Докторант: Иванка Стефанова Янкова -№ D010118203 - Редовна форма
Зачислен на: 01.01.2019 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Маргарита Стефанова Шопова
Тема: Статистическо изследване на социалните аспекти на устойчивото развитие

Докторант: Цветозария Димитрова Гатева -№ D020115121 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2015 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Красимира Борисова Славева
Тема: Усъвършенстване на организационната структура на НСИ - проблеми и перспективи