Докторант: Антонио Валентинов Дичев -№ d010223294 - редовна форма
Зачислен на: 01.01.2023 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев, доц. д-р Красимира Борисова Славева
Тема: Оценка на финансовия риск посредством "машинно самообучение"

Докторант: Нено Петров Ненов -№ d020219185 - задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Финансовите регулации в европейския професионален футбол – предизвикателства, възможности и решения

Докторант: Цондю Стойчев Цондев -№ d010221246 - редовна форма
Зачислен на: 01.04.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Управление на инвестициите в недвижими имоти

Докторант: Анатоли Васков Великов -№ d030223255 - задочна форма
Зачислен на: 01.01.2023 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Предизвикателства пред бюджетното управление на приходните агенции в кризисна среда

Докторант: Елена Шаип Беголи -№ d04022025 - задочна форма
Зачислен на: 05.03.2020 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
Тема: Влияние на банковия капитал върху риска от несъстоятелност

Докторант: Васил Пламенов Василев -№ d010221237 - редовна форма
Зачислен на: 01.04.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: х. преп. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Оценка стойността на транспортните фирми в условията на пазарна аномалия

Докторант: Нина Иванова Герганова -№ d010224314 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2024 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Оценка на въздействието на плана за възстановяване и устойчивост в обхвата на програмен приоритет "Бизнес и иновации"

Докторант: Станислав Чавдаров Младенов -№ d010221235 - редовна форма
Зачислен на: 01.04.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Икономически мерки в България по време на пандемия - финансови и социални аспекти

Докторант: Йоана Иванова Първанова -№ d010223296 - редовна форма
Зачислен на: 01.01.2023 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Финансов мониторинг на интегрираното регионално развитие - методически и приложни предизвикателства

Докторант: Пламен Станчев Илиев -№ d010223298 - редовна форма
Зачислен на: 01.01.2023 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Недвижимите имоти като инвестиционна алтернатива - регионални аспекти

Докторант: Бесим Риза Билали -№ d04022027 - задочна форма
Зачислен на: 22.06.2020 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Финансовата система на Република Северна Македония: оценяване влиянието на Банката за развитие на Северна Македония върху малките и средните предприятия

Докторант: Адхам Саид Али Ибрахим -№ d04022134 - редовна форма
Зачислен на: 16.07.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Финтек компаниите в съвременния финансов свят - теоретичен и емпиричен анализ на тяхната роля и ефективност

Докторант: Инна Петрова Борозенкова -№ d010224310 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2024 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Банково жилищно кредитиране: регионални аспекти на кредитните решения

Докторант: Радина Петкова Кирова -№ d010222263 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Финансово управление в производството на строителни материали - пандемични ефекти и рискове

Докторант: Захарина Руменова Томова -№ d010223295 - редовна форма
Зачислен на: 01.01.2023 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: х. преп. д-р Румяна Лилова Найденова
Тема: Финансово управление и проектни измерения на фолклорните фестивали като специални туристически събития

Докторант: Теодора Руменова Цветкова -№ d020219182 - задочна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Проблеми на трансферното ценообразуване в холдинговите дружества

Докторант: Юли Иванов Станков -№ d010224315 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2024 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Проблеми на финансирането и инвестициите в месопреработвателния сектор

Докторант: Илияна Иванчева Цоловска -№ d010224312 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2024 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: х. преп. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Стратегии за осигуряване на законния бизнес чрез развитие на програма за одобрени икономически оператори: проблеми и решения

Докторант: Онник Харутюн Таракчиян -№ d010222265 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Корпоративно финансово управление във фармацевтичния сектор

Докторант: Петя Йорданова Тодорова -№ d030222226 - задочна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Проблеми при корпоративното подоходно облагане на кредитните институции

Докторант: Георги Геров Младенов -№ d010224316 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2024 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Изследване на връзката на лихвените деривати с лихвените политики на водещите централни банки

Докторант: Горян Благовестов Милев -№ d010221240 - редовна форма
Зачислен на: 01.04.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: х. преп. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Трансформация на икономическите системи: обективни закономерности, специфични характеристики, финансови аспекти

