Докторант: Елеонора Николаева Минева - Димитрова -№ D020114105 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Пламен Иванов Петков
Тема: Статистико-икономически анализ на системата на висшето образование в България

Докторант: Цветозария Димитрова Гатева -№ D020115121 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2015 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Красимира Борисова Славева
Тема: Усъвършенстване на организационната структура на НСИ - проблеми и перспективи