Докторант: Анелия Стефанова Пенева -№ D010217187 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Инвестиционна активност на балканските фондови борси - следкризисни, секторни и макроикономически зависимости

Докторант: Антон Борисов Павлов -№ D03021573 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 04.02.2015 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Финансово управление на запасите във фирмата

Докторант: Борислав Красимиров Киров -№ D020217155 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Инвестиции в ипотечни облигации

Докторант: Владимир Христов Сиркаров -№ D020217153 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Александър Петров Ганчев
Тема: Предизвикателства пред съвременната парична политика и реформа на паричните системи

Докторант: Даниел Емилов Николаев -№ D010216157 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Божидар Виолинов Божинов
Тема: Управление на банков инвестиционен портфейл в условията на Базел III

Докторант: Димитрина Иванова Георгиева -№ D010214106 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Въздействие на данъчната хармонизация в Европейския съюз върху преките чуждестранни инвестиции в страните-членки

Докторант: Димитър Георгиев Ценов -№ D020214100 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: проф. д-р Румяна Лилова Найденова
Тема: Данъчни несъответствия – причини за възникване и възможности за преодоляване

Докторант: Димитър Пламенов Попов -№ D020217152 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов
Тема: Дефицитно бюджетно финансиране и управление на държавния дълг в РБългария при членството в ЕС

Докторант: Димчо Ивелинов Шопов -№ D010217176 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов
Тема: Дългова криза и дефицитно финансиране в ЕС: проблеми и решения

Докторант: Ивайло Николаев Маринов -№ D020217142 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Проблеми на финансовия мениджмънт в сектор "бързи кредити" (по примера на България и Румъния)

Докторант: Кристи Христова Маринова -№ D03021892 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 27.02.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Андрей Боянов Захариев
Тема: Управление на балансовите позиции и превенция при банкова несъстоятелност: регулаторни предизвикателства и емпирични свидетелства

Докторант: Маргарита Динева Цекова -№ D020217157 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: проф. д-р Божидар Виолинов Божинов
Тема: Финансов мениджмънт на регионални сдружения

Докторант: Мария Здравкова Янева -№ D010217188 - Редовна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: проф. д-р Теодора Димитрова Петрова
Тема: Криптовалути - пазарни тенденции и регулаторни предизвикателства

Докторант: Мария Светлинова Ковачева -№ D020214101 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2014 г. за срок от 5 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов
Тема: Резервните валути и световната финансова система – състояние, тенденции, перспективи

Докторант: Мирослав Стефанов Костадинов -№ D010217178 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Финансово-икономическа оценка на инвестициите във възобновяеми енергийни източници в България

Докторант: Михаела Стоянова Монова -№ D020218158 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Управление на риска и финансовото състояние на застрахователните компании чрез презастраховане

Докторант: Муса Мустафа Сръкьов -№ D020217154 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Ефремов Ангелов
Тема: Финансово управление на второстепенен разпоредител с бюджет в сферата на училищното образование

Докторант: Николай Тодоров Здравков -№ D020218159 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2018 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Стоян Станимиров Проданов
Тема: Управленски финансов анализ при дистрибуцията на застрахователните продукти и услуги в условията на диминачна регулация

Докторант: Пламен Василев Георгиев -№ D020217138 - Задочна форма
Зачислен на: 01.01.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Людмил Боянов Кръстев
Тема: Макрофинансови тенденции и развитие клоновата мрежа на търговските банки

Докторант: Ралица Емилова Христова - Маринова -№ D020217156 - Задочна форма
Зачислен на: 01.12.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Финансово управление на човешките ресурси във външнотърговските представителства: проблеми и решения

Докторант: Росица Пламенова Радоева -№ D020217140 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Иванов Милинов
Тема: Финансово управлениен на човешките ресурси в публичната администрация

Докторант: Светла Михайлова Боянова -№ D03021894 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 24.04.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Съвременни предизвикателства на вътрешния контрол в банките в България - проблеми и решения

Докторант: Силвия Сашева Заркова -№ D010217179 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Маринов Симеонов
Тема: Проблеми и предизвикателства пред управлението на държавния дълг в Еврозоната (по примера на Гърция и Италия)

Докторант: Таня Стайкова Йорданова -№ D010217177 - Редовна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране

Докторант: Теодор Милков Тодоров -№ D010216156 - Редовна форма
Зачислен на: 01.05.2016 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Марин Стефанов Маринов
Тема: Прецизиране спекулативните решения на FOREX пазара

Докторант: Юлиян Сашков Бенов -№ D020217141 - Задочна форма
Зачислен на: 01.06.2017 г. за срок от 4 години
Научен ръководител: доц. д-р Жельо Вътев Вътев
Тема: Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ на Европейския съюз и България

Докторант: Яков Итах -№ D03021895 - Самостоятелна форма
Зачислен на: 04.07.2018 г. за срок от 3 години
Научен ръководител: доц. д-р Анелия Кирилова Радулова
Тема: Измерване на нивото на финансова грамотност сред учениците в Израел и влиянието му върху тяхната бъдеща стопанска дейност