1. Кратка история на катедрата и събития, свързани с нея

Началото на обучението по статистика стартира още със създаването на Висшето търговско училище „Д., А. Ценов. Тогава катедра, специалност и дисциплина се покриват. В документацията се използва понятието „катедри“, но е ставало дума преди всичко за преподаватели, водещи курсове от лекции по съответното научно направление. От 1953 г. преподавателите по статистически дисциплини се обединяват в катедра „Статистика“, която е част от създадения Финансово-статистически факултет. След напускането на проф. Станев в края на 1955 г., катедрата продължава да съществува като организационна структура, но поради малкия брой на преподавателите тя бива сливана с катедри от сродни направления - формирали са се Планиране и статистика, Статистика и застраховане. През 1966 г. се обособява катедра "Статистика и математика" с ръководител доц. Н. Мутафов (по-късно професор), която през 1991 г. се преименува на "Математика и статистика".

Първият преподавател по статистика  е роденият в Свищов проф. Георги Данаилов.  Негов е един от първите учебници по теория на статистиката, който има респектиращ обем от 638 страници. На 12 юни 1937 г. като доцент в свищовската алма матер постъпва д-р Иван Стефанов. По време на дългогодишната история на катедрата, нейни ръководители са били изтъкнати учени-статистици, като: академик Ив. Стефанов, проф. Стефан Станев, проф. Никола Мутафов, доц. Асен Спасов, доц. Стоян Костов, доц. Величко Петров и проф. Поля Ангелова. През годините в катедрата са работили проф. Кирил Гатев, доц. Георги Николов, доц. Стефан Стефанов, доц. Тодор Тодоров, доц. Андрей Иванов, доц. Дучка Добрева, доц. Иван Тотев, доц. Илка Аспарухова.

Създаването на Свищовската статистическа школа е пряко свързана с редица учени със световна известност, считани за пионери на българската статистическа наука. Като нейни основоположници се определят академик Иван Стефанов, проф. Стефан Станев и проф. Никола Мутафов.

През учебната 1951/1952 г.  стартира приемът на студенти в специалност „Статистика“ към Висшето училище за стопански и социални науки „Д. А. Ценов“. През 1958 година приемът по специалността е насочен само в София. През учебната 1991/1992 учебна година се възобновява приемът във висшето училище на студенти по статистика. Разкрита е специалност „Статистика и иконометрия“ в редовна форма на обучение. През учебната 2013/2014 г. стартира приемът на студенти в специалност „Статистика и иконометрия“ и в задочна форма на обучение. От учебната 2017/2018 г. специалността се променя на „Бизнес статистика и анализи“, а магистърската програма от „Приложна статистика“ се променя на „Статистическо бизнес консултиране.

2. Образователен и научен профил на катедрата.

Катедра „Математика и статистика“ осигурява две фундаментални дисциплини – „Висша математика“ и „Основи на статистиката“, които се изучават от всички специалности в Стопанска академия в ОКС „бакалавър“. Заедно с това осигурява и значителен брой  избираеми дисциплини към някои специалности.  В ОКС „магистър“ катедрата участва с разработени курсове на английски език по дисциплините Econometrics, Business statistics и Practical Statistics for Data Scientists.

В първите два семестъра на специалност „Бизнес статистика и анализи” се обхващат фундаментални дисциплини, предоставящи базови общоикономически знания, а в следващите семестри се включват специализиращи дисциплини, развиващи специални компетенции и умения, свързани с приложението на статистическите методи в икономиката, социалната сфера, демографията и иконометрията. Някои от по-важните дисциплини са Икономическа статистика, Демографска статистика, Аграрна статистика, Статистически анализ на структури, Статистически анализ на зависимости, Статистика на външната търговия, Иконометрия, Извадкови изследвания, Система на националните сметки, Многомерни статистически методи и др.

Приоритетните области на научните изследвания се разпределят както следва:

  • Теория на статистиката: анализ на вариационни разпределения, статистически анализ на структури, статистически анализ на динамични редове; статистически анализ на зависимости, извадкови изследвания, статистически анализ на отдалечени/екстремални значения („outliers“).
  • Приложна статистика: макроикономическа статистика, социална статистика, демографска статистика, аграрна статистика, регионална статистика, финансова статистика, застрахователна статистика, статистика на външната търговия, статистика на отраслите, статистически контрол на качеството, регионални неравенства и различия, пазарни проучвания, статистически методи в емпиричните изследвания.
  • Иконометрия: иконометричен анализ, многомерни статистически методи, коинтеграционен анализ, модели с коригиране на грешката, производствени функции, функции на вноса и износа, анализ на нестационарни редове, статистически и иконометричен софтуер, иконометрично моделиране на динамични зависимости.
  • Математика: математически методи и модели в икономиката, методически въпроси на преподаването на математика във висшето училище.