Докторант: Мартин Яворов Бакърджиев -№ d020221220 - задочна форма
Зачислен на: 01.09.2021 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Социална, икономическа и екологична устойчивост - въздействие върху стойността на фирмата

Докторант: Гален Петров Русинов -№ d020220209 - задочна форма
Зачислен на: 01.09.2020 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Управление на инвестициите в кръгова икономика (по примера на петролната индустрия)

Докторант: Мая Георгиева Колова -№ d020221201 - задочна форма
Зачислен на: 01.09.2021 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Дигитализация на банковата дейност - финансови аспекти

Докторант: Цветомира Георгиева Велева -№ d010222267 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Дигиталната трансформация в банкирането - рискове и финансова ефективност

Докторант: Апостол Христов Георгиев -№ d010224313 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2024 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Инвестиции в жилищно строителство - финансов анализ на дейността на строително-инвестиционните компании в множествени кризи

Докторант: Стелиян Богданов Стефанов -№ d020220211 - задочна форма
Зачислен на: 01.09.2020 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Данъчно-осигурителни модели в икономиката на публичния сектор - теоретични аспекти и приложни решения

Докторант: Ахмед Османов Куйтов -№ d010224311 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2024 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Финансово управление на младежки пространства в икономиката на знанието

Докторант: Ивелин Симеонов Кичуков -№ d010221241 - редовна форма
Зачислен на: 01.04.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Финансово-икономически анализ на стратегическата трансформация на туризма в България

Докторант: Шенай Шемсиева Раимова -№ d010223299 - редовна форма
Зачислен на: 01.01.2023 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: х. преп. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Финансова грамотност и жизнен стандарт

Докторант: Анатоли Филипов Велковски -№ d010221236 - редовна форма
Зачислен на: 01.04.2021 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Търговските потоци и транспортните услуги в платежния баланс на Република България: тенденции и свидетелства за икономическо възстановяване

Докторант: Ненко Василев Василев -№ d010223297 - редовна форма
Зачислен на: 01.01.2023 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Машиностроене в условията на множествени кризи - финансови и икономически аспекти

Докторант: Даниела Стойчева Сачарова -№ d010220233 - редовна форма
Зачислен на: 01.09.2020 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: х. преп. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Финансово управление на обществените поръчки - методологически проблеми и приложни решения

Докторант: Николай Василев Тодоров -№ d010222264 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Финансови аспекти на прехода към кръгова икономика

Докторант: Грамос Арбнор Беголи -№ d04022026 - задочна форма
Зачислен на: 05.03.2020 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Стратегии за превенция и борба с пранeто на пари чрез банковите институции

Докторант: Ивайло Стоянов Здравков -№ d060224107 - самостоятелна форма
Зачислен на: 26.01.2024 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Данъчно облагане на земеделските производители: парични потоци, добавена стойност и защита на фиска

Докторант: Цветелина Василева Цанкова -№ d010220230 - редовна форма
Зачислен на: 01.09.2020 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
Тема: Финансово-правни аспекти на държавната политика в условия на пандемията COVID-19

Докторант: Мария Петрова Дачева -№ d010222262 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: х. преп. д-р Румяна Лилова Найденова
Тема: Проблеми и решения при професионалното управление на офис сгради

Докторант: Мустафа Метинов Миманов -№ d010219206 - редовна форма
Зачислен на: 01.09.2019 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д.н. Божидар Виолинов Божинов
Тема: Влиянието на финансовите кризи върху потребителското търсене в модната индустрия

Докторант: Симона Ивелинова Цанова -№ d010222266 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: х. преп. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Дигитализация на съвременната икономика - финансови решения и данъчно третиране

Докторант: Мирчо Радостинов Стоянов -№ d020221222 - задочна форма
Зачислен на: 01.09.2021 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Регулация и дерегулация на финансовия пазар - поведенчески аспекти

Докторант: Алексей Асенов Гудев -№ d010222260 - редовна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 3 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Предизвикателства пред финансовото управление в туристическия сектор по време на кризи

Докторант: Диман Христов Каранфилов -№ d030222225 - задочна форма
Зачислен на: 01.02.2022 г. за срок от 4 год.
Научен ръководител: проф. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Усъвършенстване не фискалните техники при облагането с ДДС в България и Румъния