на фирми и др.
4. Партньорства и членства

Катедра „Стратегическо планиране“ е инициатор и учредител на Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ (НАПП) - организация на физически и юридически лица, специализирани в областта на планирането, разглеждано в широк смисъл като процес на разработване на прогнози, планове, стратегии, програми и проекти, за осъществяване на дейност в обществена полза.

Мисията на НАПП е да допринася за повишаване на професионализма в областта на планирането и за подобряване качеството на плановия процес и плановите документи на национално, регионално, областно, общинско и фирмено ниво. НАПП притежава административния и научен капацитет за разработване на национални, регионални и фирмени стратегии, планове, програми и проекти. Има богат опит в разработването на методически ръководства, вътрешни правила и процедури за планиране и управление на проекти. Изготвя предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически, планови и програмни документи, оценки на въздействието, екологични оценки и др. Сдружението е учредено на 24.09.2015 г. Вписано е в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Великотърновския окръжен съд с Решение № 162 от 17.12.2015 г. и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на правосъдието под № 20160302009. В НАПП членуват физически и юридически лица, между които академични преподаватели, представители на неправителствения и бизнес сектори, както и социално-икономически партньори.

Катедрата „Стратегическо планиране“, като обучаваща по специалността „Публична администрация“, е реалната страна в подписания през 2014 г. Меморандум за сътрудничество между Института по публична администрация (ИПА), Администрацията на Министерски съвет (АМС) и висшите училища, обучаващи студенти в специалност „Публична администрация“.

Катедрата има сключени няколко Меморандума за сътрудничество с организации от практиката, както следва:

Община Белене

Община Русе

Община Сливница

Община Оряхово

Община Бяла Слатина

Представители на катедрата членуват в Съюза на учените в България и Българската асоциация по управление на проекти.