Съществен елемент от научноизследователската работа на академичния състав на катедра „Математика и статистика” е участието им в научноизследователски проекти към Института за научни изследвания към Стопанска академия. Нейни членове ежегодно участват в инфраструктурни и научно-изследователски проекти, като сформираните екипи включват преподаватели, докторанти и студенти от спец. „Статистика и иконометрия”. Преподаватели от катедра „Математика и статистика” са привлечени като експерти в проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по които основен бенефициент е Стопанска академия. Членове на хабилитираният академичен състав на катедра „Математика и статистика” участват като експерти и консултанти и в проекти, при които бенефициенти са общински и областни органи за управление, държавни ведомствени организации, частни фирми и неправителствени организации.

3. Академичен състав
Настоящото състояние на катедра „Математика и статистика” е резултат от усилията на преподавателския състав, насочени към обучение, осигуряващо базови икономико-статистически знания, развиване на специални компетенции и умения за приложението на статистическите методи в научни и практико-приложни изследвания и създаване на условия за реализация на пазара на труда. Натрупаният опит и постиженията в обучението и научните изследвания по статистика и демография са надеждна основа за бъдещото развитие на катедрата при съхраняване на почти едновековните традиции, завещани от първоучителите, създали Свищовската статистическа школа.

Преподавателите от катедра „Математика и статистика” са консултанти в научни и образователни проекти, участват в Академични експертни и научни комисии към Висшето училище, участват в оценяване на проекти на институтско и на междуинституционално ниво. Това допринася за обогатяване на тематиката на дисертационните трудове на докторантите; разширяване на обхвата на статистическите изследвания в областта на специалността; засилване на приложната насоченост на емпиричните изследвания. Членове на катедра „Математика и статистика” са привличани като експерти в проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по които основен бенефициент е Стопанска академия. Участието на академичния състав на катедрата в тези проекти е доказателство за поддържане на висока активност в експертна и консултантска дейност. Членове на катедра „Математика и статистика” участват като експерти и консултанти и в проекти, при които бенефициенти са общински и областни органи за управление, държавни ведомствени организации, частни фирми и неправителствени организации.

4. Партньорства и членства
Интензивните връзки, поддържани от катедра „Математика и статистика“ с колеги от сродните катедри и висшите училища в страната протичат под формата на съвместни участия в научни изследвания, участия в експертна и проектна дейност, обсъждане на учебно съдържание, както в при написването на общи учебни материали, обсъждане на възможностите за уеднаквяване на учебните планове и учебните програми за обучение по статистика.
Катедра „Математика и статистика“ поддържа и разширява своите контакти с Националния статистически институт (НСИ) и с отдел „Агростатистика“ към Министерството на земеделието, храните и горите. Сътрудничеството с НСИ се осъществява на базата на Рамково споразумение за сътрудничество и партньорство, в което са регламентирани основните насоки и дейности за подобряване на координацията и ефективността на взаимодействието между Стопанска академия, катедра „Математика и статистика“ и НСИ. През 2014 г. е сключено Споразумение за партньорство за осигуряване на рамка за сътрудничество и съвместна дейност в процеса на обучение с Териториално статистическо бюро – Ловеч. Сътрудничеството между катедра „Математика и статистика“ и отдел „Агростатистика“ намира израз в участие на представители от отдела в процеса на обучение на студенти и докторанти; методологическа помощ от страна на академичния състав при реализиране на съвместни научно-приложни проекти; участие на представители на практиката в кариерни форуми, привеждани в Стопанска академия, организиране на семестриални занятия с представители на статистическата практика и др.
Преподавателите от катедрата участват в краткосрочната мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм“ в европейски университети от Италия, Хърватия и Румъния, а докторанти и студенти – в мобилност с цел обучение, участие в провеждани научни конференции, разработка на съвместни публикации и др. Членове на катедрата са регистрирани в повечето научни мрежи – Google scholar, Academia.edu, ResearchGate, LinkedIn, Scopus  и др.